przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XLIV a XLV sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 28 września i 09 października dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.

  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  51.101.983,74 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  55.036.275,40 zł.

 

2. Postępowanie przetargowe na budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Cena najtańszej złożonej oferty wynosiła 24 540 096,02 zł i przekraczała możliwości finansowe Gminy. Znaczny wzrost cen robocizny i materiałów budowlanych w roku bieżącym oraz obserwowany deficyt firm zainteresowanych udziałem w przetargach wpływają na aktualną wycenę robót i wybór wykonawcy.  Kolejny przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji zostanie ogłoszony po ponownym dokonaniu analizy kosztów inwestycji i montażu finansowego oraz ewentualnym skorygowaniu zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.

 

3. W związku z koniecznością rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. T. Nieszczyńskiej 6 w Suchej Beskidzkiej oraz prawomocną decyzją Starosty Suskiego zezwalającą na jego wyburzenie, ostatni już lokator z tego budynku został przeniesiony do lokalu zastępczego wynajętego przez gminę Sucha Beskidzka. W dniu 28 września 2018 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę z firmą Usługi Budowlane Michał Świerkosz z Makowa Podhalańskiego na wykonanie robót rozbiórkowych. Koszty zleconych prac stanowią kwotę 34.440,00 zł brutto, a termin ich realizacji mija pod koniec października 2018 r.

 

4. Zarządzeniami z dnia 1 października 2018 r. Burmistrz Miasta przyznał dotacje Kołu Powiatowemu Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Suchej Beskidzkiej w kwocie 1.280 zł na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Stowarzyszenie z okazji tzw. „Święta Białej Laski” zorganizowało w dniu dzisiejszym w Liceum Ogólnokształcącym w Suchej Beskidzkiej spotkanie integracyjne osób niewidomych i słabo widzących. Dotację w kwocie 2.925 zł otrzymał również  Miejski Klub Sportowy „Babia Góra” z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej tj. zadanie pod nazwą „Organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży w lekkoatletyce”. Oferty na realizację przedmiotowych zadań publicznych zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym.

 

5. W dniu 02 października 2018 r. Burmistrz Miasta złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4689/1 o powierzchni 30 m2, położoną w pasie drogowym ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sucha Beskidzka nieruchomość ta znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją miasta. Kwota zakupu gruntu wyniosła 370,00 zł.

 

6. W dniu 5 października br. w suskim zamku odbyło się otwarcie wystawy grafiki, rzeźby i rzemiosła artystycznego z kolekcji Marii i Emila Zegadłowiczów pt. „Miłość do człowieka – Miłość do sztuki – Miłość do natury”. Wystawa stanowi pokaz wybranej części kolekcji przekazanej Muzeum Miejskiemu w Suchej Beskidzkiej przez Fundację „Czartak” w grudniu ubiegłego roku. Niezwykle bogata kolekcja zbiorów rodzinnych Marii i Emila Zegadłowiczów darowana Muzeum Miejskiemu liczy 812 jednostek inwentarzowych i była największą w Polsce prywatną kolekcją sztuki reprezentującą m.in. okres Dwudziestolecia Międzywojennego. W zasób zbiorów wchodzą prace wielu wybitnych artystów .

 

7. Burmistrz Miasta w dniu 5 października 2018 r. zawarł umowę w formie aktu notarialnego dotyczącą nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sucha Beskidzka prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 9744/8 o powierzchni 340 m2, położonej przy ul. 29 Stycznia w Suchej Beskidzkiej. Przejęty teren stanowi drogę wewnętrzną dojazdową do nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

8. Aktem notarialnym zawartym w dniu 9 października 2018 r. Burmistrz Miasta dokonał zamiany działki ewidencyjnej nr 10174/2 o powierzchni 291 m2, na działkę ewidencyjną nr 10173/1 o powierzchni 514 m2, położoną przy ul. Armii Krajowej w Suchej Beskidzkiej. Zamiana miała na celu poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych, uregulowanie granic pomiędzy sąsiednimi działkami oraz zapewnienie innym nieruchomościom dostępu do drogi publicznej.

 

9. W dniu 9 października 2018 r. Burmistrz Miasta zawarł akt notarialny w sprawie sprzedaży przez Gminę Sucha Beskidzka działki ewidencyjnej nr 9427/5 o powierzchni 848 m2, położonej przy ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej. Sprzedaż w formie bezprzetargowej nastąpiła zgodnie z art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, w celu poprawy jej zagospodarowania. Kwota uzyskana ze sprzedaży ww. działki wynosi 72.693,00 zł brutto.

 

10. Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej został ogłoszony 10 października 2018 r. Termin składania ofert upływa 25 października 2018 r. o godz. 13:00. Zakres zadania obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Świerkowej, Kasztanowej i Błądzonka. Łączna długość projektowanej sieci wraz z przykanalikami wynosi blisko 3,6 km. Zgodnie z warunkami przetargu wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania inwestycji  w terminie do 28 czerwca 2019 r.

 

11. Z Firmą Handlową „Agat”, z siedzibą w Trzemeśni została zawarta umowa na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w trzech lokalach mieszkalnych w budynku położonym przy ul. J. Piłsudskiego 11 w Suchej Beskidzkiej. Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji oraz montaż dwufunkcyjnych kotłów gazowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także doprowadzenie gazu do pomieszczeń kuchennych. Termin realizacji prac upływa w dniu 31 października 2018 r. Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz robót instalacyjnych stanowi kwotę  41.885,51 zł brutto.

 

 12. Ze względu na stan techniczny węglowego pieca C.O.  w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Przemysłowej 6  w Suchej Beskidzkiej, Burmistrz Miasta zlecił firmie Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „ABRYS” wykonanie  projektu kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją. Dokumentacja ta niezbędna jest w celu uzyskania pozwolenia na budowę instalacji. Po przeprowadzonych rozmowach ze spółką gazowniczą jest szansa, że przyłącz gazowy do budynku oraz nowa kotłownia zostaną wykonane jeszcze w roku bieżącym. Koszt wykonania projektu stanowi kwotę 3.075,00 zł brutto.

 

13. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 10 października br. przyznał nagrody pieniężne
za dotychczasowe zaangażowanie oraz wkład pracy na rzecz szkoły dla dyrektorów placówek oświatowych: Pani Krystyny Wajdzik Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, Pani Małgorzaty Peć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii, Pani Renaty Trybały Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia, Pani Izabeli Juszczak Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego. Ponadto na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Burmistrz przyznał nagrodę nauczycielowi Panu Dariuszowi Ryczko.

 

14. Uczniowie klas pierwszych Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej w dniu 11 października 2018 r. w Sali Rycerskiej suskiego zamku złożyli uroczyste ślubowanie i zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Kolejny, siódmy już rok szkolny rozpoczęło 64 nowych uczniów przyjętych w ramach przeprowadzonego wiosną naboru. Obecnie do szkoły uczęszcza 271 uczniów w 25 oddziałach. Ślubowanie uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej.

 

15. W dniu 11 października 2018 r. nastąpił protokolarny odbiór prac konserwatorskich   i restauratorskich przy zabytkowym Krzyżu Jubileuszowym z 1865 roku, zlokalizowanym na suskim cmentarzu. Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Małopolskie Kapliczki 2018, gminy Sucha Beskidzka oraz suskiej parafii. Całkowity koszt prac renowacyjnych wyniósł 36.900,00 zł brutto.

 

16. Zarządzeniem z dnia 11 października br. Burmistrz Miasta przyznał nagrody pieniężne III stopnia za osiągnięte wyniki sportowe w pływaniu i łucznictwie w sezonie 2017/2018, zawodnikom i trenerom Miejskiego Klubu Sportowego „Jasień" oraz zawodnikom i trenerowi  Łuczniczego Towarzystwa Sportowego „Zamek Suski”. Nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane są od 2005 r. reprezentantom klubów i stowarzyszeń sportowych prowadzących działalność na terenie miasta Sucha Beskidzka oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej z Suchej Beskidzkiej. Wręczenie nagród nastąpi w miesiącu listopadzie br. Łączna kwota przyznanych nagród w 2018 r. wyniosła 12.400 zł brutto.

 

17. Każdego roku Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Statystyczny w Krakowie opracowuje i publikuje Ranking Gmin Małopolski wskazując najlepiej rozwijające się gminy w naszym województwie. Sucha Beskidzka została sklasyfikowana na wysokiej 6 pozycji w całej Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o niezależne dane statystyki publicznej zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik  wyliczony w oparciu o 11 kryteriów mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Celem Rankingu jest wyłonienie i promowanie małopolskich gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, jakości życia i skuteczności działania władz lokalnych.

 

18. W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, na zlecenie Burmistrza Miasta Firma Usługowo – Budowlana RED-LIFT Szymon Pęczek z Suchej Beskidzkiej  przeprowadziła prace pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących wzdłuż ul. Błądzonka oraz ul. Kubasy. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 7 560,00 zł brutto.

 

19. Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy gminą Sucha Beskidzka, a Lasami Państwowymi w sprawie wspólnej realizacji remontu i modernizacji drogi dojazdowej do os. Kubasiaki w rejonie Zasypnicy, przeprowadzony został gruntowny remont tej drogi  z wykonaniem nawierzchni asfaltowej. Zakres robót modernizacyjnych obejmował odcinek drogi o znacznym spadku i długości ok 700 mb. Roboty przygotowawcze z wykonaniem podbudowy drogi zrealizował na zlecenie Gminy Zakład Komunalny, natomiast nawierzchnię asfaltową Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Wadowic. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 201.603,10 zł brutto, z czego 100 tys. złotych przekazały Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sucha.

 

20. Na zlecenie Burmistrza Miasta Firma PRDM z Wadowic wykonała prace remontowe polegające na utwardzeniu emulsją asfaltową i grysami nawierzchni terenu pomiędzy garażami zlokalizowanymi przy ul. Gospodarczej w Suchej Beskidzkiej wraz z drogą dojazdową. Prace ziemne oraz przygotowawcze, wykonanie podbudowy tłuczniowej na tym terenie przeprowadziła firma Mini-kop z Suchej Beskidzkiej. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 75.184 zł. brutto.

 

21. Interwencje Burmistrza Miasta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich oraz Zarządzie Województwa Małopolskiego w sprawie stanu drogi wojewódzkiej tj. ul. Mickiewicza oraz ul. Piłsudskiego okazały się skuteczne. Przetarg na roboty drogowe zorganizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie został rozstrzygnięty i wkrótce rozpoczną się  prace remontowo – modernizacyjne głównych dróg miasta na odcinku o łącznej długości blisko 2 km. Znikną koleiny i wyboje w okolicach suskiego rynku, skrzyżowania obok Juhasa, a na głównej drodze od torów kolejowych (ul. Piłsudskiego) do skrzyżowania z ul. Handlową i Przemysłową  zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Wyregulowane będą wszystkie studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej łącznie z  wymianą pokryw. Remontu doczeka się również pominięty niegdyś odcinek ul. Role od sygnalizacji świetlnej w kierunku Żywca do wykonanej cztery lata temu nowej nawierzchni. Roboty drogowe mają zostać wykonane w terminie do 23 listopada 2018 r. Ponadto w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, a Województwem Małopolskim, w sprawie wspólnego finansowaniapoprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi Wojewódzkiej, do końca bieżącego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wykona instalację oświetleniową i oznakowanie za pomocą aktywnej sygnalizacji, przejście dla pieszych na wysokości Urzędu Skarbowego.

 

22. Nie pomogło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego zwracał się Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, za to działania Gminy w celu ratowania przyzamkowej oranżerii wspomógł Zarząd oraz Sejmik Województwa Małopolskiego, który na prośbę Burmistrza Miasta, w dniu 15 października podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 300 000 złotych na najpilniejsze prace zabezpieczające obiekt przed całkowitą destrukcją. Z budżetu Gminy udało się wygospodarować kolejne 300 000 złotych i dzięki połączonym środkom finansowym jeszcze w roku bieżącym zostaną zabezpieczone mury, wykonany nowy strop, uzupełnione kamienne ściany oraz będzie wykonana nowa konstrukcja dachu wraz z pokryciem.  Gmina Sucha Beskidzka ma już gotową dokumentację prac zabezpieczających i I etapu robót remontowo konserwatorskich, oraz wszelkie zezwolenia od konserwatora zabytków i Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego. Został już ogłoszony przetarg na realizację najpilniejszych prac i ratowanie tego pięknego zabytku z terminem wykonanie jeszcze w roku 2018.

 

23. Firma Pana Bartłomieja Grajnego z Białki na zlecenie Burmistrza Miasta wykonała prace związane z przebudową drogi bocznej od ul. Krzeszowiaków w Suchej Beskidzkiej. W ramach zadania na długości 125 mb. przełożono nawierzchnię z drogowych płyt betonowych typu IOMB oraz wykonano odwodnienie z koryt betonowych. Koszt przeprowadzonych prac stanowi kwotę 19.500 zł brutto.

 

24. Gmina Sucha Beskidzka w dalszym ciągu znajduje się wśród najlepiej rozwijających się miast w Polsce. W ogólnopolskim rankingu zrównoważonego rozwoju gmin, opracowanym przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska", Sucha Beskidzka po raz szósty z rzędu została sklasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich miast. Ranking swym zakresem obejmuje wszystkie 2479 jednostek gminnych i opiera się na analizie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań uwzględniających 15 wskaźników z  trzech zasadniczych obszarów rozwoju jednostek samorządowych: gospodarczego, społecznego oraz ochrony środowiska. Dyplom i gratulacje dla Miasta Sucha Beskidzka za 7 miejsce w Polsce odebrał w dniu 15 października br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt. Spośród małopolskich gmin obok Suchej Beskidzkiej jedynie Zakopane znalazło się w pierwszej dziesiątce (na 10 miejscu) oraz Kraków w swojej kategorii na 6 pozycji. Warto również wspomnieć, że w roku bieżącym nasze miasto zostało dodatkowo wyróżnione za zajęcie V miejsca w Polsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Zwiększających Liczbę Osób Pracujących w latach 2003-2017 w kategorii gmin miejskich.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję