przewiń do góry

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Kierownik Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór na wolne stanowisko

 1. Miejsce wykonywania pracy: 
  Centrum Usług Wspólnych 
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka.
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1. ) obywatelstwo polskie,
  2. ) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. ) wykształcenie wyższe,
  4. ) minimum 3 letni staż pracy, lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku
  5. ) umiejętność obsługi komputera,
  6. ) samodzielność, dokładność, zaangażowanie w pracę, systematyczność, odpowiedzialność, punktualność, wysoka kultura osobista,
  7. ) umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
  8. ) komunikatywność, wnikliwość
  9. ) inicjatywa, kreatywność,
  10. ) nieposzlakowana opinia,
    
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. ) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. ) umiejętność organizacji pracy własnej,
  3. ) umiejętność pracy pod presją czasu,
  4. ) umiejętność pracy w zespole,
    
 4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora Ochrony Danych        zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych  obejmuje:
  1. ) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych, a także doradzanie ww. podmiotom w sprawie ochrony danych osobowych;
  2. ) monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość,
  3. ) szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane
   z tym audyty;
  4. ) na żądanie - udzielanie zleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO;
  5. ) współpraca z organem nadzorczym;
  6. ) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  7. ) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów;
  8. ) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru  kategorii czynności;
  9. ) realizacja zadań w punktach od 1 -8 w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych obejmuje jednostki gminne.
    
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  • Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  • Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
  • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  • Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, kserokopiarka )
  • Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną
  •  
  • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
    
 6. Wymagane dokumenty:
  1. ) podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail   i nr telefonu kontaktowego,
  2. ) podpisany list motywacyjny,
  3. ) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  4. ) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
  6. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  7. wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO ”i podpisem kandydata.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

osobiście w Centrum Usług Wspólnych Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,

pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych, 34-200 Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy”.

 

Składanie dokumentów:

termin składania dokumentów do dnia 25 września 2018 r.  do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Centrum Usług Wspólnych  Sucha Beskidzka,

aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 50 lub 31

osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 01 października 2018 r.

 

 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych

Beata Gołuszka

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję