przewiń do góry

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłasza nabór na wolne stanowisko

 1. Miejsce wykonywania pracy: 
  Urząd Miejski  w Suchej Beskidzkiej, 
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka.
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1. ) obywatelstwo polskie,
  2. ) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. ) wykształcenie wyższe ekonomiczne
  4. ) umiejętność obsługi komputera,
  5. ) samodzielność, dokładność, zaangażowanie w pracę, systematyczność, odpowiedzialność, punktualność,wysoka kultura osobista,
  6. ) umiejętność samodzielnego organizowania pracy
  7. ) komunikatywność, wnikliwość
  8. ) inicjatywa, kreatywność,
  9. ) nieposzlakowana opinia,
    
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. ) wykształcenie o specjalności rachunkowość,
  2. ) znajomość przepisów ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o podatku od towarów i usług, o centralizacji rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego, o rachunkowości,
  3. ) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
  4. ) umiejętność organizacji pracy własnej,
  5. ) umiejętność pracy pod presją czasu,
  6. ) umiejętność pracy w zespole
  7. ) posiadane doświadczenie w księgowości,
  8. ) preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej,
    
 4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku: 
  1. ) prowadzenie ewidencji –rejestrów  sprzedaży i zakupów do celu  podatkowych podatku VAT,
  2. ) obliczanie podatku VAT należnego od wykonywanych usług,
  3. ) sporządzanie i prowadzenie comiesięcznych rozliczeń podatku VAT z jednostkami gminy i z Urzędem Skarbowym w ramach centralizacji rozliczeń,
  4. ) wykonywanie innych czynności dotyczących podatku VAT w zakresie dotyczącym gminy  jako płatnika podatku VAT,
  5. ) wystawianie faktur dotyczących wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntu oraz z innych tytułów związanych z wykonywaniem czynności podlegających ustawie o podatku od towarów i usług,
  6. ) prowadzenie spraw związanych z kasą fiskalną,
  7. ) księgowanie analityczne środków  trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzenie  księgi środków trwałych.
  8. ) naliczanie umorzenia od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu środków trwałych i umorzeń.
  9. ) rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.            
    
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
   
 6. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
  Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, kserokopiarka, kasa fiskalna )
  Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną
   
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
   
 7. Wymagane dokumenty:
  1. ) podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
  2. ) podpisany list motywacyjny,
  3. ) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  4. ) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  5. ) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. ) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  7. ) wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”i podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w  Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19,

2) pocztą na adres: Urząd Miejski  w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka
ul .Mickiewicza 19,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy 2”.

 

Składanie dokumentów:

1) termin składania dokumentów do dnia 14 marca  2018 r.  do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego  w Suchej Beskidzkiej,

2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 31

2) osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 22 marca  2018 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Stanisław Lichosyt

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję