przewiń do góry

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA  SUCHA BESKIDZKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

     Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm..) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miasta Sucha Beskidzka Uchwały Nr XXVIII/228/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sucha Beskidzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu ustaleń planu na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania planu i prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Adama Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: info@sucha-beskidzka.pl

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

S t a n i s ł a w    L i c h o s y t

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję