przewiń do góry

Informacja Burmistrza Miasta o zmianach w ustawie o ochronie przyrody

W dniu 2 czerwca 2017 roku ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na nieruchomościach stanowiących ich własność pod warunkiem, że nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przepisy będą obowiązywać od 17 czerwca 2017 roku.

Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie zgłoszenie w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej zamiaru usunięcia drzewa
(nie dotyczy krzewów). Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których obwód
pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

[pobierz wzór]

 

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik gminny dokona oględzin, podczas których ustali gatunek drzew oraz ich obwód na wysokości 5 cm mierząc od ziemi. Z oględzin sporządzany zostanie protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin pod warunkiem, że Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka w tym czasie nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Co ważne, jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:

 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo to Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

 

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była
to wysokość 130 cm). Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać
w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję