przewiń do góry

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sucha Beskidzka - podsumowanie


Dn. 7 października 2016 roku Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji opublikował na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej, informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Suchej Beskidzkiej. Konsultacje zaplanowano na okres 7 października – 8 listopada 2016 roku.
Do informacji o rozpoczęciu konsultacji dołączono:
 • Projekt konsultowanej Uchwały Rady Miejskiej,
 • Diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka, stanowiącą podstawę wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
 • Mapę o treści mapy zasadniczej w skali 1:5000 ze wskazanym (proponowanym) obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji.
 • Formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej, wraz z informacją o dostępności formularza w
  wersji papierowej w Urzędzie Miejskim.
W informacji Burmistrz Miasta określił formy i terminy prowadzenia konsultacji, tj.:
 • Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej – przesyłane wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres Urzędu lub adres email rewitalizacja@suchabeskidzka.pl (załącznik 2).
 • Spotkanie konsultacyjne dn. 20 października 2016 roku o godzinie 15:30 na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, sala nr 21 (piętro 1)
 • Spacer studyjny po centrum Suchej Beskidzkiej dn. 24 października 2016 roku o godzinie 15:30. Osoby chcące uczestniczyć w spacerze studyjnym proszone były o obecność w tym terminie w holu Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 19.
Dobór terminów pozwolił na pozostanie w zgodzie z wymogami ustawowymi, tj:
 • Poinformowanie interesariuszy rewitalizacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o sposobach i terminach realizacji poszczególnych form konsultacji społecznych,
 • Zagwarantowanie interesariuszom rewitalizacji minimum 30 dni na zgłaszanie uwag pisemnych, licząc od momentu poinformowania o poszczególnych terminach.
SPOTKANIE KONSULTACYJNE
Spotkanie konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy dokumentacji (projektu Uchwały Rady Miejskiej, mapy z projektowanym obszarem zdegradowanym i rewitalizacji oraz Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka).
Spotkanie przebiegało zgodnie z następującym scenariuszem:
 • Przywitanie mieszkańców,
 • Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji,
 • Przedstawienie deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, zdiagnozowanych w poszczególnych jednostkach referencyjnych gminy,
 • Przedstawienie i uzasadnienie proponowanego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji,
 • Dyskusja o zasadności wyznaczenia obszarów zdegradowanego i rewitalizacji w proponowanym kształcie,
 • Przedstawienie proponowanych kierunków rewitalizacji,
 • Dyskusja na temat proponowanych kierunków rewitalizacji,
 • Informacja o sposobie przesyłania uwag do kształtu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Spotkania prowadzone było w języku zrozumiałym, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (załącznik 1).
W trakcie spotkania nie zgłoszono uwag odnośnie kształtu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Zgłoszono natomiast:
 • Propozycje odnośnie działań inwestycyjnych w obszarze ulicy Turystycznej – m.in. sposoby zagospodarowania rekreacyjnego terenu.
 • Propozycje działań nakierowanych na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, tj.:
  • Lokalizacja windy dostosowanej do potrzeb osób z trudnościami ruchowymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • Realizacja aktywizujących programów miękkich, finansowanych z innych źródeł niż Oś 11 RPO WM.
SPACER STUDYJNY
Spacer studyjny prowadził przedstawiciel Wykonawcy dokumentacji (projektu Uchwały Rady Miejskiej, mapy z projektowanym obszarem zdegradowanym i rewitalizacji oraz Diagnozy służącej
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka). Osoby uczestniczące w spacerze zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spotkały się w holu Urzędu
Miejskiego. Spacer odbył się zgodnie z ustaloną trasą i scenariuszem:
 1. Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej,
 2. Ulica Mickiewicza,
 3. Obszary sportu pomiędzy ulicami Tadeusza Semika i Doktor Zofii Karaś,
 4. Ulica Handlowa / Szczepkowskiego – teren, na którym planuje się stworzyć Centrum Kultury im. Billy Wildera,
 5. Tereny kolejowe wzdłuż ul. Mickiewicza,
 6. Obszar ul. Turystycznej w miejscu planowanego rozwoju obszarów rekreacji.
 
UWAGI ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I PISEMNIE
Drogą elektroniczną zgłoszono 1 uwagę odnośnie szczegółowych zapisów w Diagnozie społecznej miasta.
 
UWAGA:

Treść uwagi 1:
Strona 26 tabela 9. W związku z dużymi różnicami w liczbie dzieci uczących się w poszczególnych szkołach czy nie powinno się na dole tabeli podać dodatkowo średniej ważonej różnic obok średniej arytmetycznej?
Strona 27 tabela 10. Opis drugiej kolumny „wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej w latach 2011-2015” powinien brzmieć „wyniki sprawdzianu gimnazjalnego w latach 2011-2015”, natomiast w Tabeli 10 opis drugiej kolumny „wyniki sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej w latach 2011-2015” powinien brzmieć „wyniki sprawdzianu po szkole ponadgimnazjalnej w latach 2011-2015”.
Strona 37. Informacja o działającym w Suchej Beskidzkiej jednym kole kultury, w którego pracach w 2015 roku brało udział zaledwie 5 osób jest dla mnie mało wiarygodna. Proszę o sprawdzenie.
Strona 63. Dla obszaru ulicy Garce, a także dla Turystycznej nie zaznaczono słabej dostępności drogowej, a w tej kategorii te właśnie obszary miały dwie najsłabsze oceny spośród wszystkich w Suchej Besk. (strona 51 tabela 23).
 
KOMENTARZ
Odnośnie stron 26, 27 i 63:
Poprawki zostaną wprowadzone zgodnie z sugestiami.
Odnośnie strony 37:
W Diagnozie odwołano się do parametrów związanych z kołami kultury. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, koło (klub) kultury to zorganizowana grupa prowadząca systematycznie zajęcia o określonym profilu tematycznym w instytucji kultury, kierowana przez wykwalifikowanych pracowników tej instytucji. Termin ten nie jest tożsamy z całokształtem działalności kulturalnej prowadzonej w danej placówce.
Zgodnie z danymi pozostającymi w zasobach Banku Danych Lokalnych GUS w latach 2011 – 2015 na terenie miasta działało jedno koło kultury, które zrzeszało w tym okresie od 12 osób w 2011 roku do 5 osób w 2015 roku.
 
  2011 2012 2013 2014 2015
Koła kultury 1 1 1 1 1
Członkowie kół kultury 10 12 6 6 5
 

Diagnoza stanowiąca podstawę wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji musi opierać się na porównywalnych danych statystycznych. Ilościowy opis innej aktywności kulturalnej mieszkańców byłby obarczony dużym błędem pomiaru. Duża część zajęć ma charakter otwarty lub półotwarty, zajęcia odbywają się ze zmienną częstotliwością, a niekiedy łączą w sobie elementy innych dziedzin (np. sportu). W związku z wątpliwościami, do Diagnozy zostanie wprowadzona informacja na temat definicji kół kultury i wyjaśnienie, dlaczego odwołano się właśnie do tego wskaźnika.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 9 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, fakt opublikowania niniejszej informacji na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, kończy konsultacje społeczne odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście. Niniejsza informacja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej.
 

Do pobrania:

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję