Wiadomości

Czwartek, 28 czerwca 2018

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 29 i 30 maja 2018 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka na rok 2018 i w planie finansowym budżetu gminy polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       - 48.762.504,16  zł
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       - 53.539.678,10  zł
    
 2. W dniu 30 maja 2018 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę z firmą AVIS Ekologiczne Place Zabaw S. C. z Lublina, na zakup urządzeń zabawowych wraz z ich dostawą i montażem na placach zabaw zlokalizowanych przy ulicach Gospodarczej i Mickiewicza. W ramach tego zadania place zostaną wyposażone w piaskownicę, grę edukacyjną „Kółko i krzyżyk” oraz 3 nowe huśtawki zamontowane przy „bezpiecznej nawierzchni”. Montaż nowych elementów nastąpi w terminie do dnia 31 lipca br. Koszt zadania stanowi kwotę 10.977,75 zł brutto.
   
 3. Tegorocznymi laureatami konkursu „Osobowość Ziem Górskich" organizowanego przez Stowarzyszenie - Koalicja Marek Ziem Górskich, do którego należy Gmina Sucha Beskidzka, w kategorii „Duży Przedsiębiorca” została Firma Fabios oraz w kategorii „Organizacja Samorządowa” - Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich (obie kandydatury zgłoszone przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka). Celem konkursu jest wyróżnienie osób, firm i organizacji, które przez swoją działalność przyczyniają się do promocji i rozwoju ziem górskich.  Wyróżnienia zostały wręczone w dniu 2 czerwca 2018 roku podczas Gali Finałowej Konkursu w Żywcu.
   
 4. W sobotę 2 czerwca br. odbyło się coroczne spotkanie dzieci i młodzieży pt. „Z wędką nad stawem”, zorganizowane z okazji Dnia Dziecka przez Polski Związek Wędkarski - Koło w Suchej Beskidzkiej, pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Celem zawodów było promowanie wędkarstwa, rekreacji oraz działań na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej wśród najmłodszych. Pamiątkowe puchary dla młodych amatorów wędkarstwa oraz upominki rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego ufundował Burmistrz Miasta.
   
 5. Burmistrz Miasta w dniu 06 czerwca 2018 roku podpisał z Województwem Małopolskim list intencyjny dotyczący przystąpienia Gminy Sucha Beskidzka do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele–Anioł”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w programie umożliwia zakwalifikowanej grupie mieszkańców Suchej Beskidzkiej korzystanie z opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz usług opiekuńczych i sąsiedzkich. Każda z osób spełniająca określone warunki otrzyma specjalną opaskę zakładaną na nadgarstek, w której wciśniecie przycisku "S.O.S." umożliwi natychmiastowe połączenie z Centrum Teleopieki. Ratownicy medyczni po odebraniu zgłoszenia ocenią stopień zagrożenia i udzielą odpowiedniej pomocy lub wsparcia adekwatnego do sytuacji. W przypadku osób samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc ze strony najbliższych, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają wypełnić niezbędne formalności związane z rekrutacją. Jednym z głównych partnerów i realizatorów przedsięwzięcia jest lokalne Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
   
 6. W celu podniesienia świadomości i znaczenia badań profilaktycznych, w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej w dniu 9 czerwca odbyła się bezpłatna akcja profilaktyczna „Biała Sobota”, zorganizowana przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W ramach akcji można było skorzystać z bezpłatnych badań i specjalistycznych konsultacji lekarskich, pielęgniarskich, psychologicznych oraz porad dietetycznych. Do akcji włączyła się gmina Sucha Beskidzka finansując dla mieszkańców bezpłatne badania USG piersi oraz USG w kierunku profilaktyki raka prostaty.
   
 7. Zamówienie publiczne na wykonanie remontu i przebudowy boiska sportowego przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie, tj. do 8 czerwca 2018 r. wpłynęła jedna oferta firmy RS Inwestycje Sp. z o.o. z Piaseczna. Cena brutto złożonej oferty wynosiła 333 278,57 zł. W toku postępowania, w ofercie zostały stwierdzone i poprawione omyłki w kosztorysie ofertowym, co spowodowało zwiększenie ceny o 934,57 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 20 czerwca 2018 r. oferta złożona przez RS Inwestycje Sp. z o.o. została zaakceptowana za kwotę 334 213,14 zł. , a umowę z wykonawcą Burmistrz Miasta zawarł 22 czerwca 2018 r. Termin wykonania robót upływa 24 sierpnia 2018 r. Inwestycja jest dofinansowana przez Województwo Małopolskie w kwocie 118 670 zł w ramach programu „Małopolskie boiska”.
   
 8. W dniu 9 czerwca 2018 r. przy Szkole Podstawowej Nr 2 odbył się „Piknik Rodzinny" z okazji Dnia Dziecka. Imprezę zorganizowała działająca przy szkole Rada Rodziców przy współpracy z gminą Sucha Beskidzka. Dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta przygotowano wiele atrakcji w tym mecz piłki nożnej, wspólne zabawy, a nawet występ iluzjonisty z repertuarem dla dzieci.
   
 9. Miejska Orkiestra Dęta z Suchej Beskidzkiej pod batutą kapelmistrza Sławomira Pacholskiego wzięła udział w XXIV Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Łętowni, który odbył się 10 czerwca br. Nasza orkiestra zajęła wysokie III miejsce, tym samym kwalifikując się do 41 Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu. W finałowym koncercie zaprezentowały się 32 najlepsze orkiestry i big bandy województwa małopolskiego. W grupie orkiestr działających przy domach kultury i stowarzyszeniach społeczno – kulturalnych, suska orkiestra otrzymała wyróżnienie I stopnia.
   
 10.  W dniu 11 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę z firmą ICOS Joanna Szczepanik – Łukasiewicz z Krakowa, na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym Krzyżu Jubileuszowym z 1865 roku, zlokalizowanym na suskim cmentarzu. Całkowite koszty zadania wynoszą 36.900,00 zł brutto i pokryte zostaną z otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 8.000,00 zł, budżetu Gminy Sucha Beskidzka w kwocie 17.000,00 zł oraz środków Parafii NNMP w Suchej Beskidzkiej w kwocie 11.900,00 zł. Termin realizacji prac ustalono do dnia 30 października 2018 r.
   
 11.  W dniu 12 czerwca br. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ostatecznie rozstrzygnął sprawę tzw. „Czerwonej Kamienicy”, czyli obecnie obszaru składającego się z dwóch działek o łącznej powierzchni 1.715 ha zlokalizowanego  pomiędzy Zespołem Zamkowo – Parkowym, a budynkiem Nadleśnictwa. Zapadł korzystny dla Gminy Sucha Beskidzka wyrok, w którym stwierdzono, że nieruchomości te podpadały pod działanie dekretu PKWN z 06 września 1944 roku i zostały zgodnie z ówczesnym prawem przejęte przez Państwo na cele reformy rolnej. Tym samym miasto pozostaje właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Postępowania sądowo – administracyjne z wniosku rodziny Tarnowskich dotyczące tej nieruchomości toczyły się w różnych instancjach od 2006 r.
   
 12.  Przetarg nieograniczony na budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej został ogłoszony w dniu 12 czerwca 2018 r. Termin składania ofert upływał 29 czerwca 2018 r. lecz na wniosek jednego z potencjalnych oferentów termin ten został wydłużony do dnia 6 lipca br. W ramach inwestycji ma powstać nowoczesny gmach o kubaturze 21 000 m3 i powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 3500 m2  z parkingiem podziemnym. Zgodnie z dokumentacją projektową w budynku znajdzie się sala widowiskowo-kinowa na ponad 300 miejsc siedzących oraz pomieszczenia dla ośrodka kultury i biblioteki. Ta największa z zaplanowanych przez nasze miasto inwestycji jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 6 000 000 zł. Łączna wartość zadania szacowana jest na blisko 15 000 000 zł.
   
 13.  W dniach 12 i 13 czerwca br. na terenie powiatu suskiego, w tym także na obszarze miasta Sucha Beskidzka przeprowadzone zostały wieloszczeblowe ćwiczenia wojewódzkie pod kryptonimem „POZYTRON 2018”. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie uczestniczyły jednostki samorządu terytorialnego, powiatowe i wojewódzkie służby, inspekcje oraz straże, a także eksperci z dziedziny fizyki jądrowej i endokrynologii. Szkolenie składało się z kilku elementów takich jak: trening sztabowy, epizod praktyczny, sesja seminaryjna oraz pokaz sprzętu. Tło ćwiczenia stanowiła awaria elektrowni atomowej na terenie Słowacji, a jego głównym celem było sprawdzenie procedur i doskonalenie współdziałania w sytuacji zagrożenia radiacyjnego.
   
 14.  W czwartek 14 czerwca odbyło się podsumowanie oraz wręczenie dyplomów i nagród dla uczestników XI edycji Miejskiego Turnieju Ekologicznego pn. „Chrońmy ziemię – nasz wspólny dom”, który w roku bieżącym zorganizowała Szkoła Podstawowa Nr 2. Celem konkursu jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie zapobiegania degradacji środowiska naturalnego, uwrażliwienie na kwestie ekologii, pogłębienie wiedzy w tym zakresie oraz uświadomienie, że stan lokalnego środowiska zależy od nas wszystkich. Uczestnikom tegorocznej edycji konkursu nagrody ufundował Burmistrz Miasta.
   
 15.  Na zlecenie Burmistrza Miasta, Firma Konstalmet s.c. z Gąsiorowic wykonała i dostarczyła 10 sztuk koszy ulicznych, które zamontowano na promenadzie wzdłuż obiektów handlowo-usługowych przy ulicy Mickiewicza. Kosze zostały zaprojektowane i wykonane w nowoczesnym stylu, a ich forma  i kolorystyka  dostosowana do innych , wbudowanych już elementów małej architektury miejskiej. Koszt zakupu wynosi 9.840,00 zł brutto.
   
 16.  W dniu 16 czerwca br. na stadionie w Stryszawie druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Miasta Sucha Beskidzka i Gminy Stryszawa rywalizowali w zawodach sportowo – pożarniczych. W zawodach wystartowało 12 drużyn strażackich, które konkurowały ze sobą w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych. Wśród suskich drużyn zwyciężyła jednostka OSP Błądzonka. Puchar i nagrodę rzeczową dla zwycięskiej drużyny ufundował Burmistrz Miasta.
   
 17.  W celu usprawnienia prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta , Zakład Komunalny zakupił z własnych środków inwestycyjnych profesjonalne i wielofunkcyjne urządzenie KARCHER MIC – 34 C. Nowoczesny, zwrotny i lekki pojazd jest wyposażony m.in. w specjalne szczotki, myjki ciśnieniowe oraz odkurzacz, co  pozwala na czyszczenie nawierzchni dróg i chodników na mokro , a także usuwanie chwastów z chodników i zbieranie liści. Urządzenie posiada wszelkie instalacje hydrauliczne i elektryczne dające możliwość rozbudowy o nowe elementy, takie jak: piaskarka, kosiarka, pług, polewaczka i inne, w zależności od potrzeb. Dostawcą sprzętu wyłonionym w przetargu nieograniczonym, jest firma KARCHER z Krakowa, a cena zakupionego kompletu wynosi 262 856,59 zł netto. Pojazd będzie służył przede wszystkim do czyszczenia chodników i ulic na terenie miasta, a dzięki małym gabarytom i dużej zwrotności może dotrzeć do trudno dostępnych miejsc oraz pracować przy ruchu pieszym i samochodowym.
   
 18.  W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników PT „Beskidy-Tourist” Sp. z o.o. , w którym gmina Sucha Beskidzka posiada 83 % udziałów. Głównymi tematami obrad było zatwierdzenie sprawozdania zarządu spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu. Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu wyjaśnień oraz przeprowadzeniu dyskusji, przyjęło sprawozdania oraz udzieliło zarządowi absolutorium za rok 2017.
   
 19.  W czwartek 21 czerwca 2018 r. w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego Szkoły Muzycznej I stopnia. Po sześciu latach funkcjonowania naszej szkoły  po raz pierwszy wręczono dyplomy absolwentom cyklu sześcioletniego. Szkolne mury opuściło łącznie 40 młodych muzyków, którzy w trakcie edukacji wielokrotnie reprezentowali naszą placówkę na konkursach rangi ogólnopolskiej, oraz różnego rodzaju przesłuchaniach, zdobywając wysokie lokaty i promując szkołę i miasto. Warto podkreślić, że wielu spośród tegorocznych absolwentów bardzo dobrze zdało egzaminy i będzie kontynuowało naukę w szkołach wyższego stopnia.
   
 20.  W dniach 23 i 24 czerwca br. odbyły się Dni Suchej Beskidzkiej. Różnorodność przygotowanego programu i atrakcji oraz lokalizacja w przepięknej scenerii parku i dziedzińca zamkowego ściągnęły w ciągu dwóch dni, pomimo kapryśnej pogody, tysiące mieszkańców Suchej Beskidzkiej, okolic oraz gości. Były koncerty, pokazy, bogata strefa dziecka urządzona w różnych częściach rozległego parku oferująca najmłodszym bezpłatnie zabawy i warsztaty artystyczne. Dużym powodzeniem cieszyły się: Suski Festiwal Smaków, wspólne gotowanie i degustacja suskiego bigosu, wielka gra miejska, występy zespołów, grup tanecznych, chóru „Jasień”, szkoły muzycznej, orkiestry dętej, zespołów regionalnych, folkowych i rockowych, w tym legendy polskiej sceny rockowej – zespołu Lombard. Były również pokazy sztuk walki, popisy szermierzy, klub kibica - Mundial 2018 na dużym telebimie, a także kabaret „Pod Wyrwigroszem”. W parku zamkowym można było pojeździć konno, a na pobliskim placu targowym podziwiać zabytkowe samochody i motocykle. Wydarzeniem kulturalnym najwyższej rangi, była operetka „Wesoła Wdówka”  w wykonaniu artystów polskich scen operetkowych oraz baletu i Narodowej Orkiestry Filharmonii w Tarnopolu. Soliści i muzycy występ uatrakcyjnili nie tylko śpiewem, ale i efektowną grą aktorską, których dopełnieniem była odpowiednia scenografia i kostiumy. Ponad dwu i pół godzinny spektakl został zakończony pokazem sztucznych ogni. Tegoroczne Dni Miasta miały również akcent sportowy bowiem w ramach obchodów 100 lecia klubu Babia Góra został rozegrany mecz na stadionie miejskim, w którym zespół Babiej Góry zagrał z pierwszym składem Wisły Kraków.  Tegoroczne święto miasta było wspólnym przedsięwzięciem, do którego oprócz miejskich instytucji udało się zaangażować osoby zrzeszone w stowarzyszeniach działających na terenie Suchej Beskidzkiej. Wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia i sprawnej organizacji Dni Miasta, Burmistrz Suchej Beskidzkiej składa serdeczne podziękowania. Wyrazy szacunku i uznania należą się również licznym sponsorom, bo dzięki ich pomocy imprezy mogły być zorganizowane na bardzo wysokim poziomie.
   
 21.  W dniu 26 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Suskiego zawarli w formie aktu notarialnego umowę zniesienia współwłasności Gminy Sucha Beskidzka i Powiatu Suskiego poprzez zamianę udziałów po 1/2 części w nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 9788/8 oraz nr 9788/9 o łącznej powierzchni 0,0265 ha,. Działki znajdują się przy ul. płk. T. Semika i są częściowo zabudowane chodnikiem oraz ciągiem pieszo – jezdnym przy stadionie sportowym. W wyniku dokonanego zniesienia współwłasności Gmina stała się właścicielem działki nr 9788 / 9, Powiat Suski właścicielem działki nr 9788/8.
   
 22.  W ramach wymiany partnerskiej i działań mających na celu utrzymanie i rozwijanie współpracy z Jaszbereny na Węgrzech, od 27 czerwca do 30 czerwca br. na terenie naszego miasta przebywa grupa osób z Artystycznego Stowarzyszenia Twórców Wizji Przyszłości z Jaszbereny. W dniu 29 czerwca br. w zamku suskim zostanie zorganizowany wernisaż wystawy dzieł węgierskich artystów celem prezentacji ich prac, które są odzwierciedleniem kultury oraz tradycji miasta Jaszbereny i regionu. Sucha Beskidzka utrzymuje przyjacielskie relacje z węgierskim miastem na podstawie zawartej 14 lat temu umowy partnerskiej.
   
 23.  W czerwcu zakończono prace związane z realizacją projektu pn: „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”. Pozwala on na uruchomienie elektronicznych usług w zakresie  e-administracji i   zwiększenie dostępu mieszkańców i przedsiębiorców   do cyfrowych usług publicznych on-line.  Projekt  jest istotnym strategicznie etapem rozbudowy obecnej infrastruktury informatycznej o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych wspomagających realizację ustawowych zadań gminy Sucha Beskidzka. Wykonawcą zadania w zakresie dostawy nowego oprogramowania i  serwerów  jest firma „Record” z Bielska Białej, natomiast w zakresie dostawy komputerów stacjonarnych  firma COMP S.A. z Warszawy. To ogromne przedsięwzięcie było możliwe dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Koszt całości projektu wynosi 979.144,00 zł , w tym dotacja ze środków  europejskich to kwota 716.164,43 zł.
   
 24.  Na zlecenie Gminy Sucha Beskidzka Firma Budowlana – Stanaszek z Suchej Beskidzkiej przeprowadziła prace malarskie w lokalach użytkowych znajdujących się w bloku nr 14      na os. Beskidzkim. W odnowionych pomieszczeniach gminnych swoje siedziby mają: Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja”, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych.  Koszt przeprowadzonych prac stanowi kwotę: 8.956,31 zł brutto.
   
 25.  Na zlecenie Burmistrza Miasta firma PRDM z Wadowic przeprowadziła  remont  górnego odcinka ul. Górskiej w Suchej Beskidzkiej. Zadanie to zostało dofinansowane w kwocie 30 tys. zł ze środków przyznanych Gminie przez Marszałka Województwa Małopolskiego na modernizację drogi prowadzącej do gruntów rolnych. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz uzupełnienie odwodnienia liniowego drogi z elementów betonowych. Całkowita wartość zleconych prac to kwota 60.864,09 zł brutto.
   
 26.  Burmistrz Miasta zlecił firmie RED LIFT Szymon Pęczek z Suchej Beskidzkiej prace związane z remontem dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Zakres robót obejmował wymianę rynien oraz okucia gzymsu na długości 68 mb, uszczelnienie połączeń rynien na pozostałej części dachu oraz naprawę 6 kominów. Koszt zleconych prac stanowi kwotę 13.448,82 zł brutto.
   
 27.  Niezwłocznie po zawarciu porozumienia oraz umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego pomiędzy Gminą, a właścicielem gruntów przy ul. Nieszczyńskiej w Suchej Beskidzkiej, Burmistrz Miasta zlecił firmie PRDM Wadowice przeprowadzenie drugiego etapu robót objętych zezwoleniem na realizację inwestycji celu publicznego, a związanych z przebudową drogi. Wykonane zostały odcinki chodnika oraz nowa nawierzchnia asfaltowa. Obecnie droga na całej długości posiada szerokość 6 m i zyskała nowy estetyczny wygląd. Koszt przeprowadzonych prac stanowi kwotę 52.474,87 zł brutto.
   
 28.  Burmistrz Miasta zlecił Zakładowi Komunalnemu w Suchej Beskidzkiej wykonanie II etapu przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mickiewicza wzdłuż obiektów handlowo-usługowych na odcinku od ul. Płk. Semika do ul. Handlowej. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, palisad betonowych, schodów terenowych oraz innych elementów podnoszących bezpieczeństwo i estetykę. Koszty zleconych prac wynoszą 139.961,59 zł, a termin wykonania upływa 31 lipca 2018 r.