przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXXIV a XXXV sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 30 listopada oraz 15 i 20 grudnia 2017 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  44.666.232,82 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł        -  45.909.939,75 zł.
    
 2. Wniosek Burmistrza Miasta złożony do Wojewody Małopolskiego w listopadzie br. o dofinansowanie w 2018 roku działalności Ośrodka Wsparcia dla osób starszych został pozytywnie rozpatrzony.  Przyznana kwota dofinansowania wynosi 33.840,00 zł. Projekt jest kontynuacją powstałego w 2012 roku Ośrodka Wsparcia w ramach tzw. Klubu Seniora, którego celem jest integracja międzypokoleniowa. Zadanie zostało zlecone do realizacji organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszeniu - „Suscy Seniorzy”, wyłonionej w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert.  Koordynatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
   
 3. W drugim przetargu nieograniczonym na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ulicami Turystyczna i Zasypnica wpłynęła jedna oferta, która została złożona po upływie wyznaczonego terminu. W związku z tym w dniu 5 grudnia 2017 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak ważnych ofert w przetargu umożliwił wszczęcie procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki. W dniu 6 grudnia 2017 r., po przeprowadzeniu negocjacji, Burmistrz Miasta zlecił realizację tego zadania firmie ELDREAM Mariusz Podoba ze Skawiny za kwotę 250 000,00 zł brutto z terminem wykonania inwestycji do 22 grudnia 2017 roku.
   
 4. Realizując uchwały podjęte przez Radę Miasta w październiku br. dotyczące nadania nazw ulicom w rejonie Ról, Zasypnicy i Podksięża oraz wprowadzeniem w związku z tym nowych numerów porządkowych, do właścicieli i władających nieruchomościami, zostało wysłanych łącznie 385 informacji o zmianie danych adresowych, które będą obowiązywały od dnia 01 stycznia 2018 r. Do zawiadomień dołączone zostały tabliczki, zawierające nową nazwę ulicy oraz numer porządkowy. Właściciele nieruchomości powinni umieścić je w widocznym miejscu na budynku, ewentualnie na ogrodzeniu posesji. Na terenie miasta zamontowane zostaną również tabliczki z nowymi nazwami ulic. W celu zmniejszenia kosztów związanych z wymianą dokumentów, Burmistrz Miasta wystąpił do Starosty Suskiego z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z opłat osoby, które będą wymieniać dowody rejestracyjne swoich samochodów z powodu dokonanej z urzędu zmiany.
   
 5. Złożony przez Burmistrza Miasta w listopadzie 2017r.wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach II naboru ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w sprawie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, został zatwierdzony i gmina Sucha Beskidzka otrzymała dofinansowanie. Wnioskowane zadanie dotyczyło zakupu dwóch zestawów ratowniczych PSP R1 oraz dwóch defibrylatorów AED na kwotę 21.400,00 zł, która w całości została pokryta z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakupione wyposażenie zostało przekazane jednostkom OSP Sucha Beskidzka Miasto i OSP Błądzonka.
   
 6. W Rankingu Gmin Małopolskich organizowanym w bieżącym roku przez Małopolski Instytut Samorządu i Administracji we współpra­cy z Urzę­dem Statysty­cznym w Krakowie, Sucha Beskidzka znalazła się w czołówce gmin  Małopolskich  zajmując 13 miejsce na 179 ocenianych samorządów, utrzymując jednocześnie pozycję lidera powiatu suskiego. Wyniki rankingu oparte są o dane zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie.  Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik wyliczony w oparciu o 12 kryteriów mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Celem rankingu jest przede wszystkim prezentacja jakości życia oraz ocena skuteczności działania władz lokalnych. Dyplom i gratulacje dla Miasta Sucha Beskidzka odebrał Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt w dniu 7 grudnia br. w zamku królewskim w Niepołomicach podczas Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski.
   
 7. Na przełomie listopada i grudnia zakończył się montaż i rozruch kompletnej linii technologicznej do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków. Wykonawcy zadania tj. firma austriacka VTA Technologie BmbHUmweltpark 1 A4681 Rottenbach i EUROTECH Katarzyna Trojanowska ul. Kolista 107A/20 43-316 Bielsko -Biała, zostali wyłonieni w przetargu niegraniczonym. Podstawowym elementem linii jest prasa ślimakowa osadu IEA-Press wyprodukowana w Austrii, a oparta na znanych i sprawdzonych konstrukcjach japońskiej firmy Ishigaki. Jest to urządzenie nowej generacji, w pełni zautomatyzowane, pozwalające uzyskać bardzo wysoki stopień odwodnienia osadów ściekowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii powinno nastąpić zmniejszenie zużycia: wody, energii elektrycznej oraz ilości wywożonych do utylizacji osadów. Hermetyczna wykonana ze stali nierdzewnej obudowa ogranicza wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz. Koszty zakupu i montażu prasy wynoszą 693 900,00 zł netto. Jest to drugie tego typu urządzenie zamontowane dotychczas w Polsce a zarazem najdroższa inwestycja realizowana przez Zakład Komunalny ze środków własnych.  Prace związane z adaptacją pomieszczenia, doprowadzenia rurociągu i instalacji elektrycznej wykonał Zakład Komunalny siłami własnymi.
   
 8. W dniu 14 grudnia 2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Jordanowie został podpisany akt notarialny, na podstawie którego Zarząd Fundacji „Czartak” – Muzeum im. Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, przekazał nieodpłatnie Muzeum Miejskiemu Suchej Beskidzkiej kolekcję dzieł sztuki, mebli, rzemiosła artystycznego, literatury i fotografii. Łącznie kolekcja obejmuje 812 obiektów. W sprawie nieodpłatnego przejęcia ww. dzieł przez nasze Muzeum Miejskie wystąpił do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w 2016 roku Zarząd Fundacji „Czartak”, jednakże ostateczna decyzja Burmistrza w tej sprawie była uzależniona od uregulowania stanu prawnego zespołu zamkowo-parkowego, w którym siedzibę ma muzeum. Przyjęcie tak wielkiego daru, stanowiącego wielopokoleniową kolekcję pochodzącą ze zbiorów rodzinnych Marii i Emila Zegadłowiczów, będącego zarazem największą prywatną kolekcją sztuki w Polsce reprezentującą m.in. okres Dwudziestolecia Międzywojennego, w zasób której wchodzą prace wybitnych artystów, jest wyróżnieniem dla działającego od dziesięciu lat Muzeum Miejskiego. Otwarcie wystawy zaplanowane zostało na październik 2018 r.
   
 9. Zarządzeniami z dnia 18 grudnia 2017 r. Burmistrz Miasta  zatwierdził do realizacji w 2018 r. dwa programy: „Pływanie dla zdrowia" oraz „Jesteśmy nadal aktywni". Program „PŁYWANIE DLA ZDROWIA” skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta Sucha Beskidzka. Składa się on z dwóch podprogramów: pierwszy - obejmuje dzieci do lat 12, które mogą bezpłatnie korzystać z Krytej Pływalni indywidualnie, w przypadku dzieci w wieku do lat 7 bezpłatnie z basenu będą mogli korzystać również  ich rodzice lub prawni opiekunowie. Drugi - skierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta Sucha Beskidzka, którzy będą mogli bezpłatnie korzystać  z obiektu w formie zajęć grupowych, zorganizowanych wg harmonogramu ustalonego pomiędzy dyrektorem danej placówki oświatowej, a dyrektorem basenu. Program „JESTEŚMY NADAL AKTYWNI" skierowany jest do emerytów i rencistów z terenu miasta Sucha Beskidzka.  Wstęp na basen odbywać się będzie za okazaniem legitymacji emeryta - rencisty wraz z dowodem tożsamości.  Adresaci obu programów będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z Krytej Pływalni jedną godzinę dziennie w dniach od poniedziałku do soboty. Programy realizowane będą od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 r. i oprócz korzyści dla mieszkańców naszego miasta są alternatywną formą finansowego wsparcia działalności pływalni przez gminę Sucha Beskidzka.
   
 10. Na zlecenie Gminy Sucha Beskidzka firma Stolarstwo Józef Adamek z Tarnawy Dolnej wymieniła 26 sztuk okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku przy ul. J. Piłsudskiego 23 w Suchej Beskidzkiej, gdzie swoje siedziby mają Biblioteka Suska oraz Prokuratura Rejonowa. Roboty obejmowały również demontaż i utylizację starych okien oraz wykonanie niezbędnych elementów wykończeniowych. Koszt przeprowadzonych prac stanowi kwotę 79.581,00 zł brutto. Ta sama firma stolarska wykonała oraz zamontowała nowe drzwi wejściowe dwuskrzydłowe do gminnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Piłsudskiego 11. Roboty obejmowały również demontaż starych drzwi oraz wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych. Koszty związane z wymianą stolarki drzwiowej wynoszą 7.192,80 zł brutto.
   
 11. W dniu 20 grudnia br. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktu notarialnego umowę ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, na rzecz przedsiębiorcy – TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Przedsiębiorca jest inwestorem elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV relacji Jeleśnia – Sucha Beskidzka i 110 kV relacji Białka – Sucha Beskidzka, elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji Jeleśnia – Sucha Beskidzka oraz linii kablowej 15 kV relacji Sucha Beskidzka – Stryszawa. Celem  przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa zasilania energetycznego. Służebność przesyłu ustanowiona została na 16 działkach gminnych, na czas nieokreślony, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 33.818,00 zł netto.
   
 12. W dniu 21 grudnia 2017 r. odbył się Koncert Kolęd zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej. W Sali Rycerskiej suskiego zamku można było wysłuchać najpiękniejszych kolęd i pastorałek młodych muzyków z suskiej szkoły muzycznej. Swoje umiejętności zarówno instrumentalne jak i wokalne zaprezentowali uczniowie  z samodzielnym repertuarem lub przy wsparciu nauczycieli.
   
 13. Na zlecenie Burmistrza Miasta Firma Budowlana RAF-KOP Rafała Zielonki z Grzechyni wykonała roboty związane z remontem dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres robót obejmował remont dachu nad wejściem głównym do szkoły tj.  wymianę pokrycia z blachy wraz z deskowaniem oraz wymianę 120m2 pokrycia z papy termozgrzewalnej nad pomieszczeniami zlokalizowanymi przy sali gimnastycznej. Koszt zleconych robót stanowi kwotę 9.594 zł brutto.
   
 14. Burmistrz Miasta zlecił Firmie Konstalmet s.c. z Gąsiorowic wykonanie oraz dostawę 16 ławek z elementami konstrukcji ze stali nierdzewnej,które zostaną zamontowane wzdłuż modernizowanego ciągu pieszego przy ul. Mickiewicza. Ławki wykonane w nowej technologii mają być dostarczone do dnia 29 grudnia 2017 r. Koszt zamówienia stanowi kwotę 23.222,40 zł brutto.        
   
 15. Zakończone zostały prace porządkowe i oczyszczanie gminnych terenów, o łącznej powierzchni ok. 4 ha przeznaczonych na cele rekreacyjne na tzw. stoku Cholernym. Prace polegały na wycięciu samosiejek drzew i krzewów oraz wykoszeniu wysokich traw. Po wstępnych pracach przeprowadzonych przez pracowników Grupy Porządkowej Urzędu Miejskiego, Burmistrz Miasta zlecił firmie RED-LIFT Szymon Pęczek z Suchej Beskidzkiej wycięcie 11 szt. drzew oraz krzewów na obszarze ok. 1,5 ha.
   
 16. W ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Sucha Beskidzka dokonano rozliczenia udzielonych dotacji na wymianę pieców węglowych na nowoczesne systemy grzewcze wykorzystujące ekogroszek oraz paliwo gazowe. Na dotacje dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej do wymiany starych pieców gmina pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w formie pożyczki. Do dnia dzisiejszego rozliczonych zostało 50 inwestycji na kwotę  333 000,00 zł. Natomiast w ramach drugiego realizowanego przez gminę programu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe” w roku bieżącym  zawarte zostały 4 umowy na łączną kwotę 51 775,50 zł.
   
 17. Zgodnie  z zawartą w dniu 6 grudnia umową,  sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ulicami Turystyczna i Zasypnicka została wykonana w zakładanym terminie. W dniu 22 grudnia 2017 r. przy udziale Burmistrza Miasta,   przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej zostały przeprowadzone czynności odbiorowe. Obecnie sygnalizacja jest gotowa do użytkowania lecz przez kilkanaście dni będzie funkcjonować jedynie w systemie ostrzegawczym. Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi, sygnalizacja jest wyposażona w wideo detekcję z preferencją ruchu na głównej drodze, dopiero impuls poprzez naciśnięcie przycisku obok przejścia dla pieszych lub zbliżanie się pojazdu z drogi podporządkowanej do skrzyżowania, daje sygnał do zmiany świateł sygnalizacji. Dodatkowo nad przejściem dla pieszych zostało zamontowane nowe oświetlenie, które w sposób zdecydowany poprawia widoczność. Wykonana sygnalizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa, w szczególności dzieci z funkcjonującej przy skrzyżowaniu Szkoły Podstawowej. Koszy sygnalizacji wraz z dokumentacją projektową wynoszą 279.630,48 zł brutto z czego 125.000,00 zł stanowi udział zarządcy drogi głównej, czyli samorządu Województwa Małopolskiego. Kolejnym elementem poprawy bezpieczeństwa w obrębie tego skrzyżowania jest realizacja zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika, której wykonawcą był Zakład Komunalny z Suchej Beskidzkiej. Koszty przeprowadzonych równolegle robót drogowych wynoszą 61.560,69 zł brutto.
   
 18. Tradycyjnie wraz ze zbliżającym się Nowym Rokiem na zlecenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka wydany został trójdzielny kalendarz ścienny na 2018 rok. Kalendarz oprócz standardowego, miesięcznego układu zawiera takie przydatne elementy jak numery tygodni, informacje o solenizantach oraz świętach kościelnych i państwowych. Wzbogacony fotografiami charakterystycznych obiektów oraz prezentującymi Suchą Beskidzką z lotu ptaka, stanowi również formę promocji naszego miasta.
   
 19. Nadal trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na os. Jony i Jędrzejaki w rejonie Zasypnicy. Zgodnie z zawartymi umowami  wykonawca tj. firma BUDROST Sp. z o.o. ze Stryszawy była zobowiązana do zakończenia robót do dnia 30.11.2017 r. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotowych zamówień zostaną naliczone kary umowne. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała pożyczę z WFOŚiGW w Krakowie w łącznej kwocie 362.436,00 zł. Ze względu na zaistniałą sytuację Burmistrz Miasta zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o zmianę zawartych umów pożyczek w zakresie terminów rozliczenia zadań.
   
 20. W dniu 28.12.2017 r., tabor samochodowy Zakładu Komunalnego został powiększony o nową jednostkę  tj. samochód ciężarowy IVECO  z silnikiem diesla EURO 6 wyposażony  w  zabudowę do opróżniania pojemników na odpady stałe o pojemności  120 – 1100 litrów. Dostawcą była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KGP Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 15, 43-410 Marklowice Górne, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Wartość pojazdu to 260 000,00 zł netto. Nowy pojazd przeznaczony będzie do odbioru odpadów i wpłynie na dalsze podniesienie jakości  świadczonych przez Zakład  usług.
   
 21. Zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta tj. Przedsiębiorstwa Turystycznego Beskidy-Tourist Sp. z o.o. z Suchej Beskidzkiej, której cena wynosiła 609 552,00 zł brutto. Ze względu na fakt, że cena przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W dniu 15 grudnia 2017 r. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony na realizację ww. zadania. Jedyną ofertę złożyło ponownie Przedsiębiorstwo Turystyczne Beskidy-Tourist Sp. z o.o. z Suchej Beskidzkiej. W drugim postępowaniu wykonawca zaproponował cenę 602 532,00 zł brutto. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ww. oferta została zaakceptowana. Umowa została zawarta w dniu 28 grudnia 2017 r. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wszystkie zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania w instalacji regionalnej należącej do ZGDGS, którego członkiem jest Sucha Beskidzka.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję