Wiadomości

Poniedziałek, 9 lipca 2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 1. Miejsce wykonywania pracy: 
  Centrum Usług Wspólnych 
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka.
   
 2. Wymagania niezbędne:
   
  1. obywatelstwo polskie,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe,
  4. minimum 2 letni staż pracy,
  5. umiejętność obsługi komputera,
  6. samodzielność, dokładność, zaangażowanie w pracę, systematyczność, odpowiedzialność, punktualność,wysoka kultura osobista,
  7. umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
  8. komunikatywność, wnikliwość
  9. inicjatywa, kreatywność,
  10. nieposzlakowana opinia,
    
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. umiejętność organizacji pracy własnej,
  3. umiejętność pracy pod presją czasu,
  4. umiejętność pracy w zespole,
    
 4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora Ochrony Danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  obejmuje:
   
  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych, a także doradzanie ww. podmiotom w sprawie ochrony danych osobowych;
  2. monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość,
  3. szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  4. na żądanie - udzielanie zleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO;
  5. współpraca z organem nadzorczym;
  6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów;
  8. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru  kategorii czynności;
  9. realizacja zadań w punktach od 1 - 8 w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych obejmuje wszystkie jednostki gminne.
    
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
  Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, kserokopiarka )
  Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
   
 6. Wymagane dokumenty:
  1. podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
  2. podpisany list motywacyjny,
  3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  4. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
  6. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  7. wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO ” i podpisem kandydata.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Centrum Usług Wspólnych Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,
 2. pocztą na adres:
  Centrum Usług Wspólnych,
  34-200 Sucha Beskidzka
  ul. Mickiewicza 19,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy”.

 

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów do dnia 23 lipca 2018 r.  do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Centrum Usług Wspólnych  Sucha Beskidzka,
 2. aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 34 lub 31
 2. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 1 sierpnia 2018 r.

 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych

Beata Gołuszka