przewiń do góry

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka


GKS.6220.11.10.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości co następuje.

Wnioskiem z dnia 15 grudnia 2016 r. złożonym przez pana Dariusza Świerkosza reprezentującego firmę „Autostarbud” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Dworcowa 40, 43-340 Kozy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 15 maja 2014 r. znak GKS.6220.15.18.2013, dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul. Przemysłowej 1 na działkach ewidencyjnych nr 9536/3, 9540/4 i 9541/2 w Suchej Beskidzkiej”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 - „przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1” oraz § 2 ust. 1 pkt 42 - „stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Dz. U. z 2016 r., poz. 803 ze. zm.),  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, organem właściwym do dokonania uzgodnień prowadzonego postępowania jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. 28 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 33 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ww. ustawy.

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

 Stanisław Lichosyt

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję