przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXXI a XXXII sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 29 i 31 sierpnia oraz14 i 19 września 2017 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.

  Plan dochodów po zmianie wyniósł        - 43 533 136,74 zł.
  Plan wydatków po zmianie wyniósł        - 44 624 407,67zł.
   
 2. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs przeprowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Złożony przez Burmistrza Miasta projekt pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe” uzyskał na wszystkich etapach pozytywne oceny i w rezultacie dofinasowanie ze środków europejskich w wysokości 1 259 986, 95 zł, tj. 98,47% całkowitej wartości projektu wynoszącej 1 279 500,00 zł.Wysokość dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ciepła będzie uzależniona od wyników przeprowadzonej oceny energetycznej budynku. Na obszarze Subregionu Podhalańskiego oceny energetyczne  na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego wykonuje firma Niezależni Doradcy Energetyczni z Krakowa. Po zawarciu umowy dofinansowania pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Sucha Beskidzka będzie można przystąpić do realizacji projektu, którego zakończenie jest przewidziane w 2019 roku.
   
 3. W dniu 31 sierpnia 2017 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych na realizację zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej os. Jędrzejaki i Jony, zostały wybrane oferty złożone przez firmę Budrost Sp. z o.o. ze Stryszawy. Ceny brutto wybranych ofert wynoszą odpowiednio 221 051,50 zł i 227 225,88 zł. Umowy na realizację robót zawarte zostały w dniu 12 września 2017 r. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1500 mb. Termin wykonania robót upływa z dniem  30 listopada 2017 r. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała z WFOŚiGW w Krakowie preferencyjną pożyczkę w łącznej kwocie 380 000,00 zł. z możliwością częściowego umorzenia po uzyskaniu efektu ekologicznego.
   
 4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację I części prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej, w dniu 07 września 2017 r. Burmistrz Miasta wybrał ofertę złożoną przez firmę WM Renowacje Jarosław Woźniak, Piotr Mazurek spółka cywilna z Krakowa. Cena brutto najkorzystniejszej oferty wynosi 9 385 054,24 zł. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 19 września 2017 r. Pełny zakres robót objętych zamówieniem publicznym ma zostać wykonany w terminie do 15 października 2018 r. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami oraz z budżetu państwa. Łączna kwota dofinansowania wynosi 75% wartości netto całej inwestycji.
   
 5. Zarządzeniem z  dnia 7 września 2017 r. Burmistrz Miasta przyznał nagrodę pieniężną II stopnia za osiągnięte wyniki sportowe w sezonie 2016/2017 mieszkańcowi Suchej Beskidzkiej - zawodnikowi sekcji koszykówki w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Wręczenie nagrody nastąpiło w dniu 21 września br. Od początku roku Burmistrz Miasta wyróżnił 6 zawodników w kilku dyscyplinach sportowych, a  łączna kwota nagród wynosi 5.600,00 zł brutto.
   
 6. W ramach współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Jaszbereny na Węgrzech, na zaproszenie Burmistrza miasta partnerskiego przedstawiciele  samorządu Suchej Beskidzkiej uczestniczyli w „Targach JASZ EXPO 2017”, które odbywały się w dniach od 8 do 11 września br.. Wizyta była okazją do spotkań i podsumowania dotychczasowych działań w ramach partnerskiej współpracy, wymiany doświadczeń oraz omówienia dalszych planów i wspólnych zamierzeń. W targach uczestniczyły również delegacje innych miast zaprzyjaźnionych z Jaszbereny w tym z Włoch, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. 
   
 7. W dniu 15 września 2017 r. Burmistrz Miasta wydał zarządzenie w sprawie opracowania  budżetu Gminy Sucha Beskidzka na 2018 rok, które  zawiera harmonogram prac nad przygotowywaniem projektu budżetu. Do dnia 15 października br. dyrektorzy jednostek i zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz kierownicy referatów, jak również mieszkańcy miasta, radni oraz organizacje społeczne i polityczne składają wnioski w formie planów rzeczowych zadań i wstępnych nakładów finansowych. Następnym etapem będzie weryfikacja złożonych propozycji pod względem zasadności i celowości wnioskowanych zadań oraz wysokości środków finansowych. Do 15 listopada br. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miejskiej oraz prześle do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie projekt budżetu na rok 2018.
   
 8. Zarządzeniem z dnia 15 września 2017 r. Burmistrz Miasta przydzielił lokal socjalny dla jednej z osób umieszczonych na liście oczekujących na przydział mieszkania komunalnego, która obecnie znajduje się w  trudnej sytuacji zdrowotnej. Umowa najmu lokalu o łącznej powierzchni 24,66 m2, w budynku położonym przy ul. Makowskiej 42 w Suchej Beskidzkiej, zawarta została na okres od dnia 01października 2017 r. do 31 marca 2018 r.
   
 9. Tradycyjnie już przez trzy wybrane  wrześniowe dni  w Sali Rycerskiej odbywają się XXI „Dni Muzyki na Zamku". W dniu 17 września przed suską publicznością wystąpiła sopranistka Ewa Boreczko przy akompaniamencie fortepianowym w koncercie pt. „Pół żartem, pół serio”, prezentując arie operowe i musicalowe. Tydzień później w suskim zamku odbył się koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia działalności Zespołu Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione pod kierownictwem Pani Agnieszki Bernackiej. Ostatni koncert odbędzie się w najbliższą sobotę 30 września, a wystąpią w nim Adrianna Mętel – flet oraz Amelia Tokarska – harfa. Organizatorem Dni Muzyki jest Burmistrz Miasta i Miejski Ośrodek Kultury - Zamek, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
   
 10. Burmistrz Miasta zawarł w dniu 19 września 2017 r. z firmą ZINK Serwis z Andrychowa umowę na rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego. W ramach zadania  zostaną zamontowane nowoczesne urządzenia radiowe do transmisji obrazu oraz 50 calowy monitor służący do bezpośredniego podglądu obrazu z kamer monitoringu. Monitor zlokalizowany w siedzibie Straży Miejskiej będzie podłączony do urządzeń rejestrujących obraz. Termin wykonania prac zgodnie z umową upływa w dniu 20 października br., a ich koszt wynosi 7.200,00 zł brutto. Obecnie w systemie monitoringu miejskiego działa 6 kamer monitorujących tereny Rynku, Placu Targowego oraz Miejskiego Klubu Sportowego „Babia Góra”.
   
 11. Wzorem lat ubiegłych Gmina Sucha Beskidzka wzięła udział w kolejnej akcji „Sprzątania Świata”, która w tym roku odbyła się w dniach od 20 do 22 września i przebiegała pod hasłem: „NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE". Celem przedsięwzięcia była zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich potencjału jako surowca do ponownego wykorzystania. W akcji uczestniczyli uczniowie suskich szkół i przedszkoli, którzy zebrali na wyznaczonych terenach, łącznie ponad 30 worków odpadów. W dniu 22 września nastąpiło podsumowanie akcji. Impreza skierowana była głównie do najmłodszych dla których przygotowano liczne atrakcje m.in. przeprowadzone zostały konkursy związane z ochroną środowiska. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 przedstawili program słowno-muzyczny o tematyce ekologicznej. Nagrody dla uczestników ufundował Burmistrz Miasta.
   
 12. W dniu 22 września 2017 r. Burmistrz Miasta zawarł akt notarialny dotyczący sprzedaży przez Gminę Sucha Beskidzka działki ewidencyjnej nr 9429/3 o powierzchni 279 m2, położonej przy ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej. Sprzedaż w formie bezprzetargowej nastąpiła zgodnie z art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, w celu poprawy jej zagospodarowania. Kwota uzyskana ze sprzedaży terenu wyniosła 23.911,20 zł brutto.
   
 13. W dniach 25 i 26 września br. uczniowie klasy II i III suskiego gimnazjum wzięli udział w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcenie młodzieży do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i  pornografii. W ramach programu odbyły się również spotkania informacyjno-szkoleniowe z nauczycielami oraz rodzicami. Program na zlecenie Burmistrza Miasta realizowała Pracownia Profilaktyczna „Sapentia” z Zielonek, a koszt jego realizacji wyniósł 5.300,00 zł brutto.
   
 14. Na zlecenie Burmistrza Miasta uzupełnione zostały urządzenia dla dzieci na placu zabaw na osiedlu Beskidzkim oraz zakupione  elementy bezpiecznej nawierzchni, które zostaną zamontowane pod huśtawkami na os. Beskidzkim oraz przy Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej. Łączny koszt ww. urządzeń stanowi kwotę 6.589.85 zł brutto.
   
 15. Zarządzeniem z dnia 28 września 2017 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację w kwocie 1.500,00 zł  Stowarzyszeniu Zintegrowani - Niepokonani z siedzibą w Suchej Beskidzkiej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Organizacja integrujących imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych – V Suski Turniej Bocci”. Oferta na realizację ww. zadania została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym.
   
 16. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, na zlecenie Gminy Sucha Beskidzka Firma „ALPINDACH” Jarosław Kudzia z Makowa Podhalańskiego dokonała przebudowy kominów ponad dachem w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Makowskiej 24 w Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę, wykonane prace są wstępnym etapem zaplanowanej modernizacji tego budynku i adaptacji przestrzeni strychowej na lokale mieszkalne. Koszt realizacji zleconego etapu robót stanowi kwotę 10.227,60 zł brutto.
   
 17. W budynku Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Błądzonka realizowane są prace remontowo - adaptacyjne jednego z lokali mieszkalnych  na salę lekcyjną. Zakres robót obejmuje wyburzenie ścianki wewnętrznej, wykonanie instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitu oraz wykonanie posadzki z wykładziny zgrzewalnej. Koszt zleconych prac stanowi kwotę 15.000,00 zł brutto, a termin ich zakończenia ustalono do dnia 13 października br.
   
 18. W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Burmistrz Miasta w miesiącu wrześniu br. zawarł 46 umów z właścicielami budynków mieszkalnych, którzy otrzymają w roku bieżącym dotacje celowe ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na wymianę starych pieców na proekologiczne systemy ogrzewania spełniające normy europejskie. Łączna kwota dofinansowania to 307.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami inwestycję należy zakończyć i rozliczyć w terminie do 6 grudnia 2017 r. Na realizację  przez Gminę PONE w bieżącym roku przeznaczona została kwota 548 tys. złotych z preferencyjnej (częściowo umarzalnej) pożyczki z WFOŚiGW oraz dochodów własnych Gminy. Właściciele budynków jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wymianę systemów grzewczych jeszcze w roku bieżącym, mogą  złożyć wniosek do dnia 6 października 2017 r. Maksymalne dofinansowanie obecnie wynosi 6.500,00 zł do pieców zasilanych ekogroszkiem oraz 10.500,00 zł do pieców gazowych.
   
 19. Burmistrz Miasta zlecił firmie RAF-KOP Rafał Zielonka z Grzechyni wykonanie ogrodzenia terenu Miejskiego Klubu Sportowego „Babia Góra”.Zakres prac obejmuje wykonanie ogrodzenia z elementów panelowych o wysokości od 1.5 do 2,0 m i łącznej długości 270 m za kwotę 78.547,80 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową, zlecone roboty budowlane winny być zakończone w terminie do końca października 2017 r.
   
 20. W dniu 27 września br. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. „Wdrożenia elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”.  Po dokonaniu oceny ofert  w tym prezentacji próbki oprogramowania, w części I została zaakceptowana oferta firmy „Rekord” z Bielska Białej za kwotę 876 990,00 zł brutto, natomiast w części II firmy COMP S.A. z Warszawy - cena wybranej oferty to 46 740 zł brutto. Zadanie w 75% wartości inwestycji jest dofinansowane z funduszy europejskich. Terminy zakończenia prac zgodnie ze specyfikacja przetargową upływa z dniem  29.06.2018 r.
   
 21. W wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania cenowego i porównania ofert, Burmistrz Miasta dokonał wyboru wykonawcy na realizację prac polegających na wymianie 26 sztuk okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku położonym przy ul. J. Piłsudskiego 23 w Suchej Beskidzkiej. Roboty obejmują również demontaż i odbiór starych okien oraz niezbędne prace wykończeniowe.

  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę: Stolarstwo Józef Adamek, Tarnawa Dolna 351, która zaoferowała wykonanie powyższych prac za kwotę 71.955,00 zł brutto.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję