przewiń do góry

Informacja o przebiegu i formach konsultacji społecznych dot. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025


Dn. 27 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej (link) oraz na stronie internetowej sucha-beskidzka.pl (link), informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka. Konsultacje zgodnie z ustaleniami trwały do 29 marca 2017 roku.
Do informacji o rozpoczęciu konsultacji dołączono:
 • Projekt konsultowanego dokumentu,
 • Formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej, wraz z informacją o dostępności formularza w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim.
W informacji Burmistrz Miasta określił formy i terminy prowadzenia konsultacji, tj.:
 
MIEJSCE / TERMIN
FORMA KONSULTACJI
27 lutego - 29 marca 2017 r.
Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej / rewitalizacja@sucha-beskidzka.pl
Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
9 marca 2017 r.
Sala sesyjna w Urzędzie Miejskim
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami
16 marca 2017 r.
Rozpoczęcie - Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej - trasa: centrum miasta
Spacer studyjny w centrum miasta 
 
Dobór terminów pozwolił na pozostanie w zgodzie z wymogami ustawowymi, tj:
 • Poinformowanie interesariuszy rewitalizacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o sposobach i terminach realizacji poszczególnych form konsultacji społecznych,
 • Zagwarantowanie interesariuszom rewitalizacji minimum 30 dni od momentu poinformowania o poszczególnych terminach na zgłaszanie uwag pisemnych.
 
SPOTKANIE KONSULTACYJNE
Spotkania konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji. Przebiegło ono zgodnie z następującym scenariuszem:
 • Przywitanie mieszkańców,
 • Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji,
 • Przypomnienie stwierdzonych wcześniej deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w poszczególnych podobszarach.
 • Przedstawienie wizji niwelowania deficytów.
 • Przedstawienie proponowanych projektów rewitalizacyjnych,
Spotkania prowadzone było w języku zrozumiałym, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (zał. 1).
Główne korzyści dla GPR:
W czasie spotkania z mieszkańcami przedstawiono propozycję, żeby rozszerzyć katalog dodatkowych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych o działania nakierowane na rozwój infrastruktury transportu rowerowego. Zadanie spełniałoby dwie podstawowe funkcje, tzn. uzupełniałoby infrastrukturę rekreacyjną i wpływałoby na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w mieście. Stąd w GPR uwzględniono dodatkowe ogólne zadanie rewitalizacyjne:
"Działania polegające na wdrażaniu rozwiązań transportu ekologicznego, w tym rozwoju rowerowych punktów przesiadkowych i pozostałej infrastruktury rowerowej".
 
SPACER STUDYJNY
Spacer przebiegał na trasie:
 • Ulica Mickiewicza - planowane miejsce stworzenia ciągów pieszo-rowerowych i przestrzeni handlowej,
 • Rynek i ulica Nieszczyńska - planowane miejsce zagospodarowania pod rozwój kultury i handlu,
 • Zamek Suski - planowane miejsce stworzenia centrum aktywności zawodowej i centrum aktywności senioralnej (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój).
Główne korzyści dla GPR:
Spacer dał możliwość uszczegółowienia zadań przewidzianych dla obszaru Zamku Suskiego, a uszczegółowionych w dalszej korespondencji.
 
UWAGI PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I POCZTĄ TRADYCYJNĄ
W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono uwag formalnych (z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego). Prowadzono natomiast rozmowy i korespondencję z przedstawicielami podmiotów, które zgłosiły do Gminnego Programu Rewitalizacji  swoje projekty:
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój
W rezultacie uszczegółowiono zakres projektów:
 • Utworzenie Centrum Aktywności Zawodowej w Zamku Suskim,
 • Utworzenie Centrum Aktywności Senioralnej.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 9 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, fakt opublikowania niniejszej informacji na stronie BIP Urzędu Miejskiego kończy konsultacje społeczne dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015 - 2025.
 
Do pobrania:
 1. Prezentacja
 2. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015 - 2025

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję