przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy II, a III sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 
1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 7, 11 i 19 grudnia  2018 r.  dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2018 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
 
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       - 51.430.258,11 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       - 55.554.549,77 zł.
 
2. Zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sucha Beskidzka prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie, tj. do 10 grudnia 2018 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Turystyczne BESKIDY - TOURIST Sp. z o.o., zawierająca cenę 650 734,56 zł brutto. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ww. oferta została zaakceptowana. Ceny jednostkowe za odbiór poszczególnych rodzajów odpadów wzrosły o 8% w stosunku do roku bieżącego. Umowa została zawarta w dniu 19.12.2018 r. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 
3. Zarządzeniami z dnia 19 grudnia 2018 roku Burmistrz Miasta  zatwierdził do realizacji w 2019 roku dwa programy: „Pływanie dla zdrowia" oraz „Jesteśmy nadal aktywni". Program „PŁYWANIE DLA ZDROWIA” skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta Sucha Beskidzka. Składa się on z dwóch podprogramów: pierwszy - obejmuje dzieci do lat 12, które mogą bezpłatnie korzystać  z Krytej Pływalni indywidualnie, w przypadku dzieci w wieku do lat 7 bezpłatnie z basenu będą mogli korzystać również  ich rodzice lub prawni opiekunowie. Drugi - skierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu miasta Sucha Beskidzka, którzy będą mogli bezpłatnie korzystać  z obiektu w formie zajęć grupowych, zorganizowanych wg harmonogramu ustalonego pomiędzy dyrektorem danej placówki oświatowej, a dyrektorem basenu. Program „JESTEŚMY NADAL AKTYWNI" skierowany jest do emerytów i rencistów z terenu miasta Sucha Beskidzka.  Wstęp na basen odbywać się będzie za okazaniem legitymacji emeryta - rencisty wraz z dowodem tożsamości. Adresaci obu programów będą mieli możliwość z bezpłatnego korzystania z Krytej Pływalni jedną godzinę dziennie w dniach od poniedziałku do soboty. Programy realizowane będą od 2 stycznia do 29 czerwca 2019 roku i oprócz korzyści dla mieszkańców naszego miasta są alternatywną formą finansowego wsparcia działalności pływalni przez gminę Sucha Beskidzka.
 
4. W dniu 20 grudnia 2018 r.  odbył się Koncert Kolęd zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej. W Sali Rycerskiej suskiego zamku można było posłuchać najpiękniejszych kolęd i pastorałek w wykonaniu młodych muzyków z suskiej szkoły muzycznej. Swoje umiejętności zarówno instrumentalne jak i wokalne zaprezentowali uczniowie w występach indywidualnych, a także przy wsparciu nauczycieli. Na zamkowej scenie wystąpiły również orkiestry: smyczkowa i dęta działające przy naszej szkole muzycznej.
 
5. Zakończony został I etap prac remontowych oranżerii zlokalizowanej na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej. Zakres zadania obejmował wykonanie najpilniejszych prac remontowo-zabezpieczających tj. wymianę stropu łukowego, więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym oraz wzmocnienie i zabezpieczenie ściany budynku od strony północnej. Koszt przeprowadzonych prac to kwota 616.340,92 zł brutto, z czego 300 tys. zł. Gmina Sucha Beskidzka pozyskała w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego. Wykonawcą prac była firma WM Renowacje z Krakowa.
W miesiącu grudniu Burmistrz Miasta złożył kolejny wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2019 dalszych prac zabezpieczających oranżerię, w tym wzmocnienie fundamentów, izolację przeciwwilgociową oraz odwodnienie.
 
6. Realizując zapisy przedwstępnej umowy zawartej w maju 2018 r. dotyczącej uregulowania spraw własnościowych nieruchomości, Burmistrz Miasta podpisał w dniu 27 grudnia 2018 r. akt notarialny, którym ostatecznie zakończona została sprawa odszkodowania za grunt przejęty na cele inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ul. T. Nieszczyńskiej w Suchej Beskidzkiej". W wyniku dokonanych wcześniej ustaleń Gmina przekazała działkę ewidencyjną nr 9468/3 o powierzchni 166 m2, bezpośrednio przylegającą od strony zachodniej do działki ewidencyjnej nr 9467/2, należącej do właściciela terenu przejętego pod drogę.
 
7. W grudniu bieżącego roku zakończone zostały prace związane z budową platformy widokowej na zboczu góry Mioduszyna. Rolę inwestora pełniło działające na terenie Suchej Beskidzkiej Stowarzyszenie Collegium Iuvenum, które przy współpracy z Gminą Sucha Beskidzka pozyskało na ten cel dofinansowanie ze środków europejskich za pośrednictwem LGD w wysokości blisko 200 tys. złotych. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą, a Stowarzyszeniem cały proces inwestycyjny był koordynowany przez samorząd miejski. Dzięki tej współpracy powstał obiekt turystyczny w postaci platformy stanowiącej punkt widokowy oraz schron dla turystów, w którym będzie można ukryć się w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Jednym z elementów inwestycji jest zrekonstruowany krzyż stojący kilka metrów od punktu widokowego, który prawdopodobnie został tam wzniesiony na początku XX wieku. Został on podświetlony dzięki zamontowanej na platformie instalacji fotowoltaicznej.  W otoczeniu obiektu powstały kamienne schody terenowe oraz siedziska. Platforma  dostępna będzie dla turystów i zwiedzających bezpłatnie przez cały rok. Kolejnym etapem koniecznym do realizacji jest odnowienie ścieżek i oznaczenie tras turystycznych.
 
8. Z inicjatywy Burmistrza Miasta w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa z mieszkańcami naszego miasta. Wypełniona do ostatniego miejsca sala potwierdza ogromne zainteresowanie mieszkańców rozbudową sieci i przyłączami gazowymi. Ze względu na obecność dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie, jego zastępcy ds. technicznych oraz kierownika Gazowni w Wadowicach, mieszkańcy liczyli na konkretne odpowiedzi na pytania: kiedy nastąpi rozbudowa sieci w poszczególnych rejonach miasta. Z sali padały krytyczne słowa na temat słabego tempa realizacji przyłączy gazowych i przewlekłości procedur. Pan dyrektor stwierdził, że niedawno nastąpiła reorganizacja i Oddział w Krakowie przejął od Zakładu w Zabrzu m.in. powiat suski, dlatego nie może brać na siebie odpowiedzialności za to, na co nie miał wpływu. Zapewnił, że spółka gazownicza ma środki finansowe na inwestycje i zadeklarował, że ze swej strony zrobi wszystko aby przyśpieszyć rozbudowę gazociągu w Suchej Beskidzkiej,  będzie to jednak zależało przede wszystkim od ilości złożonych wniosków i zawartych umów z mieszkańcami, którzy gotowi są ogrzewać swoje budynki gazem. Zgodnie z deklaracją dyrekcji Oddziału Gazowniczego w Krakowie, po złożeniu wszystkich wniosków, zostaną zorganizowane kolejne spotkania przy udziale przedstawicieli Gminy i zainteresowanych mieszkańców, podczas których będą omawiane konkretne plany budowy sieci w poszczególnych rejonach miasta.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję