przewiń do góry

OFERTA PRACY

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zatrudni osobę na stanowisko: pomoc administracyjna.

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1
   
 2. Miejsce wykonywania pracy:
  Miejski Ośrodek Pomocy w Suchej Beskidzkiej,
  ul. Mickiewicza 19
   
 3. Wymagania niezbędne:
  1. ) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. ) wykształcenie wyższe,
  4. ) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu : ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym akty wykonawcze, ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym akty wykonawcze, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne,  ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”,
  5. ) umiejętność obsługi komputera,
  6. ) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,
  7. ) samodzielność, dokładność, zaangażowanie w pracę, systematyczność, odpowiedzialność, punktualność, wysoka kultura osobista,
  8. ) nieposzlakowana opinia,
  9. ) dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539).
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. ) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
  2. ) umiejętność poprawnego formułowania pism i decyzji administracyjnych,
  3. ) umiejętność organizacji pracy własnej,
  4. ) umiejętność pracy w zespole,
  5. ) łatwość przekazywania informacji,
  6. ) preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej,
    
 5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. ) wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w celu uzyskania kompletnej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku,
  2. ) przyjmowanie wniosków i pomoc w ustaleniu prawa do świadczeń wychowawczych, rodzinnych (m.in.  w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego) dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, świadczenia wynikającego z ustawy        o wsparciu kobiet  w ciąży i ich rodzin „Za życiem”,
  3. ) wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w zakresie powierzonych zadań, pomoc w przygotowywaniu projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie powierzonych zadań,
  4. ) pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego,
  5. ) pomoc w prowadzeniu spraw związanych z ustalaniem uprawnień do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne świadczeniobiorców, w tym sporządzanie list należnych składek, 
  6. ) pomoc w ustalaniu harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat,
  7. ) udział w terminowym przygotowywaniu i wysyłaniu sprawozdań dotyczących świadczeń wychowawczych, rodzinnych, dodatków mieszkaniowych,  oraz innych wynikających z powierzonych zadań w tym także w wersji elektronicznej,
  8. ) pomoc w analizowaniu wykorzystanych środków finansowych z zakresu powierzonych zadań,
  9. )  pomoc w sporządzaniu zapotrzebowania na środki finansowe,
  10. )  pomoc w prowadzeniu postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
  11. )  pomoc w prowadzeniu bieżącej obsługi administracyjnej dotyczącej powierzonych zadań,
  12. )   bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
  13. )  prowadzenie książki korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  14. )   obsługa e-puap
  15. )   pomoc w prowadzeniu składnicy akt,
  16. )  wykonywanie innych czynności wynikających  z zakresu zleconych zadań,
    
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
   
  Przewidywane zatrudnienie: od stycznia 2018 r.
  Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
  Praca administracyjno-biurowa.
  Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka).
  Kontakt z interesantami: bezpośredni i telefoniczny.
   
 7. Wymagane dokumenty:
  1. ) podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
  2. ) podpisany list motywacyjny,
  3. ) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. ) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  5. ) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),
  6. ) kopie świadectw pracy,
  7. ) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  8. )  wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)” i podpisem kandydata.


   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
   1. ) osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19, pok. nr 14
   2. ) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka ul .Mickiewicza 19,

    Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko – pomoc administracyjna”.

    Składanie dokumentów:
    1. ) termin składania dokumentów do dnia 20.12.2017 r. do godz. 10:00,  liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej,
    2. ) aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

     Dodatkowe informacje:
    3. ) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 22 43,
    4. ) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zastrzega sobie prawo wyboru potencjalnych kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,
    5. ) Dokumenty kandydatów, których oferty zostały odrzucone nie będą odsyłane, będą mogli dokonywać odbioru dokumentów osobiście, za potwierdzeniem.

 

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Suchej Beskidzkiej

Renata Chudziak

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję