przewiń do góry

DYREKTOR ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACYZ- ca Kierownika Usług Komunalnych w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej

Łączny wymiar etatu: 1 etat

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska),
 • min. 4 lata stażu pracy (na równorzędnym lub zbliżonym stanowisku pracy),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • wiedza w zakresie usług komunalnych,
 • znajomość aktów prawnych zw. z działalnością usług komunalnych:
  • ustawy o gospodarce komunalnej
  • ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
  • ustawy prawo ochrony środowiska,
  • ustawy o odpadach,
  • ustawy kodeks cywilny,
  • ustawy o pracownikach samorządowych
  • ustawy prawo zamówień publicznych
 • wiedza dotycząca prawa miejscowego w w. wym. zakresie,
 • umiejętność obsługi programów środowiska Windows /Word, Excel/,
 • umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia budowlane,
 • umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych w jednym lub kilku funkcjonujących na rynku programach kosztorysowych,
 • sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność,
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres,
 • dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziane listy referencyjne

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie robót remontowych i inwestycyjnych na rzecz Zakładu w ramach posiadanych uprawnień,
 2. Wywóz nieczystości stałych zgodnie ze zleceniami i zawartymi umowami,
 3. Letnie oczyszczanie miasta zgodnie z harmonogramami,
 4. Zimowe oczyszczanie wyznaczonych terenów w mieście,
 5. Sporządzanie harmonogramów remontu i konserwacji dróg, placów i budynków zakładu,
 6. Wykonywanie remontów, konserwacji dróg, mostów, placów, budynków zakładu w oparciu o przyjęte zlecenia,
 7. Współpraca z gminą w typowaniu ulic i placów do remontu,
 8. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej z wykonawstwem robót jak: dzienniki, księgi obmiarów, kosztorysy,
 9. Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót,
 10. Sporządzanie kalkulacji ofertowych i powykonawczych,
 11. Dokonywanie rozliczeń materiałów i robocizny poszczególnych budów i zleceń roboczych,
 12. Zabezpieczanie odpowiedniego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz dyscyplinę technologiczną,
 13. Sporządzanie kart do wypłat dla podległych pracowników wraz z ewidencją czasu pracy tj. godzin przepracowanych i nieobecnych i przekazywanie w terminie do Działu Kadr i Płac,
 14. Prowadzenie kontroli wykonawstwa sprzedaży usług,
 15. Kontrola merytoryczna faktur i rachunków za materiały i usługi dot. działalności Działu,
 16. Opracowywanie sprawozdawczości dla Marszałka, Starosty, Burmistrza w zakresie prowadzonej działalności,
 17. Występowanie o wydanie nowych i aktualizację istniejących pozwoleń w zakresie prowadzonej działalności,
 18. Zabezpieczanie zgodności produkcji z PN i dokumentacją,
 19. Organizowanie stanowisk pracy dla brygad i sprzętu budowlanego dbając o efektywne wykorzystanie czasu pracy,
 20. Inne nie wymienione powyżej zadania wynikające z aktualnej sytuacji i potrzeb Zakładu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae,
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, szkolenia, doświadczenie zawodowe i staż pracy (świadectwa pracy)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4; 34-200 Sucha Beskidzka
do dnia 18 sierpnia 2017 roku z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Z-cy Kierownika Usług Komunalnych"
Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie zakończone bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydata. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016, poz.922 z pózn. zm.).
Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej w miesiącu czerwcu 2017 r. (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6% ).

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 33 8742079 - wew. 214 osoba do kontaktu:
Kierownik Kadr, Płac i Administracji - mgr Danuta Celak

Dyrektor
Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
mgr inż. Krzysztof Szczęch

Sucha Beskidzka; dnia 26.07.2017 r.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję