przewiń do góry

REKRUTACJA III EDYCJA 2017


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej informuje, że rozpoczyna rekrutację do projektu pn: „Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. 
Projekt adresowany jest do mieszkańców  Miasta Sucha Beskidzka korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli uzyskać wsparcie o charakterze zawodowym i społecznym, wynikające z diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego Uczestnika projektu.
Przewidywane formy pomocy obejmą m.in.: grupowe i indywidualne porady psychologiczne, terapię uzależnień, wsparcie asystenta rodziny, pracę socjalną, zajęcia rehabilitacyjne, doradztwo zawodowe, staże, kursy i szkolenia zawodowe. Rodzaje wsparcia zostaną dostosowane i określone indywidualnie w zależności  od problemów, potrzeb i potencjałów osób biorących udział w projekcie. Każdy Uczestnik Projektu będzie objęty następującymi działaniami:
1) identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzana przez specjalistów,
2) kontrakt socjalny, zawierający m.in.: indywidualną ścieżkę wsparcia określającą rodzaj wsparcia,
3) zindywidualizowane działania w celu aktywizacji społecznej i/lub zawodowej.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:
Głównym celem wynikającym z realizacji projektu jest powrót do aktywnego życia społecznego lub zawodowego Uczestników Projektu, a także:
- podniesienie/nabycie kompetencji społecznych i zawodowych,
- uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kursu zawodowego,
- nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania,
- poprawa sytuacji na rynku pracy,
- radzenie sobie z trudnościami i problemami w przełamywaniu barier,
- nabycie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym,
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

Rekrutacja:  do 11 września 2017 w siedzibie MOPS, w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowe informacje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 19, pokój nr 52, Tel. 33 874 9557

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję