przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy V, a VI sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 28 lutego oraz 12 marca 2019 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł - 48 750 367,89 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł - 56 397 280,95 zł.
    
 2. Sztuczne mrożenie lodowiska „Biały Orlik" zostało zakończone w dniu 28 lutego 2019 r. Jednocześnie zamknięty został ósmy już sezon jego eksploatacji, stwarzający alternatywę aktywnego spędzania czasu. W okresie od 6 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. odnotowano łącznie około 10 tysięcy wejść na lodowisko. Ponadto w tym roku, podobnie jak w ubiegłym sezonie w ramach organizacji zajęć wychowania fizycznego z lodowiska korzystały dzieci i młodzież z suskich szkół. Łączne wpływy ze sprzedaży biletów oraz wypożyczalni łyżew wyniosły 91.072,50 zł brutto, natomiast koszty bieżącego funkcjonowania lodowiska zamknęły się kwotą 101.892,40 zł brutto.
   
 3. W ramach odnawiania i uzupełniania bazy sprzętowo - transportowej, Zakład Komunalny gminy Sucha Beskidzka, po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego, w dniu 28 lutego 2019 r. zakupił samochód do transportu obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej. Pojazd dostarczyła firma MM Cars z Wrocławia, która zaproponowała fabrycznie nowy samochód (rocznik 2019) marki Opel Movano Kombi za kwotę 109 347,00 zł brutto. Jest to samochód dostawczy z silnikiem diesla o pojemności 2300 cm3 i mocy 130 KM, dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, z siedmioosobową, klimatyzowaną kabiną typu „doka” i skrzynią ładunkową o wymiarach 2,40 x 2,04 m.
   
 4. W dniu 28 lutego 2019 r. po raz szósty odbył się Koncert Karnawałowy zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej. W sali rycerskiej Suskiego Zamku można było posłuchać znanych utworów w znakomitym wykonaniu uczniów oraz nauczycieli szkoły. Koncert stał się już cyklicznym wydarzeniem i na stałe zapisał się w kalendarzu imprez miejskich.
   
 5. W dniu 2 marca 2019 r. Burmistrz Miasta w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udekorował „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dziesięć par, które ponad pięćdziesiąt lat temu zawierały związki małżeńskie. Uroczystość, którą poprzedziła msza święta odprawiona w intencji jubilatów w kaplicy zamkowej, odbyła się w Sali Rycerskiej suskiego zamku, gdzie wszystkie pary oprócz medali otrzymały również upominki od władz samorządowych. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Pani Małgorzata Kubieniec wraz z chórem Jasień działającym przy MOK- Zamek, a uwieńczeniem uroczystości był toast wzniesiony wspólnie z towarzyszącymi jubilatom rodzinami.
   
 6. Burmistrz Miasta zawarł w dniu 05 marca 2019 r. akt notarialny dotyczący sprzedaży przez Gminę Sucha Beskidzka działki ewidencyjnej nr 8928/1 o powierzchni 45 m2, położonej przy ul. Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej. Sprzedaż w formie bezprzetargowej nastąpiła zgodnie z art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, w celu poprawy jej zagospodarowania. Kwota uzyskana ze sprzedaży terenu wyniosła 8.186,88 zł brutto.
   
 7. Zarządzeniem z dnia 11 marca 2019 r. Burmistrz Miasta dokonał zmiany załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2019-2030 polegającej na uaktualnieniu planu dochodów i wydatków wg stanu na dzień 28 lutego 2019 r. uwzględniając zmiany planu dotacji celowych.
   
 8. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 11 marca 2019 r. przyznał dotację dla Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego siedzibą w Szczyrku w kwocie 5.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa – „Doposażenie ratowników Grupy Beskidzkiej – Sekcja Operacyjna GOPR Babiogórska w sprzęt medyczno-ratowniczy”. Oferta na realizację przedmiotowego zadania publicznego została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym.
   
 9. W kolejnym przetargu nieograniczonym na budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej, wpłynęło pięć ofert. Otwarcia ofert na realizację największej w historii suskiego samorządu inwestycji dokonano w dniu 12 marca 2019 r. Cena najtańszej oferty wyniosła 23 135 417,99 zł a najdroższej 25 829 605,99 zł. Obecnie analiza złożonych ofert jest w końcowej fazie oceny.
   
 10. W dniu 15 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbyły się eliminacje miejskie „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym". W eliminacjach brały udział reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszego miasta. Każdy uczestnik turnieju musiał wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokonać sprawnościowy tor przeszkód na rowerze. Konkurencja odbywała się w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII i gimnazjalne. W konkurencji szkół podstawowych klas młodszych zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2, natomiast w drugiej grupie zwycięstwo odniosła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1. Obie drużyny będą reprezentowały Suchą Beskidzką w Powiatowym Turnieju BRD w dniu 30 kwietnia br., w Palczy. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
   
 11. W dniu 23 marca br. Beskidzki Klub Karate w Suchej Beskidzkiej zorganizował w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej 6. Turniej Karate dla dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. Zawody organizowane są nieprzerwanie od 2014 roku i na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Miasta Sucha Beskidzka.
  W tegorocznym wydarzeniu sportowym wzięło udział ponad 150 dzieci z kilkunastu ośrodków karate działających na terenie województwa małopolskiego i śląskiego, a także z ośrodka karate z Londynu i Dover. Zawody zostały dofinansowane ze środków gminy Sucha Beskidzka w ramach przyznanej dotacji dla Beskidzkiego Klubu Karate na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
   
 12. W dnu 26 marca br. w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym. Z mocy ustawy Radzie przewodniczy Burmistrz Miasta. Podczas spotkania zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe przychodni za 2018 r. oraz przyjęty został plan finansowy na rok 2019. W ocenie Rady Społecznej, Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej realizuje swoje zadania statutowe bez zarzutów, a jej kondycja finansowa jest dobra.
   
 13. Zarządzeniem z dnia 26 marca 2019 r. Burmistrz Miasta przedstawił Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz informację o stanie mienia. Sprawozdanie zawiera część opisową z realizacji dochodów i przychodów w wysokości 48 334 802,28 zł oraz wydatków i rozchodów na kwotę 47 920 389,22 zł. Szczegółowo została opisana realizacja zadań inwestycyjnych, których wartość wyniosła 11 661 657,76 zł oraz realizacja programów i projektów w oparciu o środki zagraniczne. Dodatkowymi załącznikami są sprawozdania zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz Miejskiej Przychodni Zdrowia. Sprawozdanie zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu w celu zaopiniowania.
   
 14. Burmistrz Miasta zlecił firmie EKO-DRO-SAN z Wadowic opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej. Długość projektowanego odcinka sieci wynosi blisko 2 km, a koszt jego wykonania stanowi kwotę 61.500 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową dokumentacja ma zostać wykonania do 31 października 2019 r.
   
 15. Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej wykonał roboty związane z poprawą zaopatrzenia w wodę i rozbudową sieci wodociągowej w rejonie ul. Zasypnica. W ramach zadania wybudowano blisko 500 m sieci wodociągowej oraz przepompownię wody. Realizacja zadania zabezpieczy potrzeby mieszkańców środkowej części ul. Zasypnica oraz ulic Kamienne i Magnoliowa w wodę pitną. Konieczność budowy przepompowni i rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej powstała m.in. w związku ze zmniejszeniem wydajności i wahaniami poziomu wody w studni głębinowej przy ul Kamienne. Kolejnym etapem będzie wykonanie dodatkowego zasilania zbiorników przy ujęciu głębinowym. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 250.000 zł.
   
 16.  Wiosenna akcja sprzątania miasta prowadzona jest w dniach 27 do 29 marca. We wspólnym wiosennym porządkowaniu uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych i średnich, dzieci z przedszkoli i świetlicy profilaktycznej oraz mieszkańcy Suchej Beskidzkiej. Organizowana każdego roku przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka akcja ma na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Uczy dbania o przyrodę i własne otoczenie, a także uświadamia konsekwencje degradujących działań ludzi za sprawą, których w dalszym ciągu konieczne jest organizowanie podobnych akcji.
   
 17. Kontynuując działania w zakresie poprawy jakości powietrza Burmistrz Miasta zlecił firmie ATsys.pl z Katowic opracowanie wniosku do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o udzielenie dotacji w ramach rządowego programu „STOP SMOG” oraz wymaganego do wniosku „Gminnego Programu Niskoemisyjnego”, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Koszt wykonania dokumentacji niezbędnej do udziału w ww. programie wynosi 26.076 zł brutto.
   
 18. Złożony przez Burmistrza Miasta w miesiącu grudniu 2018 roku wniosek o dotację z budżetu samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego, otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 130 tyś. zł. Wnioskowane zadanie dotyczy prac zabezpieczających i wzmacniających fundamenty oranżerii w parku zamkowym, poprzez zastosowanie układu żelbetowych mikropali wykonanych iniekcyjnie oraz odwodnienie w formie drenażu i zewnętrznej izolacji pionowej. Szacowana wartość wyżej wymienionego zakresu prac ma wynieść ponad 450 tys. złotych.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję