przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXXII a XXXIII sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 29 września i 10 października 2017 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.

  Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  44.322.029,59 zł.
  Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  45.583.300,52 zł.
   
 2. W dniu 6 października br. w Szkole Podstawowej Nr 2 zostało zorganizowane spotkanie środowiskowe Radnych i Burmistrza Miasta z mieszkańcami okręgów wyborczych nr 1, 2, 3 i 4. Spotkanie miało charakter informacyjno – konsultacyjny, a głównym tematem było porządkowanie numeracji budynków i nazewnictwa ulic w rejonie Zasypnicy i Ról. Burmistrz Miasta przedstawił przygotowane propozycje nazw ulic, zasady wprowadzenia nowej numeracji oraz koszty, które mieliby ponieść mieszkańcy w przypadku wprowadzenia zmian. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wyrazili pozytywną opinię co do konieczności uporządkowania numeracji budynków oraz zgłaszali własne propozycje nazw ulic dotychczas bezimiennych. Na dzisiejszej sesji przedłożone zostały Radzie Miejskiej projekty uchwał zawierające proponowane nowe nazwy ulic położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka w rejonie Zasypnicy i Ról oraz na wniosek mieszkańców jednej z dróg w rejonie Podksięża. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone to będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. W dalszej części spotkania Burmistrz Miasta poruszył temat kontynuacji gazyfikacji miasta oraz odpowiadał na zapytania i wnioski mieszkańców dotyczące bieżących spraw, w tym m.in. dalszych remontów i rozbudowy infrastruktury miejskiej.
   
 3. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 10 października br. przyznał nagrody pieniężne za dotychczasowe zaangażowanie, oraz wkład pracy na rzecz szkół, dla dyrektorów placówek oświatowych tj: Pani Renaty Trybały Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia i jej filii, Pani Krystyny Wajdzik Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, Pani Małgorzaty Peć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii, Pani Izabeli Juszczak Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego. Ponadto na wniosek dyrektorów placówek oświatowych przyznał nagrodę pani Magdalenie Boczek nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pani Elżbiecie Rusin z Miejskiego Przedszkola Samorządowego. Nagrody zostały wręczone w dniu 12 października podczas uroczystości zorganizowanej przez Szkołę Muzyczną z okazji Dnia Nauczyciela.
   
 4. Uczniowie klas pierwszych Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej w dniu 12 października 2017 r.  w Sali Rycerskiej suskiego zamku złożyli uroczyste ślubowanie i zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Kolejny, szósty już rok szkolny rozpoczęło 66 nowych uczniów przyjętych do szkoły w ramach przeprowadzonego wiosną naboru. Obecnie do szkoły uczęszcza 302 uczniów w 25 oddziałach. Ślubowanie uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej.
   
 5. Na terenie Zespołu Zamkowo – Parkowego rozpoczęły się prace remontowo – konserwatorskie Suskiego Zamku. W Sali Rycerskiej zorganizowane zostało spotkanie robocze, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele firm wykonawczych, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z Małopolskim Konserwatorem Zabytków panem dr inż. arch. Janem Janczykowskim, projektanci  oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Na spotkaniu  prowadzonym przez Burmistrz Miasta przekazano oficjalnie plac budowy, omówione zostały najważniejsze sprawy organizacyjne oraz zapadły wiążące decyzje, co do kolejności i sposobu realizacji robót.  Burmistrz zarządzeniem powołał również Radę Budowy, która na bieżąco nadzorować będzie przebieg prac przy tej niezwykle ważnej inwestycji. 
   
 6. Mając na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych Firma Instalatorstwo Elektryczne Pana Rafała Szczybury z Suchej Beskidzkiej na zlecenie Burmistrza Miasta zamontowała na pięciu przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej- ulic Role i  Mickiewicza oraz w ciągu drogi krajowej - ulica Makowska nowe oświetlenie wykonane w technologii LED . Oświetlenie w znaczący sposób wpłynie na poprawę widoczności przejść, szczególnie w okresie jesienno - zimowym. Koszt zleconych prac wynosi 9.342,12 zł brutto.
   
 7. Z dniem 16 października br. została uruchomiona nowa, oficjalna strona MOK-Zamek w Suchej Beskidzkiej. Strona funkcjonuje pod dawnym adresem www.zameksuski.pl. Została stworzona w nowej szacie graficznej i jest zgodna z aktualnymi standardami technicznymi. Strona posiada czytelny i wyrazisty podział i ujmuje wszystkie aspekty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury. Zapraszamy do aktywnej współpracy i korzystania z oferty naszego ośrodka jak również pozostałych miejskich instytucji kultury.
   
 8. Zarządzeniem z dnia 20 października 2017 r. Burmistrz Miasta przyznał nagrody pieniężne II i  III stopnia za osiągnięte wyniki sportowe w sezonie 2016/2017 dziesięciu zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: pływaniu, lekkoatletyce oraz łucznictwie. Wręczenie nagród nastąpi 7 grudnia br. Od początku roku Burmistrz Miasta przyznał nagrody dla 15 zawodników w różnych dyscyplinach sportowych, na łączną kwotę 12.450 zł brutto.
   
 9. W dniach 23 i 24 października br. w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Jasionka koło Rzeszowa odbyło się II Forum Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Ministerstwa Energii i Marszałka Województwa Podkarpackiego. W ramach Forum odbyły się targi, na których nasze miasto wspólnie z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii, firmą Fideltronik Poland oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej prezentowało się ze swoim potencjałem gospodarczym, kulturowym, turystycznym i naukowym. Forum to prestiżowe wydarzenie i doskonała okazja do pokazania wspólnych osiągnięć: biznesu, samorządu i nauki.  Jest również jednym z największych i najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju, nastawionym na inteligentny i zrównoważony rozwój oraz nowoczesne technologie i innowacyjność.
   
 10. W ramach kontynuacji  wymiany i uzupełniania elementów infrastruktury miejskiej, na zlecenie Burmistrza Miasta Firma Konstalmet s.c. z Gąsiorowic dostarczyła 10 sztuk ławek ulicznych za kwotę 6.770,00 zł brutto. Zostaną one zamontowane przy ulicy Armii Krajowej oraz ulicy Mickiewicza wzdłuż osiedla Beskidzkiego. W bieżącym roku na terenie miasta przybyło 20 sztuk ławek wykonanych w nowej technologii za łączną kwotę 13.436,46 zł brutto.
   
 11. Firma Usługowo – Budowlana RED-LIFT Szymon Pęczek z Suchej Beskidzkiej na zlecenie Burmistrza Miasta przeprowadziła prace pielęgnacyjne drzew oraz wycinkę drzew suchych i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, znajdujących się na działkach należących do gminy Sucha Beskidzka. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 9.186,00 zł brutto.
   
 12. W dniach od 25 do 27 października 2017 r. na zlecenie Burmistrza Miasta  Zakład Komunalny prowadzi ostatnią z trzech planowanych w tym roku zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Oprócz prowadzonych przez Gminę zaplanowanych akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, każdy posiadacz takich odpadów może własnym transportem, dostarczyć je nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wadowickiej. Przewidujemy, że łączne koszty zbiórki samych tylko odpadów wielkogabarytowych w roku bieżącym wyniosą ponad 82 tys. złotych.
   
 13. Firma Usługowo-Handlowa RAF-KOP Rafał Zielonka z Grzechyni na zlecenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka wykonała prace polegające na ułożeniu kostki brukowej pod pojemniki do segregacji odpadów komunalnych obok budynków wielorodzinnych przy ulicy Mickiewicza 13, 15 i 17. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł 11.042,94 zł brutto.
   
 14. Na zlecenie Burmistrza Miasta firma ASPEKT PW  Sp. z o.o. z miejscowości Mroczeń przeprowadziła w miesiącu wrześniu i październiku br. kontrolę w dotowanych przez gminę niepublicznych przedszkolach. Kontrola obejmowała prawidłowość, celowość pobierania i przeznaczania środków dotacyjnych oraz sprawdzenie zgodności składanych rocznych rozliczeń z wykorzystania dotacji. Stwierdzone uchybienia w jednej z placówek są obecnie przedmiotem postępowania wyjaśniającego.
   
 15. W ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Sucha Beskidzka Burmistrz Miasta zawarł kolejne 3 umowy dotyczące dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. Do chwili obecnej zawartych zostało 49 umów, a łączna kwota dotacji wynosi 324 000 zł. Pomimo upływu wyznaczonego terminu składania wniosków, nadal jeszcze istnieje możliwość uzyskania dopłaty ze środków Gminy na wymianę starych pieców, pod warunkiem zakończenia i rozliczenia inwestycji do 6 grudnia 2017 roku. 
   
 16. Wzorem lat ubiegłych uruchomiona została akcja dożywiania dla osób najbardziej potrzebujących, w formie jednego gorącego posiłku dziennie. Akcja potrwa do 31 marca 2018 r. Posiłki wydawane są w Stołówce - Jadłodajni w Suchej Beskidzkiej ulica Mickiewicza 56. Pomoc ta kierowana jest w szczególności do rodzin ubogich, osób samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, którzy własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Koordynatorem akcji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej.
   
 17. Na zlecenie Burmistrza Miasta przeprowadzony został remont drogi wewnętrznej prowadzącej do osiedli Starostówka oraz Beblikówka w Suchej Beskidzkiej. Prace polegały na rozbiórce wyeksploatowanej nawierzchni z płyt betonowych, wykonaniu nowej podbudowy drogi i ponowne ułożenie płyt z częściowym wykorzystaniem materiału pochodzącego z rozbiórki. Na długości wyremontowanego odcinka drogi wykonane zostało również odwodnienie z przejazdowych koryt betonowych. Przeprowadzony remont na długości 150 mb stanowi pierwszy etap zadania, kontynuacja prac na pozostałym odcinku drogi planowana jest w roku 2018. Całkowy koszt przeprowadzonych robót, których wykonawcą była Firma budowlana Mini-Kop Krzysztof Żurek z Suchej Beskidzkiej, wyniósł 36.882,92 zł brutto
 18. Na zlecenie Burmistrza Miasta przy budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej wykonana została przebudowa schodów zewnętrznych prowadzących do przyziemia budynku Przedszkola. Koszty przebudowy stanowią kwotę 5.800 zł brutto, a prace wykonane zostały w październiku br.
   
 19. W ramach realizowanego przez gminę projektu „Inwestycja w edukację - bramą do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zostaną doposażone pracownie matematyczno-przyrodnicze we wszystkich szkołach podstawowych, w tym jedna międzyszkolna zlokalizowana w Szkole Podstawowej nr 1. Wykonawcą zadania jest firma ITJ Jacek Chioński z miejscowości Marki wyłoniona w ramach postępowania przetargowego. Część pomocy dydaktycznych została już zainstalowana. Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 146 458,56 zł brutto.  
   
 20. Zamówienie na zimowe utrzymanie dróg o dużym spadku prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie dotyczy odśnieżania pięciu wybranych rejonów (pozostałe realizuje Zakład Komunalny), w okresie trzech kolejnych sezonów zimowych. Termin składania ofert upłynął 19 października 2017 r. i na każdy z czterech rejonów wpłynęło po jednej ofercie. Ceny brutto złożonych ofert to: rejon I (Podksięże) – 108 000,00 zł, rejon II (Kułasówka i Smolikówka) – 74 000,00 zł, rejon IV (Za Górą) – 69 000,00 zł, rejon V (Nowy Świat) – 75 000,00 zł. Po raz kolejny na odśnieżanie  rejonu VII tj. Role -Korczaki nie złożono żadnej oferty. Ceny zaproponowane przez wykonawców w odniesieniu do rejonów II, IV i V przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 25 października 2017 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zaakceptowana została jedna oferta złożona przez Pana Zygmunta Semika z Suchej Beskidzkiej, obejmująca rejon I tj. Podksięże, w pozostałej części postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym samym dniu został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony obejmujący cztery rejony. Termin składania ofert upływa 3 listopada 2017 r.
   
 21. Przed zbliżającym się dniem 1 listopada służby miejskie objęły opieką groby osób zasłużonych dla miasta i lokalnej społeczności. Grupa porządkowa oczyściła mogiły i wykonała drobne naprawy nagrobków. Prace zostały przeprowadzone także na terenie kwater wojskowych, w których znajdują się groby polskich i radzieckich żołnierzy. Zakupione zostały wieńce i kwiaty.
   
 22. W dniu 1 listopada 2017 r. na drogach w okolicy cmentarza wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. Ulice Cmentarna oraz Kościelna na odcinku od ulicy Konopnickiej do ulicy Cmentarnej będą drogami jednokierunkowymi. Zmiany te są niezbędne do utrzymania porządku i płynności ruchu samochodowego. Nad bezpieczeństwem w rejonie cmentarza, jak co roku czuwać będzie Straż Miejska wspierana przez funkcjonariuszy Policji.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję