przewiń do góry

Budżet Suchej Beskidzkiej na 2019 rok przyjęty przez Radę Miasta

W dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Miasta Sucha Beskidzka zatwierdziła budżet na rok przyszły. Radni Suchej Beskidzkiej jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie budżetu czyli plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej miasta na 2019 rok, przedłożoną przez burmistrza Stanisława Lichosyta, akceptując równocześnie przyjęte w nim kierunki rozwoju miasta.

W roku 2019 planowane dochody wynoszą 48 108 905,95 zł, a wydatki  budżetowe 55 417 405,95 zł (różnicę stanowią rozchody oraz przychody). W strukturze dochodów przeważają dochody własne, które wynoszą ponad 25 mln złotych, pozostałe to m.in. subwencja oświatowa (8 691 178 zł), dotacje dot. pomocy społecznej oraz środki pozyskane z Unii Europejskiej. Wydatki budżetowe zabezpieczają realizację zadań własnych miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Największe pozycje wśród wydatków budżetowych stanowią: oświata i wychowanie, tj. kwotę 13 153 452 zł, pomoc społeczna i rodzina kwota 9 754 798,22 zł, następnie gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą planuje się przeznaczyć 6 897 815,27 zł. Kontynuując politykę ubiegłych lat Gmina Sucha Beskidzka w 2019 roku zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój, czyli inwestycje rekordową sumę, bo aż 20 466 624,98 zł co stanowi 37 % w ogólnej strukturze planu wydatków na 2019 r. Lista zadań inwestycyjnych zawiera 27 pozycji. Największym planowanym do realizacji przedsięwzięciem jest budowa Centrum Kultury z salą widowiskowo-kinową i nowoczesną biblioteką, na co przeznaczono w roku 2019 kwotę 13 500 000,00 zł. Wg informacji Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta przekazanej podczas sesji Rady Miasta, na realizację tej inwestycji zostanie ogłoszony przetarg w styczniu 2019 r. Kontynuowane będą przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacje na działania związane z ochroną powietrza. W budżecie zostały także zagwarantowane pieniądze na I etap prac związanych z budową budynku zaplecza socjalnego stadionu (z częścią hotelową) oraz projekt rewitalizacji suskiego Rynku. W dalszym ciągu prowadzone będą inwestycje w zakresie przebudowy i modernizacji dróg i chodników oraz ochrony środowiska, w tym rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie Błądzonki oraz Zasypnicy. Przedstawiając propozycje do przyszłorocznego budżetu, burmistrz zapewniał Radnych, że finanse miasta mają się dobrze, a Sucha Beskidzka ma duży potencjał wynikający m.in.  z niewielkiego zadłużenia.

- Dobrze, że tradycji stało się zadość i po raz kolejny rozpoczniemy nowy rok z nowym budżetem. Budżet na rok 2019 jest bardzo ambitny i nastawiony na dalszy rozwój, trzeba mieć jednak świadomość, że jego realizacja wymagać będzie od nas wszystkich maksymalnego zaangażowania. Chcemy, aby wzrastał poziom życia mieszkańców, a nasze miasto było atrakcyjnym miejscem do życia, więc musimy podejmować odważne decyzje, do takich należy m.in. budowa nowoczesnego Centrum Kultury. Jestem przekonany, że poradzimy sobie z tą największą z historii samorządu Suchej Beskidzkiej inwestycją. Nasze miasto jest w dobrej kondycji finansowej, a zadłużenie na koniec bieżącego roku pomimo wielu zrealizowanych już zadań wynosi dokładnie 2 361 388,84 zł , co stanowi zaledwie ok 5% dochodów. Zapewniamy przy tym środki na bieżące funkcjonowanie miasta nie zaniedbując żadnych obszarów, jeśli decydujemy się na kredyt, to tylko i wyłącznie na cele inwestycyjne. Uważam, że taka polityka gospodarcza jest racjonalna. – mówi burmistrz Stanisław Lichosyt.

Lucyna Steczek

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję