przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXXIII a XXXIV sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1.  Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 31 października 2017 r. i 16 listopada 2017 r.  dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2017 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmianw planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł -  44.455.226,30 zł
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł -  45.716.497,23 zł
    
 2. W październiku 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ulicami Turystyczna i Zasypnica. Zgodnie z wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zadanie zostało poszerzone o wykonanie zatoki autobusowej. Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta, której cena brutto wynosząca 499 930,25 zł znacznie przewyższyła kwotę, jaką Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym w dniu 14 listopada 2017 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 17 listopada 2017 r. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony, a termin składania ofert upływa 4 grudnia 2017 r. Z zakresu zadania została wyłączona zatoka autobusowa, której wykonanie Burmistrz Miasta zlecił Zakładowi Komunalnemu za kwotę 51 560,69 zł. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z Województwem Małopolskim w ramach tzw. inicjatywy samorządowej. Udział finansowy Województwa wynosi 125 000,00 zł.
   
 3. Burmistrz Miasta Zarządzeniem z dnia 2 listopada 2017 roku przyznał dotację Kołu Powiatowemu Polskiego Związku Niewidomych w Suchej Beskidzkiej w kwocie    1280,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Oferta na realizację ww. zadania została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym. Stowarzyszenie z okazji tzw. „Święta Białej Laski” zorganizowało w dniu 7 listopada 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym  w Suchej Beskidzkiej spotkanie integracyjne osób niewidomych i słabo widzących.
   
 4. Z uwagi na  zły stan techniczny budynku mieszkalnego komunalnego  przy ul. T. Nieszczyńskiej 6 w Suchej Beskidzkiej, Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 03 listopada  2017 r. przydzielił jednej z zamieszkujących tam rodzin lokal zamienny w budynku położonym przy ul. Makowskiej 42 w Suchej Beskidzkiej. Umowę najmu lokalu zamiennego o łącznej powierzchni 24,66 m2 zawarto  na okres 1 roku tj. od dnia 08 listopada 2017 r. do dnia  07 listopada 2018 r. W dniu 16 listopada 2017 r. Starosta Suski na wniosek Burmistrza Miasta zatwierdził projekt rozbiórki i wydał decyzję zezwalającą na wyburzenie budynku komunalnego położonego przy ul. T. Nieszczyńskiej 6. Prace rozbiórkowe będą mogły być przeprowadzone po opróżnieniu ostatniego już lokalu mieszkalnego i zapewnieniu przez Gminę jego mieszkańcom, lokalu zastępczego.
   
 5. Zamówienie na zimowe utrzymanie dróg o dużym spadku prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Drugie już postępowanie przetargowe dotyczyło odśnieżania czterech dotychczas nieobsadzonych rejonów. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, po jednej na rejon II, IV oraz V. Po raz kolejny na odśnieżanie  rejonu VII tj. Role – Korczaki nie złożono żadnej oferty. W dniu 7 listopada 2017 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zaakceptowane zostały: oferta złożona przez Firmę Usługową ARD Piotr Warmuz z Suchej Beskidzkiej na rejon II (Kułasówka i Smolikówka) za kwotę 69 000,00 zł oraz oferty złożone przez Firmę Produkcyjno-Usługowo-Handlową DREW-BOŻEK Paweł Bożek z Grzechyni, obejmujące rejon IV (Za Górą) kwota 64 500,00 zł i rejon V(Nowy Świat) 70 500,00zł. Ww. kwoty stanowią wartości brutto i obejmują trzy kolejne okresy zimowe. W części dotyczącej rejonu VII tj. Role – Korczaki postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z brakiem innego wykonawcy, droga będzie odśnieżana przez Zakład Komunalny w tzw. III kolejności .
   
 6. Podobnie jak w latach ubiegłych, zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz większości dróg wewnętrznych pozostających w zarządzie Gminy Sucha Beskidzka, zostało zlecone Zakładowi Komunalnemu. W okresie zimowym 2017/2018 łączny koszt utrzymywania dróg przez Zakład Komunalny i inne firmy wyłonione w przetargu, jest oszacowany na 493.467,15 zł brutto. W rzeczywistości kwota ta będzie niższa, gdyż wysokość wynagrodzenia poszczególnym wykonawcom obliczana jest w zależności od warunków atmosferycznych i faktycznie wykonanych prac. W  przypadkach braku potrzeby odśnieżania i posypywania, wypłacane jest 20% wynagrodzenia umownego za tzw. gotowość do podjęcia akcji zimowej
   
 7. Na zlecenie Gminy Sucha Beskidzka Zakład Stolarsko – Ciesielski, Usługi Remontowo – Budowlane, Marek Zajda z Grzechyni dokonał wymiany pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych budynku przy ul. J. Piłsudskiego 26 w Suchej Beskidzkiej. Na podstawie zawartych porozumień ze współwłaścicielami ww. budynku, Gmina Sucha Beskidzka pełniła rolę inwestora, a koszty realizacji robót w kwocie 25.744,29 zł brutto zostały podzielone proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości. Udział Gminy Sucha Beskidzka stanowi 24/100, co przekłada się na poniesione koszty  w wysokości 6.178,63 zł brutto.
   
 8. W ogólnopolskim rankingu zrównoważonego rozwoju gmin, opracowanego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska", Sucha Beskidzka po raz kolejny została sklasyfikowana na 3. miejscu w kraju (po Karpaczu i Krynicy Morskiej), w kategorii gmin miejskich. Ranking swym zakresem obejmuje wszystkie 2479 jednostek gminnych i opiera się na analizie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań uwzględniających 15 wskaźników z  trzech zasadniczych obszarów rozwoju jednostek samorządowych: gospodarczego, społecznego oraz ochrony środowiska. Dyplom i gratulacje dla Miasta Sucha Beskidzka za trzecie miejsce odebrał w dniu 6 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt. Warto przypomnieć, że nasze miasto w tym prestiżowym rankingu już pięciokrotnie było klasyfikowane w pierwszej dziesiątce gmin miejskich w Polsce.
   
 9. Zarządzeniem z dnia 8 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację Suskiemu Stowarzyszeniu Kobiet „Samopomoc” w Suchej Beskidzkiej w kwocie 2.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Promocja działalności kulturalnej miasta poprzez reprezentowanie Gminy w przeglądach, festiwalach, konkursach, wystawach - uczestnictwo w XVII Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”. Oferta na realizację ww. zadania została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym. Konkurs potraw odbył się w dniu 18 listopada br. w Lachowicach. Suskie Stowarzyszenie reprezentujące nasze miasto zajęło I miejsce w kategorii nalewek opartych na tradycyjnych recepturach.
   
 10. Uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. rozpoczęły się od złożenia wieńców i kwiatów na Kwaterze Wojskowej. W kościele parafialnym o godzinie 11.00 odprawiona została msza święta za Ojczyznę. Poprzedził ją program artystyczny zaprezentowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Suchej Beskidzkiej. Po mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz pod tablicę Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje władz samorządowych, instytucji oraz szkół i organizacji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. W godzinach popołudniowych w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbył się koncert laureatów X Festiwalu Pieśni Patriotycznych pn. „To Polska - Moja Ojczyzna" zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
   
 11. W ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza, który przypada w dniu 14 listopada, w Suchej Beskidzkiej został zorganizowany happening z udziałem dzieci   z  Miejskiego Przedszkola Samorządowego oraz uczniów suskich szkół podstawowych. Celem akcji było zwrócenie uwagi mieszkańców, że to czym palą w piecu nie jest ich prywatną sprawą a pozorne oszczędności uzyskane poprzez stosowanie niskiej jakości opału powodują zanieczyszczenie powietrza w całym mieście i negatywnie oddziałują na zdrowie nas wszystkich. Dzieci przeszły ulicami miasta z własnoręcznie przygotowanymi transparentami, rozdając ulotki informacyjne na temat konieczności i sposobach dbania o czyste powietrze.W tym dniu również na płycie Rynku na wszystkich zainteresowanych czekał spirobus, w którym specjalnie przeszkolony pracownik przeprowadzał badania płuc. Z możliwości sprawdzenia swojego stanu zdrowia skorzystało 50 osób w wieku od 25 do 90 lat. Po południu dla najmłodszych teatr Krak-Art z Krakowa przygotował spektakl, zaprezentowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II. W zabawny i angażujący sposób aktorzy wyjaśnili uczniom dlaczego warto dbać o czyste powietrze. W czasie podsumowania akcji wręczono nagrody uczniom, którzy przygotowali transparenty lub plakaty związane z wydarzeniem. Happening został zorganizowany w ramach realizowanego przez naszą Gminę  projektu LIFE IP MAŁOPOLSKA.
   
 12. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 15 listopada 2017 r. przedłożył Radzie Miejskiej projekt Uchwały Budżetowej Gminy na 2018 rok  wraz z załącznikami i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
  Planowane dochody budżetu Gminy na 2018 rok   wynoszą - 44.528.032,04 zł ,
  wydatki    -46.694.032,04 zł,  
  przychody – 3.168.000 zł,
  a rozchody  - 1.002.000 zł 
  Projekty ww. uchwał zostały w ustawowym terminie przekazane  do Regionalnej Izby Obrachunkowej .  
   
 13. W ramach prac związanych z przebudową kompleksu sportowego „Babia Góra”, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił firmie AVA SEATS z Łodygowic montaż osłony trybuny stadionu od strony zachodniej. Osłona z poliwęglanu komórkowego o powierzchni 63m2 zapewni większy komfort użytkowania trybuny szczególnie w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Koszt przeprowadzonych prac stanowi kwotę 13.940,82 zł brutto.
   
 14. Na zlecenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka firma SGS Polska z siedzibą w Warszawie wykonała monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych. Zakres monitoringu obejmował wykonanie badań wód powierzchniowych i odciekowych, skuteczności odprowadzania gazów oraz pomiar osiadania powierzchni składowiska. Przeprowadzone badania wykazały, że skarpa składowiska jest stabilna, system odgazowywania sprawny i nie występuje zagrożenie. Koszt przeprowadzonych badań sprawdzających  wyniósł 6 174,60 zł brutto.
   
 15. Projekt Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej pn. „Pieniądz i jego rola w gospodarce Polski i Europy. Wykłady i warsztaty - część III", złożony do Komisji Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego w Warszawie został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 600 zł.W ramach projektu, suskie muzeum w bieżącym roku zorganizuje lekcje oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, na temat reformatorów polskiego pieniądza i gospodarki od XV wieku do współczesności. Zajęcia prowadzone w ramach projektu są bezpłatne, a ich poszczególne elementy nawiązywać będą również do historii Suchej i regionu.
   
 16. W ramach współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie i na zaproszenie Uniwersytetu Lwowskiego, dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w dniach od 16 do 24 listopada br. wykonała kwerendę źródłową na temat historii Suchej w bibliotekach i archiwach na Ukrainie. Pozyskane archiwalia to m.in., odpisy przywilejów handlowych nadawanych Suchej w okresie XVIII wieku, statuty organizacji i stowarzyszeń działających w Suchej w dwudziestoleciu międzywojennym, Metryki Józefińskie (1785r.) i Metryki Franciszkańskie (1817 r.)  ze szczegółowym opisem granic Suchej wraz z protokołami, opisem gruntów oraz  właścicieli. Pozyskane źródła stanowią niezwykle cenny materiał do historii Suchej i będą wykorzystywane w pracy naukowej muzeum.
   
 17. Zarządzeniem z dnia 22 listopada 2017 roku Burmistrz Miasta zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Suskiego w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2018, w części dotyczącej miasta Sucha Beskidzka.
   
 18. W dniu 24 listopada 2017 r. w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbyła się uroczysta gala „Pąsowej Róży”, podczas której Burmistrz Miasta w imieniu samorządu oraz działających w mieście instytucji kultury podziękował wszystkim sponsorom i darczyńcom za ich wkład finansowy, a także wsparcie miejskich inicjatyw kulturalnych oraz sportowych realizowanych w 2017 roku. Po raz kolejny mecenasom suskiej kultury i sportu wręczone zostały statuetki „Pąsowej Róży" oraz specjalnie przygotowane na tą okazję podziękowania. W bieżącym roku łączna wartość przekazanych przez sponsorów i darczyńców środków finansowych i pomocy rzeczowej, głównie na potrzeby związane z organizacją dwóch najważniejszych wydarzeń: Dni Ziemi Suskiej i Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka wyniosła ponad 110 tys. złotych.
   
 19. Burmistrz Miasta przyznał nagrodę „Kamena”, w kategorii „animator kultury"za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury panu Wojciechowi Gachowi, dyrektorowi Biblioteki Suskiej im. dr Michała Żmigrodzkiego. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 24 listopada podczas gali „Pąsowej Róży". Nagroda została ustanowiona w 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej i może być przyznana osobom, zespołom, instytucjom i stowarzyszeniom, których działalność przyczynia się znacząco do rozwoju twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w Suchej Beskidzkiej.
   
 20. Podczas „Gali Pąsowej Róży” Burmistrz Miasta  uhonorował dziewięciu członków Klubu Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” w Suchej Beskidzkiej, którzy otrzymali podziękowania za aktywność i propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa oraz szlachetną postawę i poświęcenie dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.
   
 21. Realizując zatwierdzony przez Radę Miasta  Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Sucha Beskidzka w br., do chwili obecnej zawarte zostały 53 umowy z właścicielami budynków mieszkalnych dotyczące dotacji celowych ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. Łączna wartość dotacji wynosi 356 500,00 zł. Do dnia dzisiejszego rozliczonych zostało 40 inwestycji na kwotę  260 000,00 zł. Niezależnie od powyższego, rozpoczęto realizację projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe” współfinansowanego ze środków europejskich. Zawarte zostały trzy pierwsze umowy, których przedmiotem jest wymiana instalacji  węglowych na ogrzewanie gazowe.  Warto przypomnieć, że na ten cel gmina Sucha Beskidzka pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 279 500,00 zł. Zakończenie realizacji tego projektu jest przewidziane w 2019 roku. 
   
 22. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej zleciło Zakładowi Komunalnemu montaż modułów sztucznie mrożonego lodowiska „Biały Orlik", którego uruchomienie planowane jest na dzień 6 grudnia 2017 r. Przy lodowisku podobnie jak w roku ubiegłym funkcjonować będzie wypożyczalnia łyżew.  Zasady korzystania z lodowiska, ceny biletów oraz godziny otwarcia lodowiska „Biały Orlik" podane zostaną  do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta oraz  na tablicy ogłoszeń kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012".Otwarcie sezonu na lodowisku przypada w dniu św. Mikołaja, zatem tradycyjnie już wstęp w tym dniu będzie bezpłatny.
   
 23. Na terenie naszego miasta tradycyjnie zamontowane zostanie oświetlenie dekoracyjne nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Główna część oświetlenia świątecznego miasta zostanie włączona kilka dni przed Bożym Narodzeniem.  W bieżącym roku elementy świątecznego oświetlenia zostały uzupełnione za kwotę około 15.500 ,00  złotych.Dla podkreślenia świątecznego nastroju zachęcam właścicieli prywatnych budynków i posesji aby przyłączyli się do dekorowania naszego miasta.
   
 24. W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Gmina Sucha Beskidzka pozyskała środki finansowe w wysokości 18.559,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie poniesionych w 2017 roku kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny realizującego zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Dysponentem środków jest Wojewoda Małopolski.
   
 25. Z realizowanego przez gminę projektu „Inwestycja w edukację - bramą do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, doposażone zostały szkolne pracownie informatyczne we wszystkich szkołach podstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z kompetencji informatycznych oraz  oprogramowanie. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa Horyzont Krzysztof Lech z siedzibą w Gorlicach wyłoniona w ramach postępowania przetargowego. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 221 526,69 zł brutto.
   
 26. Kontynuując proces regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi, w dniu 28 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktu notarialnego umowę dotyczącą zakupu przez Gminę Sucha Beskidzka nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1344 o powierzchni 197 m2, położoną w Suchej Beskidzkiej   przy ul. Błądzonka. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się wykonana  przez Gminę droga łącząca ul. Błądzonka z ul. Łagodną. Wynegocjowana cena za grunt to kwota 13.000,00 zł brutto.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję