przewiń do góry

Sucha Beskidzka wśród najlepszych gmin w Małopolsce!

Po raz kolejny zostaje potwierdzone, że Sucha Beskidzka stwarza bardzo dobre warunki do życia i inwestowania utrzymując przy tym wysokie tempo rozwoju. Świadczą o tym wyniki badań przeprowadzone przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Statystyczny w Krakowie w opracowanym i opublikowanym przez nich kilka dni temu Rankingu Gmin Małopolski. Sucha Beskidzka została sklasyfikowana na wysokiej 6 pozycji w całej Małopolsce.

Wyniki Rankingu oparte są o niezależne dane statystyki publicznej zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Klasyfikacja odbywa się więc bez żadnego udziału samorządów. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego (tj. 179 gmin) z wyłączeniem miast na prawach powiatu  : Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Celem Rankingu jest wyłonienie i promowanie małopolskich gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, prezentacja jakości życia Małopolan, a tym samym ocena skuteczności działania władz lokalnych.

Badania oparto na twardych danych. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest  wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje: 

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca

2. Średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca

3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin

4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca

5. Ilość pozyskanych środków z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi,

     na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin
     na 1 mieszkańca

6.  Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności 

7.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik w procentach.

8.  Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat

9.  Saldo migracji na 1000 ludności

10.Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków      
      inwestycyjnych) na 1 mieszkańca

11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym  działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy.

Wszelkie działania podejmowane przez samorząd miejski mają na celu dobro mieszkańców i ciągłe podnoszenie poziomu życia, poprzez realizację polityki zrównoważonego rozwoju Suchej Beskidzkiej. Rzetelna i odpowiedzialna praca na rzecz społeczności lokalnej sprzyja osiąganiu najlepszych wyników i utrzymywaniu wysokiego tempa rozwoju naszego miasta. Przynależność do małopolskiej czołówki samorządowej potwierdza, że Sucha Beskidzka potrafi wykorzystać swój potencjał i staje się przez to jeszcze bardziej atrakcyjna dla inwestorów i mieszkańców.

Lucyna Steczek


RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2018                   

Najlepsza dwudziestka w regionie.

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję