przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy III, a IV sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka, najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 28 i 31 grudnia 2018 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka na 2018 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  47.669.010,20 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  48.155.737,13 zł.
    
 2. Zarządzeniem z dnia 2 stycznia 2019 roku Burmistrz Miasta zatwierdził plan stałych imprez i inicjatyw kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych organizowanych w Suchej Beskidzkiej w 2019 roku. Plan został sporządzony na podstawie propozycji przekazanych przez organizatorów przy uwzględnieniu stałych pozycji i zamieszczony na stronie internetowej miasta. W przypadku dodatkowych inicjatyw i propozycji kalendarz imprez będzie aktualizowany.
   
 3. Zamówienie publiczne na świadczenie przez Krytą Pływalnię usług sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Suchej Beskidzkiej w okresie od 2 stycznia do 14 grudnia 2019 r. prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot zamówienia obejmuje korzystanie z obiektów pływalni od poniedziałku do soboty przez uprawnionych mieszkańców Suchej Beskidzkiej tj. przez: dzieci do lat 12 (w przypadku dziecka do lat 7 również jego jednego rodzica lub prawnego opiekuna), wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej – jako grupy zorganizowane, emerytów i rencistów oraz osoby, którym przyznano świadczenia przedemerytalne. Szacunkowa wartość zawartej umowy wynosi 160 000,00 zł brutto. Zamówienie jest związane z realizowanymi przez Gminę Sucha Beskidzka programami pn. „Pływanie  dla zdrowia” oraz „Jesteśmy nadal aktywni”.
   
 4. W dniu 4 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha – Miasto. W trakcie spotkania przyjęto sprawozdania z działalności jednostki za rok 2018, a także zatwierdzony został plan działania i plan finansowy na rok 2019. Walne Zebranie OSP Sucha – Błądzonka zaplanowano na dzień 16 lutego 2019 r. Działalność obu jednostek jako organizacji pożytku publicznego, jest finansowana w przeważającej części z budżetu miasta.
   
 5. Sucha Beskidzka jest wśród 752 miejscowości w Polsce, gdzie oficjalnie organizowany jest Orszak Trzech Króli. W korowodzie, prowadzonym przez Miejską Orkiestrę Dętą, licznie uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli przebrani w kolorowe stroje kolędnicze, nawiązujące do tradycji świąt Bożego Narodzenia. W tym roku w naszym mieście orszak został zorganizowany już po raz piąty, natomiast po raz pierwszy trasa wiodła na dziedziniec suskiego zamku. Do wspólnego kolędowania zachęcał Chór „Jasień” pod przewodnictwem pani Małgorzaty Kubieniec, regionalne zespoły „Ziemia Suska” i „Mała Ziemia Suska” z towarzyszącą im kapelą. Organizatorem Orszaku Trzech Króli był Miejski Ośrodek Kultury przy współpracy z Parafią p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
   
 6. Zarządzeniami z dnia 11 i 15 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta przyznał dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: Polskiemu Związkowi Niewidomych – Koło Powiatowe w Suchej Beskidzkiej w kwocie 1.280 zł. oraz Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Suchej Beskidzkiej w kwocie 1.500 zł. Oferty na realizację zadań zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym. W ramach przyznanej dotacji ww. stowarzyszenia zorganizowały integracyjne spotkania noworoczno - opłatkowe dla swoich członków.
   
 7. W Sali Rycerskiej suskiego zamku w dniu 11 stycznia 2019 r. odbył się XVI Koncert Noworoczny zorganizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. W programie koncertu znalazły się między innymi: arie operowe, operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz melodie rozrywkowe i musicalowe w wykonaniu znakomitych artystów polskiej oraz ukraińskiej sceny operowej i operetkowej. Solistom towarzyszyła dwudziestoosobowa, Narodowa Orkiestra Filharmonii Lwowskiej z Ukrainy pod dyrekcja Woyciecha Mrozka i  Johanna Kruka. Gala Noworoczna to wydarzenie kulturalne o szczególnej renomie, dzięki któremu w Suchej Beskidzkiej występują wybitni śpiewacy i muzycy światowej sławy. Koncerty noworoczne cieszą się niezmiennie ogromnym powodzeniem i popularnością, o czym świadczyła i tym razem wypełniona „po brzegi” Sala Rycerska, która nie była w stanie pomieścić wszystkich osób chętnych do nabycia biletu wstępu.
   
 8. Podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia br. kwestowało 40 wolontariuszy. W tegorocznej akcji dzięki hojności mieszkańców miasta i sąsiednich miejscowości, suski sztab zebrał rekordową kwotę ponad 60 tys. zł. Tradycyjnie, sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek.
   
 9.  W wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania cenowego i porównania ofert, Burmistrz Miasta zawarł umowę z firmą Security Group Sp. z o.o. z Sosnowca na realizację zadania w zakresie ochrony fizycznej Zespołu Zamkowo – Parkowego w Suchej Beskidzkiej w okresie od dnia 15 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 139.065,79 zł brutto.
   
 10. Burmistrz Miasta podjął decyzję o pozostawieniu na poziomie 2018 roku stawki bazowej czynszu w lokalach i budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka oraz stawek za dzierżawę gruntów, które będą stosowane w 2019 roku. W związku z tym na podstawie dotychczas obowiązujących zarządzeń: Nr 409/15 z dnia 04 listopada 2015 r. oraz Nr 802/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, przygotowane zostały informacje oraz nowe umowy dla osób korzystających z obiektów i nieruchomości stanowiących własność komunalną.
   
 11. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2019 r., po zapoznaniu się z oceną ofert dokonaną przez Komisję Konkursową, udzielił dotacji na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku następującym podmiotom:
  1. Beskidzkiemu Klubowi Karate w kwocie 15 000 zł
  2. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” na zadanie narciarstwo alpejskie w kwocie 18 000 zł
  3. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” na prowadzenie sekcji lekkoatletycznej w kwocie 10.500 zł
  4. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jasień” w kwocie  9 000 zł
  5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gladiator” w kwocie 3 300 zł

   Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 55.800 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane będą zgodnie ze złożonymi ofertami i zawartymi umowami, w terminie od 01 lutego do 30 listopada 2019 r.
    
 12. Na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w 2019 r. złożonych zostało siedem ofert przez stowarzyszenia sportowe działające na terenie naszego miasta. W oparciu o ocenę przedstawionych propozycji dokonaną przez Komisję Konkursową, Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2019 r. przyznał dotacje następującym podmiotom:
  1. Beskidzkiemu Klubowi Karate - w kwocie 10 000 zł
  2. Łuczniczemu Towarzystwu Sportowemu „Zamek Suski” - w kwocie 16 500 zł
  3. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dziadki” - w kwocie  11 000 zł
  4. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” - w kwocie 117 000 zł
  5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jasień” - w kwocie 11 000 zł
  6. Lidze Obrony Kraju - Zarząd Powiatowy na zadanie: zawody strzeleckie w okresie wakacji – w kwocie 2.230 zł oraz na organizację zawodów strzeleckich w 2019 r. w kwocie: 3.100 zł.

   Łączna kwota dotacji w tym zakresie wynosi 170 830 zł. Projekty realizowane będą zgodnie ze złożonymi ofertami, na podstawie zawartych umów z ww. podmiotami.
    
 13. Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 16 stycznia 2019 r. zatwierdzony został plan finansowy budżetu gminy Sucha Beskidzka na 2019 rok. Podstawą opracowania planu finansowego jest uchwała budżetowa gminy Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan finansowy oprócz szczegółowego określenia dochodów i wydatków budżetu wyznacza jednostki odpowiedzialne za jego realizację.
   
 14. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 17 stycznia 2019 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka na 2019 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek.
  Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  48.108.905,95 zł.
  Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  55.417.405,95 zł.
   
 15. Wniosek złożony przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji o dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator - Moje Boisko Orlik 2012" został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu od kwietnia do grudnia br. na suskim Orliku zostanie zatrudniony animator sportu, a część kosztów jego zatrudnienia w wysokości 1200 zł miesięcznie zostanie sfinansowana z programu ministerialnego.
   
 16. W dniu 18 stycznia 2019 r. został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej. Termin składania ofert upływa 8 lutego 2019 r. W ramach inwestycji ma powstać nowoczesny obiekt o kubaturze ok. 21 000 m3 z podziemnym parkingiem. Zgodnie z dokumentacją projektową w budynku znajdzie się sala widowiskowo-kinowa oraz pomieszczenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Ta największa z zaplanowanych przez nasze miasto inwestycji jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 6 000 000 zł.
   
 17. Walne Zabranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej odbyło się 26 stycznia br. Na spotkaniu zostały przedstawione sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za minioną kadencje, zatwierdzono plan działania i plan finansowy na rok 2019 oraz dokonano wyboru nowych władz SGB. Przedstawiciele gminy Sucha Beskidzka tj. przewodniczący RM Krystian Krzeszowiak został wybrany do zarządu stowarzyszenia, a burmistrz Stanisław Lichosyt  do Komisji Rewizyjnej.
   
 18. W dniach od 14 do 27 stycznia 2019 roku w województwie małopolskim trwały ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim czas odpoczynku, ale także okazja do rozwijania swych pasji i zainteresowań,  na które  podczas roku szkolnego zazwyczaj brakuje czasu. Na ten okres w naszym mieście przygotowana została ciekawa i bogata oferta spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne prowadzone przez miejskie instytucje kultury, placówki oświatowe, Miejską Świetlicę Profilaktyczną, MCSiR oraz stowarzyszenia sportowe. Zajęcia artystyczne, warsztaty twórcze, zawody sportowe, i spektakle teatralne to tylko niektóre atrakcje z długiej listy propozycji skierowanych na czas ferii do najmłodszych mieszkańców miasta. Dużą popularnością cieszyło się również sztucznie mrożone lodowisko.
   
 19. Na zlecenie Burmistrza Miasta firma RAB – FOL z Rabki wykonała i dostarczyła worki polietylenowe do segregacji odpadów. Koszt zakupu i dostawy wyniósł 61 561,50 zł brutto. Ponadto za kwotę 4 772,40  zł brutto zakupione zostały etykiety foliowe i folia transferowa służące do drukowania kodów kreskowych przyklejanych na worki w celu identyfikacji właścicieli odpadów segregowanych. Dla usprawnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, pracownicy Zakładu Komunalnego w miesiącu lutym br. dostarczą mieszkańcom oraz instytucjom i firmom działającym na terenie miasta worki do segregacji odpadów wraz z kodami kreskowymi. Liczba dostarczonych worków będzie zbliżona do ilości i rodzajów odebranych od właścicieli nieruchomości worków z odpadami w roku 2018.
   
 20. Burmistrz Miasta zatwierdził harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka w 2019 roku. Harmonogram został umieszczony na stronie internetowej Miasta, na tablicach ogłoszeń, a także jest dostępny w siedzibie Urzędu. Dodatkowo będzie dostarczany mieszkańcom przez Zakład Komunalny.
   
 21. Burmistrz Miasta podjął decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka z dniem 01 lutego 2019 roku, Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów. Uruchomiony system, oparty na programie eDokument2 firmy Rekord z Bielska Białej, ma usprawnić, a docelowo ograniczyć i zastępować tradycyjną formę przyjmowania i obiegu korespondencji. Wdrożone programy umożliwiają zarządzanie korespondencją oraz sprawami i dokumentami własnymi, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Optymalizują proces obiegu dokumentów, wymiany informacji i przepływu spraw pomiędzy poszczególnymi pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi. Wdrożenie systemu stanowi jeden z elementów rozbudowy elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję