przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXXVI a XXXVII sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 29 stycznia 2018 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka na rok 2018 i w planie finansowym budżetu gminy polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  •  Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  47.118.153,51 zł.
  •  Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  49.807.589,51 zł.
    
 2. Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na rok 2018, zostało wydanych łącznie 4911 decyzji podatkowych w tym  1186 dla osób zamieszkałych poza Suchą Beskidzką. W wydawanych na rok 2018 decyzjach uwzględnione zostały zwolnienia podatkowe z tytułu stosowania ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych. Na terenie miasta decyzje podatkowe doręczane są przez pracowników Urzędu Miejskiego. W przypadku doręczenia wszystkich decyzji drogą pocztową koszt wysyłki wyniósłby ponad 38.000 zł. Na dzień 27.02.2018 roku do dostarczenia pozostało jeszcze około 160 awizowanych decyzji na terenie Suchej Beskidzkiej.
   
 3. W siedzibie OSP Sucha Beskidzka Błądzonka, przeprowadzone zostały tegoroczne eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 11 uczniów, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Zwycięzcy każdej z kategorii uzyskali awans do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 23 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej. Laureaci turnieju otrzymali okolicznościowe statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta.
   
 4. Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej zorganizowała po raz piąty koncert karnawałowy, który odbył się w dniu 8 lutego br. w sali rycerskiej suskiego zamku. Również i tym razem zabrakło miejsc siedzących, a licznie zebrana publiczność podziwiała występy indywidualne i zespołowe  młodych adeptów naszej szkoły w różnych grupach wiekowych, a także ich nauczycieli. Tradycyjnie już, koncert zakończyła swoim występem kilkudziesięcioosobowa orkiestra nauczycieli szkoły, która wykonała kilka utworów karnawałowych na najwyższym poziomie, otrzymując brawa publiczności na stojąco.   
   
 5. W dniach od 9 do 11 lutego br. w Poznaniu odbyły się Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2018, na których Sucha Beskidzka promowała się wraz z innymi gminami powiatu suskiego. Podczas 29. edycji Targów ponad 200 wystawców z 16 krajów zaprezentowało atrakcje turystyczne z najróżniejszych miejsc całego świata.
   
 6. W dniu 13 lutego 2018 r. Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na rok 2018. Z informacji wynika, że subwencja naliczona dla Gminy Sucha Beskidzka, pomimo wdrażanej reformy oraz zaplanowanych na 2018 r.  pięcioprocentowych podwyżek dla nauczycieli,  jest o 634 938 zł niższa od prognozy przedstawionej przez Ministerstwo w październiku 2017 roku, na podstawie której został uchwalony budżet miasta na 2018 rok. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania poważnych zmian w budżecie, z ograniczeniem kosztów w dziale 800 – Oświata. Sytuacja jest tym trudniejsza, że po cięciach Ministerstwa, subwencja oświatowa na rok 2018 dla gminy Sucha Beskidzka jest o 252 567 zł niższa od środków otrzymanych na finansowanie oświaty w roku ubiegłym.
   
 7. Tegoroczne ferie zimowe w województwie małopolskim trwały w okresie od 12 do 25 lutego 2018 r.. Dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim czas odpoczynku, ale także okazja do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Na ten okres w naszym mieście przygotowana została dla nich ciekawa i bogata oferta spędzenia wolnego. Odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne prowadzone przez miejskie instytucje kultury, placówki oświatowe, Miejską Świetlicę Profilaktyczną, MCSiR oraz stowarzyszenia sportowe. Zajęcia artystyczne, warsztaty twórcze, zawody sportowe i spektakle teatralne to tylko niektóre atrakcje z długiej listy propozycji skierowanych na czas ferii do najmłodszych mieszkańców miasta. Dużą popularnością cieszyło się również sztucznie mrożone lodowisko.
   
 8. W dniu 15 lutego 2018 r. Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna powołana przez Burmistrza Miasta, pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.  Komisja przeanalizowała zapisy planu oraz zaproponowała wprowadzenie dodatkowych zapisów dotyczących infrastruktury drogowej oraz  obowiązującej linii zabudowy w rejonie Dąbia.   Obecnie plan został przesłany do  uzgodnień z właściwymi podmiotami wskazanymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kolejnym  etapem procedowanej zmiany będzie wyłożenie planu do publicznego wglądu, co może nastąpić za ok. 2 miesiące. 
   
 9. Burmistrz Miasta podjął decyzje o dofinansowaniu publikacji naukowej, która jest efektem konferencji pt. „Okolice Zegadłowicza”, zorganizowanej w Suchej Beskidzkiej w ubiegłym roku, przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundację „Czartak”. W dniu 19 lutego br. została zawarta umowa w tej sprawie pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, a Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Koszt dofinansowania wynosi 6.000 zł, a publikacja zostanie wydana w maju 2019 r.
   
 10. W dniach 19 i 24 lutego 2018 r. odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych. W trakcie spotkań zarządy jednostek przedstawiły rozliczenia roczne, przyjęte zostały sprawozdania z działalności OSP za rok 2017, a także zatwierdzone plany działań i plany finansowe na rok 2018.
   
 11. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 lutego 2018 r. zatwierdził do realizacji listę 28 projektów, spośród 92 wniosków złożonych  konkursie: Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Złożony w lipcu 2017 r. przez Burmistrza Miasta wniosek pn. „Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera” otrzymał maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 999 999,96 zł. Nasz projekt zakłada budowę w latach 2018-2019 na terenie parkingu przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Handlowej, nowoczesnego centrum kultury z salą widowiskowo-kinową i zapleczem scenicznym. W obiekcie o łącznej kubaturze ponad 20 tys. m3  mieścić się będą m.in. wielofunkcyjne sale warsztatowe, zaprojektowane jako przestrzenie o elastycznej aranżacji, dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zlokalizowane na dwóch poziomach biblioteka i czytelnia.  W części przyziemia budynku, poniżej poziomu terenu, znajdować się będzie parking dla 40 samochodów osobowych. Zakres projektu obejmuje również budowę parkingu naziemnego i zagospodarowanie otoczenia obiektu. Całkowity koszt inwestycji przed złożeniem wniosku oszacowany został na kwotę 14 570 580,32 zł brutto. W chwili obecnej trwa procedura zmierzająca do zawarcia umowy dofinansowania oraz przygotowania dokumentacji przetargowej.
   
 12. Gmina Sucha Beskidzka zawarła porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację prac społecznie-użytecznych. W okresie od 15 lutego do 31 sierpnia 2018 r. aktywizacją objętych zostanie 10 osób bezrobotnych, które w wymiarze 10 godzin tygodniowo będą wykonywać prace porządkowe na terenie miasta, w gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz doręczać będą korespondencję urzędową. Koszty organizacji prac wyniosą 33.129,00 zł i są finansowane z dwóch źródeł: kwotę 19.877,40 zł tj. 60 % kosztu pokrywa Powiatowy Urząd Pracy, pozostałe 40 % tj. 13.251,60 zł stanowią środki gminy. Realizatorem porozumienia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
   
 13. Zgodnie z zawartą umową na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej firma „GRAB” wybrana w drodze przetargu, przystąpiła do wymiany stolarki okiennej. Rozpoczęcie robót poprzedzone było koniecznością przeprowadzenia szeregu uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie wynikających z zastrzeżeń w pozwoleniach konserwatorskich, a dotyczących konstrukcji oraz formy i wyglądu nowych okien. Obecnie wymienione zostały już okna typu jednoramowego w części hotelowej oraz w pomieszczeniach użytkowanych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii. Dalsze prace obejmować będą wymianę okien o konstrukcji skrzynkowej oraz stolarki drzwiowej. Zakres tych prac jest na bieżąco konsultowany i nadzorowany przez  Konserwatora Zabytków.
   
 14. Firma BUDROST ze Stryszawy zakończyła realizację robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej Zasypnica-Jony w Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmował wykonanie rurociągu o łącznej długości ok 735 m, co umożliwi odbiór ścieków z 14 budynków mieszkalnych. W związku z nieterminową realizacją zadania, na podstawie zapisów umowy, wykonawcy prac zostały naliczone kary pieniężne w wysokości 10.225,16 zł. Koszt przeprowadzonych robót po potrąceniu kar to kwota 217 000,72 zł z czego 175 445,00 zł pochodzi z pożyczki przyznanej gminie w roku ubiegłym na warunkach preferencyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie.
   
 15. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w lutym br. przeprowadził kontrolę realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Sumerówka w Suchej Beskidzkiej. Inwestycja, na którą Gmina pozyskała pożyczkę w wysokości 300 tyś. zł, realizowana była w 2014 r. Zgodnie z zapisami umowy dofinansowania część pożyczki może być umorzona pod warunkiem osiągnięcia założonego efektu ekologicznego oraz terminowej realizacji zadania. Podczas kontroli przedstawiciele WFOŚiGW w Krakowie nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości potwierdzając tym samym, że Gmina spełniła wszystkie wymagania niezbędne do umorzenia pożyczki w maksymalnej wysokości określonej w przyjętych przez Fundusz zasadach. 
   
 16. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił Pracowni Projektowania Architektonicznego Pani Kingi Lenik z Suchej Beskidzkiej opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki zlokalizowanej przy skrzyżowaniu  ulicy Handlowej z ulicą W. Goetla. na której do 2017 roku prowadzony był handel straganowy warzyw i owoców. Zakres umowy obejmuje zaprojektowanie obiektu handlowego o konstrukcji drewnianej, ażurowej przeznaczonego do prowadzenia działalności handlowej i utwardzenia terenu. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowane przestrzeni publicznej oraz poprawa warunków zarówno dla prowadzących działalność handlową, jak również ich klientów. Wartość zleconych prac projektowych to kwota 5.100,00 zł brutto, a termin ich realizacji upływa 29 czerwca 2018 r.
   
 17. Z dniem 23 lutego 2018 r. została uruchomiona nowa, oficjalna strona Miasta Sucha Beskidzka. Obecnie strona działa pod adresem www.nowa.sucha-beskidzka.pl, a od 1 marca br. funkcjonować będzie pod dotychczasowym adresem www.sucha-beskidzka.pl. Została stworzona w nowej szacie graficznej, posiada dodatkowe elementy i jest zgodna z aktualnymi standardami technicznymi. Strona internetowa jest dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych tak, by spełniała międzynarodowe standardy dostępności. Posiada czytelny i wyrazisty podział. Jest stroną responsywną. Wyświetlane na ekranie treści skalują się tak, aby były wygodne w odbiorze dla użytkownika zarówno na komputerze, smartfonie, tablecie czy innym urządzeniu mobilnym. W miesiącu marcu br. witryna wzbogacona zostanie o nową funkcję tj. katalog firm. Jest to usługa, mająca na celu wspomaganie lokalnych przedsiębiorców poprzez darmową prezentację firm  na stronie miasta. Rejestracja  w katalogu jest bezpłatna, a po dodaniu wymaganych treści przedsiębiorstwo zostaje umieszczone na mapie obiektów, znajdujących się na stronie internetowej miasta. Nową stronę internetową zaprojektowała i wykonała na zlecenie Burmistrza Miasta firma Interaktywna Polska Spółka z o.o. z siedziba w Starym Sączu. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę  12.054 złotych  brutto. Zapraszamy do aktywnej współpracy i zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących formy i zakresu zamieszczanych na oficjalnej stronie miasta informacji.
   
 18. W miesiącu lutym br. została przeprowadzona procedura udzielenia zamówienia publicznego na zakup samochodu służbowego 4x4 dla Straży Miejskiej  w Suchej Beskidzkiej”. W odpowiedzi na zaproszenia skierowane do dostawców wpłynęła jedna oferta od Firmy Grupa PGD Sp. z o.o. Sp. k. z Krakowa, która zaproponowała samochód marki SUZUKI VITARA 1,6 4WD Allgrip, rok produkcji 2018, wraz z dodatkowo zamontowanym wyposażeniem niezbędnym dla pojazdów uprzywilejowanych za kwotę 97 416  zł. brutto. W wyniku dokonanej analizy i oceny oferty, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka, złożona oferta została przyjęta, ponieważ spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego, a cena brutto nie przekracza kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel. W dniu 23 lutego 2018r. Burmistrz  Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z ww. Firmą na dostawę pojazdu, a termin realizacji zamówienia został ustalony na 20 marca 2018r. Obecnie nasza Straż Miejska użytkuje 13-letni pojazd marki Mitsubishi Pinin  z przebiegiem ponad 270 tysięcy km, który coraz częściej wymaga napraw i  znacznych nakładów finansowych.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję