przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXXVIII a XXXIX sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 28 i 30 marca oraz 10 i  18  kwietnia 2018 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       - 48.017.768,50 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       - 52.546.167,00 zł.
    
 2. Od dnia 01 kwietnia 2018 r. nastąpiła zmiana przepisów prawnych i wnioski dotyczące szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziką zwierzynę oraz szkód powstałych w trakcie wykonywania polowania, składane są do gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania strat i ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela organu wykonawczego gminy, przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, a także właściciela lub posiadacza gruntów rolnych. Wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od podpisania protokołu szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania. Właściciel, który nie zgadza się z wysokością odszkodowania może wnieść odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a w przypadku podtrzymania niekorzystnej decyzji wystąpić z powództwem do Sądu. Z ramienia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka koordynacją nowo powierzonych  zadań, zajmuje się Referat Gospodarki Nieruchomościami. 
   
 3. W dniu 5 kwietnia br. w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku odbyła się konferencja na temat możliwości rozwoju firm i metod podnoszenia ich konkurencyjności, zorganizowana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Burmistrzem Miasta. Podczas konferencji przedstawiciele agencji przedstawili ofertę wsparcia  przedsiębiorców realizowaną poprzez pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową. Szczegółowo omówiono m.in. możliwości dofinansowania szkoleń, pomoc w opracowaniu strategii zarządzania wiekiem, warunki uzyskania bonu na doposażenie stanowisk pracy.
   
 4. Zamówienie na przebudowę dróg wewnętrznych prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia składał się z trzech części. W wyznaczonym terminie, tj. do  6 kwietnia 2018 r. wpłynęły trzy oferty, z których jedna obejmowała wszystkie trzy części zamówienia, natomiast dwie pozostałe oferty dotyczyły wyłącznie części III. Ceny brutto złożonych ofert: część I (przebudowa odcinka ul. Podksięże) – 35 964,28 zł, część II (przebudowa ul. Podksięże – Starostówka) – 15 654,39 zł, cześć III (przebudowa odcinka ul. Błądzonka) – najtańsza: 122 442,13 zł, a najdroższa 165 594,90 zł. W dniu 17 kwietnia 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Burmistrz Miasta wybrał ofertę, złożoną przez PRDM Wadowice Sp. z o.o. z Barwałdu Dolnego, obejmującą wszystkie trzy części zamówienia. Ceny brutto wybranej oferty wynoszą: część I– 35 964,28 zł, część II– 15 654,39 zł, cześć III – 122 442,13 zł. Umowy z wybranym wykonawcą zostały zawarte w dniu 24 kwietnia 2018 r. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na powyższych drogach zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na łącznej długości ok. 670 m. Termin wykonania robót upływa 29 czerwca 2018 r.
   
 5. W dniach od 7 do 8 kwietnia br. miasto Sucha Beskidzka wspólnie z innymi gminami powiatu suskiego oraz Starostwem Powiatowym prezentowało się na Targach Turystycznych - Festiwal Turystyki i Czasu Wolnego w Gdańsku, które popularyzują wyjątkowe miejsca i obiekty w Polsce, promując atrakcje i walory turystyczne naszego regionu. Natomiast na Małopolskiej Giełdzie Agroturystyki w Krakowie zorganizowanej w dniach od 21 do 22 kwietnia, Sucha Beskidzka eksponowana była razem ze Stowarzyszeniem LGD „Podbabiogórze”.
   
 6. W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, w dniu 12 kwietnia 2018 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę w formie aktu notarialnego dotyczącą nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sucha Beskidzka prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 403/3 o powierzchni 17 m2, położonej w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Kasztanowej.
   
 7. Sucha Beskidzka zajęła II miejsce w Polsce wśród miast w rankingu nakładów na kulturę i dziedzictwo narodowe w latach 2015-2016. Badania w tym zakresie przeprowadzone zostały przez Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury, przy współpracy z czasopismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Warto podkreślić, że oceniane były wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (2479 gmin). Wydatki zostały przeliczone na osobę i w przypadku Suchej Beskidzkiej w 2015 i 2016 roku na każdego mieszkańca przypadło 866,56 zł. Uroczyste wręczenie dyplomów i uhonorowanie laureatów miało miejsce podczas V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI”, zorganizowanej w dniach 11-12 kwietnia br. w Lublinie.
   
 8. W ramach projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej",14 kwietnia 2018 roku ze stacji Chabówka wyruszył specjalny pociąg retro do Żywca z postojem na stacji w Suchej Beskidzkiej. Na suskim dworcu na podróżnych czekali mieszkańcy miasta, Kapela Mała Ziemia Suska oraz suska maskotka-smok Kicek, który rozdawał pamiątki i materiały promujące nasze miasto fanom zabytkowych kolei podróżującym szlakiem dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej.
   
 9. Zarządzeniem z dnia 16 kwietnia 2018r. Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane na stronie internetowej miasta oraz tablicach ogłoszeń. Termin składania ofert upływa w dniu 07 maja 2018 r.
   
 10. W dniu 20 kwietnia 2018 r. w suskim zamku odbył się czwarty Festiwal Muzyki Kameralnej zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia i jej Filię. Podczas występu uczniowie szkoły zaprezentowali się w zespołach kameralnych, a program obejmował literaturę muzyczną od dawnych do współczesnych epok. Festiwal stał się już cyklicznym wydarzeniem i na stałe zapisał się w kalendarzu imprez miejskich. Ponadto w dniu 18 kwietnia Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej I stopnia na zaproszenie Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, wystąpiła podczas koncertu zorganizowanego z okazji konferencji „Turystyka XXI wieku i modele udostępniania terenów chronionych”. Występ uczniów suskiej szkoły muzycznej poprzedził koncert zespołu jazzowego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
   
 11. W dniu 22 kwietnia br. w budynku przy ul. Mickiewicza 48, który jest własnością Banku PKO S.A., doszło do wybuchu gazu wydostającego się z butli i poważnego uszkodzenia konstrukcji. W budynku zamieszkiwało 7 rodzin, które z uwagi na zaistniałą sytuację musiały opuścić mieszkania. W dniu zdarzenia żadna z rodzin nie zgłaszała potrzeby umieszczenia w lokalu zastępczym , ponieważ zdecydowały się chwilowo zamieszkać u swoich rodzin. Na chwilę obecną jest konieczność zapewnienia jednej z rodzin lokalu zastępczego do czasu doprowadzenia budynku i mieszkania do stanu umożliwiającego ponowne zamieszkania, co może potrwać kilka miesięcy. Złożona przez Burmistrza Miasta propozycja udostępnienia lokalu socjalnego przy ul Makowskiej nie została przyjęta ze względu na odległość od centrum miasta. Od 10 maja br. będzie możliwość wynajęcia przez Gminę lokalu na osiedlu Beskidzkim, który zostanie zaproponowany poszkodowanej rodzinie jako zastępczy. Rodziny które poniosły straty materialne będą mogły ubiegać się o pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
   
 12. Zarządzeniem z dnia 23 kwietnia 2018 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację Kołu Pszczelarzy Powiatu Suskiego „Mioduszyna” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej w kwocie 2.800 zł na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Natomiast zarządzeniem z dnia 25 kwietnia br. przyznał dotację Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” w kwocie 4.000 zł na zorganizowanie Rajdu Rowerowego Ziemi Suskiej. Oferty na realizację przedmiotowych zadań publicznych zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym.
   
 13. W roku bieżącym gospodarzem finału XXII edycji międzynarodowego konkursu wiedzy ogólnej „LEONARDO” było Miasto Sucha Beskidzka. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Združenie Babia Hora i adresowany do młodzieży gimnazjalnej z gmin zrzeszonych w SGB. Młodzież wykazuje się w nim wiedzą nie tylko z przedmiotów szkolnych, ale również z zagadnień dotyczących naszego regionu. W pierwszym etapie konkursu każda szkoła przeprowadzała eliminacje. Z gimnazjum w Suchej Beskidzkiej do finału zakwalifikowały się trzy osoby. W dniu 25 kwietnia br. w Sali Rycerskiej suskiego zamku w finałowych zmaganiach rywalizowało 60 uczniów z całego regionu SGB oraz Združenia Babia Hora, w dwóch etapach (pisemnym i ustnym).  Zwycięzcą tegorocznego konkursu został Patryk Rusin - uczeń suskiego gimnazjum. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy,  ufundowane przez SGB, burmistrzów i wójtów z gmin stowarzyszonych oraz instytucje współpracujące, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu album książkowy – Sucha Beskidzka Portret Miasta. Dodatkowo 30 finalistów weźmie udział w wycieczce do Zamościa i Łańcuta. Podczas konkursu na suskim zamku wystąpił Zespół Muzyki Dawnej, Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej  oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i gimnazjaliści w świetnie przygotowanej i poruszającej inscenizacji o tematyce patriotycznej, nawiązującej do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym samym dniu w komnatach suskiego zamku odbyło się Walne Zebranie SGB, w którym uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie z 14 gmin należących do Stowarzyszenia. W trakcie spotkania przyjęto sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2017, a także zatwierdzono plany działania i plany finansowe na rok 2018.
   
 14. Na zlecenie Burmistrza Miasta firma MARBO ze Starachowic dostarczyła uzupełniające elementy wyposażenia siłowni działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej Błądzonka. Zakupione zostały m.in. specjalistyczne ławki do ćwiczeń oraz różnej wielkości obciążniki. Koszt zakupionego sprzętu sportowego stanowi kwotę 1 806,40 zł.
   
 15. Burmistrz Miasta w miesiącu lutym br. złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak". Wniosek aplikacyjny został pozytywnie oceniony  i otrzymał dofinansowanie. Celem zadania jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i likwidacja ich skutków na terenie Gminy Sucha Beskidzka, poprzez podniesienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka – Miasto i obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Koszt zadania wynosi 10 400,00 zł, z czego 4 000,00 zł zostanie sfinansowane z WFOŚIGW.
   
 16. Złożony przez Burmistrza Miasta również w miesiącu lutym br. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych kapliczkach otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 8 000,00 zł na prace renowacyjno-konserwatorskie przy kamiennym Krzyżu Jubileuszowym z 1865 roku zlokalizowanym na cmentarzu parafialnym w Suchej Beskidzkiej. Koszt zadania oszacowano na kwotę 40 000 zł i zostanie pokryty z pozyskanej dotacji, budżetu Gminy Sucha Beskidzka oraz środków Parafii NNMP w Suchej Beskidzkiej.
   
 17. W kwietniu br. zostały zorganizowane spotkania środowiskowe Radnych i Burmistrza Miasta z mieszkańcami poszczególnych okręgów wyborczych. Pierwsze z nich odbyło się w dniu 19 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 2, drugie 20 kwietnia w Remizie OSP Błądzonka, natomiast trzecie miało miejsce w Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej w dniu 26 kwietnia. Ostatnie spotkanie w Zamku odbędzie się w dniu dzisiejszym – 27 kwietnia. Burmistrz Miasta przedstawia mieszkańcom najważniejsze sprawy, którymi obecnie zajmuje się samorząd, zapoznaje z budżetem i planowanymi inwestycjami oraz odpowiada na zapytania i wnioski mieszkańców dotyczące bieżących spraw, w tym m.in. dalszych remontów i rozbudowy infrastruktury miejskiej. Coroczne spotkania mają charakter informacyjno-konsultacyjny i dają możliwość mieszkańcom przekazania w sposób bezpośredni swoich uwag i oczekiwań w zakresie działalności samorządu.
   
 18. Burmistrz Miasta zlecił Zakładowi Komunalnemu w Suchej Beskidzkiej wykonanie pozimowych napraw dróg asfaltowych na terenie miasta. Prace prowadzone są przy wykorzystaniu masy na gorąco. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 kwietnia 2018 r., a ich wstępny koszt stanowi kwotę 11.160 zł brutto. Ze względu na konieczność poszerzenia zakresu robót ostateczna wartość zleconych prac ulegnie zmianie.
   
 19. Z Firmą Fraxmo z Kobiernic, Burmistrz Miasta zawarł umowę na  prace związane z malowaniem oznakowania poziomego dróg zlokalizowanych na terenie miasta. Zakres robót obejmuje malowanie przejść dla pieszych, progów zwalniających, stanowisk postojowych, ścieżek rowerowych oraz linii segregacyjnych na powierzchni ok. 920 m2. Termin realizacji prac upływa 11 maja 2018r. a ich koszt  to kwota 11.276,64 zł brutto.
   
 20. Na zlecenie Burmistrza Miasta Firma Elektryczna MIKEL Piotr Mikołajek z Suchej Beskidzkiej wykona dokumentację projektową sieci oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ulicy dr Z. Karaś do wjazdu na teren kompleksu sportowego. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 28 września 2018 r. a jej koszt to kwota 3.813 zł brutto. Na pozostały odcinek ciągu pieszo-jezdnego  pomiędzy wjazdem na teren kompleksu sportowego i  ulicą T. Semika dokumentacja projektowa jest już gotowa wraz z pozwoleniem na budowę.
   
 21. Pracownia Architektoniczna Szklarczyk Design z Makowa Podhalańskiego opracowała na zlecenie Burmistrza Miasta dokumentację projektowo-wykonawczą modernizacji boiska przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 na Błądzonce. Dokumentacja ta jest niezbędna do przeprowadzenia procedury przetargowej, a następnie realizacji przedmiotowego zadania. Koszt wykonania projektu stanowi kwotę 2.829 zł brutto.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję