przewiń do góry

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015 - 2025.

 

Interesariusze konsultacji społecznych:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
 1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
 2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
 5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 8. Organy władzy publicznej;
 9. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 27 lutego 2017 roku i potrwają do dn. 29 marca 2017 roku, przy czym odbywać się będą w formie:
 1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w Biurze Obsługi Mieszkańca.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email rewitalizacja@sucha-beskidzka.pl
 3. Spotkania konsultacyjnego, które odbędą się dnia 09.03.2017 o godzinie 15:30 w na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, sala nr 21 (piętro 1).
 4. Spaceru studyjnego po centrum Suchej Beskidzkiej, który odbędzie się dnia 16.03.2017 o godzinie 15:30. Osoby chcące uczestniczyć w spacerze studyjnym proszone są o obecność w tym terminie w holu Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 19.
Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/umsuchabeskidzkarewitalizacja.sucha-beskidzka.pl.
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym rewitalizacja.sucha-beskidzka.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Mieszkańca. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Miejskiego jest Andrzej Strączek, tel. 338749543.
 
 
Do pobrania:
 1. Informacja o konsultacjach
 2. Gminny Program Rewitalizacji Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015 – 2025 – PROJEKT
 3. Formularz konsultacyjny – format do druku PDF
 4. Formularz konsultacyjny – format edytowalny RTF

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję