przewiń do góry

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA


 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul. Przemysłowej 1 na działkach ewidencyjnych nr 9536/3, 9540/4 i 9541/2 w Suchej Beskidzkiej” w dniu 9 maja 2017 r., na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, zostało złożone uzupełnienie do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Inwestorem jest firma „Autostarbud” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Dworcowa 40, 43-340 Kozy.

 

W związku z powyższym, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym również z uzupełnieniem do raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, pokój nr 33 w terminie od 12 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 33 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ww. ustawy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

 Stanisław Lichosyt

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję