przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXX a XXXI sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 30 czerwca, 07,10,17,26 i 31 lipca oraz  07 i 11 sierpnia 2017 r.   dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2017 i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.

         Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  43.486.859,94 zł.
         Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  44.084.130,87 zł.
   
 2. W dniu 1 lipca 2017  r. Burmistrz Miasta w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udekorował „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” jedenaście par, które pięćdziesiąt lat temu zawierały związki małżeńskie. Uroczystość, którą poprzedziła msza święta odprawiona w intencji jubilatów w kaplicy zamkowej, odbyła się w Sali Rycerskiej suskiego zamku, gdzie wszystkie pary oprócz medali otrzymały również upominki od władz samorządowych. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły „Chór Jasień”, oraz „Miejska Orkiestra Dęta”. Uwieńczeniem tego niezwykle podniosłego wydarzenia był toast wzniesiony wspólnie z  towarzyszącymi jubilatom rodzinami.
   
 3. Zamówienie publiczne na świadczenie przez Krytą Pływalnię usług sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Suchej Beskidzkiej w okresie 01 lipca do 16 grudnia 2017 r. prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot zamówienia obejmuje korzystanie z pływalni przez uprawnionych mieszkańców Suchej Beskidzkiej tj. dzieci do lat 12, wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz  podopiecznych Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej – jako grupy zorganizowane, emerytów i rencistów oraz osoby, którym przyznano świadczenia przedemerytalne. Zamówienie związane jest z realizowanymi przez Gminę Sucha Beskidzka programami pn. „Pływanie  dla zdrowia” oraz „Jesteśmy nadal aktywni”.
   
 4. W dniu 04 lipca 2017 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktu notarialnego umowę dotyczącą zakupu przez Gminę Sucha Beskidzka nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4617 o powierzchni 2360 m2, położoną w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kamienne. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się wybudowana przez Gminę studnia głębinowa oraz zbiornik wody, służące zaopatrzeniu w wodę pitną mieszkańców tej części miasta.
  Wynegocjowana cena za grunt to kwota 14.000,00 zł.
   
 5. Zarządzeniem z dnia 05 lipca 2017 r. Burmistrz Miasta podjął decyzję w sprawie organizacji dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018. Dowóz uczniów będzie realizowany w podobny sposób jak dotychczas, po podpisaniu umów z przewoźnikami. Natomiast dzieci zamieszkałe przy ul. Role i Zasypnica uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 będą miały zwracane koszty biletów w wysokości 50% lub 100% kosztu przejazdu w zależności od odległości domu od szkoły.  Uczęszczający do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Juszczynie  i jego Filii w Tarnawie Górnej będą dowożeni przez rodziców po podpisaniu stosownych umów. Do Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim dowóz będzie się odbywał mikrobusem stanowiącym własność gminy, natomiast powrót będzie realizowany przez przewoźnika zewnętrznego.
   
 6. W Sali Rycerskiej Suskiego Zamku w dniu 8 lipca 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień przyznanych strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszego miasta. Brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” nadane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  otrzymało 2 strażaków, odznaczenia „Strażak Wzorowy” nadane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Zarządu OSP RP otrzymało 6 strażaków, natomiast odznaki „Za wysługę lat” nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego Zarządu OSP RP w Suchej Beskidzkiej wręczone zostały 20 strażakom. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i instytucji działających na terenie miasta.
   
 7. Na zlecenie Burmistrza Miasta Zakład Komunalny przeprowadził na terenie miasta w dniach od 12 do 14 lipca 2017 r. drugą z trzech planowanych w roku bieżącym zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Łącznie zebrano 50,9 ton odpadów. Koszt przeprowadzonej zbiórki wyniósł 26.458,84 zł.
   
 8. W miesiącu lipcu br. wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas z Tych dostarczyła pomoce dydaktyczne do prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Suchej Beskidzkiej. Zadanie realizowane było w ramach projektu: „Inwestycja w edukację - bramą do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Suskie szkoły zostały doposażone w tablice interaktywne z projektorami oraz pakiety oprogramowania, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach projektu. Całkowity koszt zadania wyniósł 54 477,93 zł brutto i został pokryty w całości ze środków UE i budżetu państwa.
   
 9. Zamówienie publiczne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci oświetleniowej ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej” prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upłynął w dniu 24.07.2017 r.  Wpłynęły 2 oferty zawierające ceny:148 332,78 zł i 135 655,25 zł brutto. W toku postępowania w najtańszej ofercie Zamawiający stwierdził i poprawił, w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, omyłki w kosztorysie ofertowym. W wyniku uwzględnienia konsekwencji rachunkowych dokonanych korekt, cena ofertowa brutto uległa obniżeniu do kwoty 135 654,28 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 07.08.2017 r. za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę ELWATT Sp. z o.o. z miejscowości Kozy. Cena wybranej oferty wynosi 135 654,28 zł (brutto). Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 16.08.2017 r.
  Zakres robót obejmuje budowę nowej sieci oświetleniowej składającej się z 20 słupów wraz z  oprawami typu LED oraz montaż 6 opraw iluminacyjnych typu LED w podłożu. Termin wykonania robót upływa w dniu 29.09.2017 r. Zamówienie jest realizowane w ramach inwestycji polegającej na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mickiewicza.
   
 10. W trakcie analizy ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację I części prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej ustalono, że wykonawca, który zaoferował najniższą cenę (8 836 928,91 zł brutto) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z przetargu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Druga w kolejności oferta zawierała cenę 9 875 989,43 zł i tym samym przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania. W związku z tym Burmistrz Miasta w dniu 25.07.2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnił przetarg. Już następnego dnia zostało ogłoszone kolejne postępowanie, w którym wpłynęło 6 ofert, spośród nich  najtańsza wynosi 9 122 911,34 zł (brutto), a najdroższa 12 671 532,45 zł (brutto). Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą winno nastąpić w terminie do 08 września 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania obejmującego II część inwestycji tj. wymianę stolarki, w dniu 28.07.2017 r. za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę GRAB Sp. z o.o. Spółka komandytowa z miejscowości Słotwiny w województwie lubelskim. Cena wybranej oferty wynosi 774 062,65 zł (brutto). Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 10.08.2017 r. Termin zakończenia robót związanych z wymianą stolarki upływa w dniu 30.04.2018 r.
  Zadania objęte przetargami są realizowane w ramach projektu pn. „Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Ochrona i opieka nad zabytkami. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 75% wartości netto inwestycji.
   
 11. W dniu 02.08.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”. Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęły łącznie 3 oferty, z czego jedna na część I obejmującą dostawę oprogramowania i serwerów oraz dwie na dostawę komputerów stacjonarnych, czyli część II. Cena oferty złożonej w części I wynosi 876 990,00 zł. Natomiast ceny ofert złożonych w części II wynoszą: 46 740,00 zł i 43 186,00 zł (brutto). Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Terminy zakończenia realizacji I części inwestycji to 01.12.2017 r., natomiast drugiej 29.06.2018 r.
  Celem projektu „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu interesantów urzędu do cyfrowych usług publicznych on-line. Projekt zakłada wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz Urzędu przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.
  Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja w wysokości 75% wartości brutto inwestycji.
   
 12. Burmistrz Miasta zarządzeniem  z dnia 3 sierpnia 2017 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Suchej Beskidzkiej informację  o przebiegu  wykonania budżetu gminy Sucha Beskidzka  za   pierwsze półrocze 2017 r., która zawiera część opisową z realizacji dochodów i przychodów w kwocie 21.178.199,00 zł oraz wydatków  i rozchodów w kwocie 17.110.767,27 zł. Informacja uwzględnia  również sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Zakład Komunalny, instytucje kultury i Miejską Przychodnię Zdrowia, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy .
   
 13. W dniu 7 sierpnia 2017 r. Burmistrz Miasta zawarł umowy z firmą Samorządowy Informator SIM Sp. z o.o. z Wrocławia na aktywację i uruchomienie mobilnych systemów informatycznych służących do komunikacji z mieszkańcami miasta i turystami  odwiedzającymi  Suchą Beskidzką. Platformy komunikacji  umożliwią dostarczanie informacji z wielu różnych dziedzin funkcjonowania miasta. Komunikacja będzie realizowana poprzez pakiet systemów składających się z: aplikacji mobis - indywidualnej aplikacji promującej miasto, aplikacji blisko - dostarczającej wiadomości multimedialne oraz  kanału informacji wysyłanych drogą sms.
   
 14. W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, w dniu 08 sierpnia 2017 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktów notarialnych dwie umowy dotyczące zakupu przez Gminę Sucha Beskidzka nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne: nr 3564 / 2 o powierzchni 189 m2 oraz nr 3562 / 2 o powierzchni 417 m2, położone w przy ul. Role. Łączna cena nieruchomości stanowi kwotę 12.500,00 zł.
   
 15. Wojewoda Małopolski wydał w dniu 09 sierpnia 2017 r. decyzję o nabyciu z mocy prawa przez Gminę Sucha Beskidzka mienia państwowego. Decyzja komunalizacyjna dotyczy działek ewidencyjnych nr 9537 oraz nr 9539 o łącznej powierzchni 2373 m2, położonych przy ul. Kolejowej w Suchej Beskidzkiej, częściowo zajętych pod drogę dojazdową do nieruchomości przemysłowych.
   
 16. W budynku Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej przy ul. Błądzonka został zwolniony jeden z lokali mieszkalnych, który zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta zostanie adaptowany na kolejną salę lekcyjną. Umowa z dotychczasowym najemcą została rozwiązana z dniem 10 sierpnia 2017 r za porozumieniem stron. Obecnie trwa remont i adaptacja innego pomieszczenia na potrzeby szkoły, zatem zwiększenie docelowo zasobów lokalowych o dwie sale, w których mogą odbywać się zajęcia lekcyjne, w znaczny sposób ułatwi organizację zajęć i funkcjonowanie szkoły po wprowadzeniu reformy oświatowej.
   
 17. W dniu 11 sierpnia 2017 r. zostały ogłoszone dwa przetargi nieograniczone na realizację zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej os. Jędrzejaki i Jony. Do upływu wyznaczonego terminu w każdym postępowaniu wpłynęły po 2 oferty. Ceny brutto ofert złożonych w przetargu dotyczącym os. Jędrzejaki wynoszą: 214 020,00 zł i 221 051,50 zł, natomiast dla os. Jony: 221 400,00 zł i 227 225,88 zł.
  W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 445 mb. Termin wykonania robót to 30.11.2017 r. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała częściowo umarzalną pożyczę z WFOŚiGW w Krakowie w łącznej kwocie 380 000 zł.
   
 18. Na zlecenie Gminy Sucha Beskidzka Pracownia Zieleni z Czechowic – Dziedzic opracowuje program gospodarki drzewostanem w parku zamkowym. Koszt opracowania programu stanowi kwotę 4.920,00 zł brutto. Termin wykonania oraz uzgodnienia sporządzonej dokumentacji z Konserwatorem Zabytków został ustalony do dnia 15 grudnia 2017 r.  Do opracowania  programu wymagane było przeprowadzenie badań archeologiczno – sondażowych związanych z rozpoznaniem historycznego układu założenia parkowego przy zamku suskim. Badania te przeprowadzone zostały pod kierownictwem Pana Marka Cwetscha archeologa zatrudnionego w Muzeum Miejskim, w oparciu o pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
   
 19. W dniu  12 sierpnia 2017 r. została  rozegrana  19. edycja  Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka". W tegorocznej edycji wystartowało 108  zawodników z 16 zespołów reprezentujących 7 państw europejskich. Trasa liczyła 165,5 km i przebiegała ulicami naszego miasta oraz gmin: Zembrzyce i Stryszawa. Zwycięzcą wyścigu został Alan Banaszek, zawodnik ekipy CCC Sprandi Polkowice, drugi był Sylwester Janiszewski, a trzeci Artur Detko. Wyścig kolarski, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez miejskich jest najważniejszym wydarzeniem sportowym w powiecie suskim, jest okazją do promocji miasta za sprawą mediów regionalnych i ogólnopolskich. W trakcie wyścigu co roku gościmy liczną grupę kolarskich mistrzów sprzed lat, wychowanków znakomitego trenera Henryka Łasaka. Organizowanie imprezy sportowej rangi międzynarodowej na wysokim poziomie jest możliwe dzięki dobrej współpracy i finansowemu wsparciu samorządów Stryszawy, Zembrzyc, Starostwa Powiatowego i licznych sponsorów oraz współpracy i zaangażowaniu służb porządkowych. W przeddzień międzynarodowego wyścigu kolarskiego, 11 sierpnia 2017 r. na terenie Centrum Sportu Babia Góra w Suchej Beskidzkiej  zorganizowany został tzw. Mały Wyścig „Memoriał Henryka Łasaka". Zawody kolarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowało Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w  Suchej Beskidzkiej na zlecenie głównego organizatora międzynarodowych wyścigów kolarskich - spółki Duo Circuli. W imprezie wzięło udział 88 młodych zawodników. Uczestnicy wyścigu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom poszczególnych kategorii medale, puchary oraz nagrody rzeczowe wręczał m.in. Tadeusz Mytnik - srebrny medalista olimpijski, trzykrotny medalista szosowych mistrzostw świata i wielokrotny mistrz Polski.
   
 20. W dniu 13 sierpnia 2017 r. mieszkańcy miasta oraz turyści przebywający w Suchej Beskidzkiej mieli możliwość obejrzeć stare zabytkowe samochody podczas XVII Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Samochody uczestniczące w wydarzeniu reprezentowały prawie całą historię motoryzacji, a najstarsze z nich były wyprodukowane blisko sto lat temu. Pięknie utrzymane pojazdy budziły ogromne zainteresowanie licznie zgromadzonych na suskim rynku i placu targowym miłośników motoryzacji. Głównym organizatorem i komandorem rajdu był pan Marek Lekki z Bielan przy współpracy z gminą Sucha Beskidzka.
   
 21. W ramach kontynuacji wymiany i uzupełniania elementów infrastruktury miejskiej, na zlecenie Burmistrza Miasta Firma Konstalmet s.c., z Gąsiorowic dostarczyła 10 sztuk ławek ulicznych, które zostały zamontowane przy ulicy Mickiewicza oraz wzdłuż terenów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”. Koszt zakupu stanowi kwotę 6.770,00 zł brutto.
   
 22. Od lipca 2017 r. obowiązują nowe przepisy przyjęte przez Sejmik Województwa Małopolskiego dotyczące ochrony powietrza. Burmistrz Miasta w formie obwieszczenia poinformował mieszkańców miasta o obowiązkach wynikających z  wprowadzenia tak zwanej „uchwały antysmogowej”. Obwieszczenie Burmistrza Miasta zostało rozwieszone na tablicach informacyjnych oraz zamieszczone na stronie internetowej gminy Sucha Beskidzka.
   
 23. Złożona przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie karta informacyjna zadania związanego z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sucha Beskidzka została przyjęta przez Radę Nadzorczą Funduszu bez uwag. W związku z powyższym na dzisiejszą sesje przygotowany został projekt uchwały o zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki z WFOŚ na dopłaty mieszkańcom do wymiany przestarzałych instalacji grzewczych. Pozytywna decyzja Rady Miasta umożliwi złożenie wniosku o przyznanie na ten cel pożyczki w kwocie 710 tys. złotych na lata 2017 i 2018. Decyzja w sprawie przyznania Gminie częściowo umarzalnej pożyczki powinna zapaść do 15 września 2017 r.   
   
 24. Podobnie jak co roku w okresie przerwy wakacyjnej w obiektach szkolnych przeprowadzane są roboty remontowe. Firma remontowa Pana Mieczysława Barzyckiego ze Stryszawy wykonała prace związane z malowaniem hali gimnastycznej przy Zespole Szkół „Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum”. Całkowity koszt wykonanych robót remontowych stanowił kwotę 42.424,37 zł brutto. W budynku Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Błądzonka realizowane są prace remontowo - adaptacyjne pomieszczenia gospodarczego na salę lekcyjną. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej, przebudowę instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, malowanie ścian i sufitu oraz wykonanie posadzki z wykładziny zgrzewalnej. Koszt zleconych prac stanowi kwotę 10.940,60 zł. brutto.
   
 25. Na zlecenie Burmistrza Miasta została opracowana i wydana kolejna publikacja informacyjna i promująca nasze miasto. Tym razem jest to album pt. „SUCHA BESKIDZKA PORTRET MIASTA”. Album przedstawia w wielkim skrócie historię miasta, położenie, jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz zmiany, jakie dokonywały się w naszym mieście przed i po transformacji ustrojowej. Prezentuje również najważniejszych działania samorządu, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców i współczesny obraz Suchej Beskidzkiej. Album został wydany w twardej oprawie i objętości 183 stron, na papierze kredowym w ilości  3 tys. egzemplarzy. Łączne koszty publikacji wynoszą 41.579 zł brutto.
   
 26. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Sucha Beskidzka dotację w wysokości 30 tys. zł na modernizacje dróg dojazdowych prowadzących do gruntów rolnych, z przeznaczeniem na remont drogi do os. Nowy Świat (górny odcinek). Na realizację I etapu tego zadania obejmującego przebudowę dolnego odcinka drogi w bieżącym roku Gmina otrzymała już dofinansowanie w tej samej kwocie. Obecnie trwa procedura wyboru oferenta który będzie realizował zadanie. Prace obejmować będą wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości ponad 800 mb. oraz częściową przebudowę elementów odwodnienia. Roboty  powinny zostać zakończone do dnia 15 października br.
   
 27. Złożone przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wnioski o umorzenie części pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podksięże oraz os. Knapówka zostały pozytywnie rozpatrzone  przez Zarząd Funduszu. Obie pożyczki zaciągnięte w 2013 roku zostały umorzone w maksymalnej wysokości przewidzianej w ustalonych zasadach i regulaminie funduszu na łączną kwotę  381.219,51 zł.  Podjęcie przez Zarząd pozytywnej dla Gminy decyzji poprzedzone było kontrolą przeprowadzoną przez Fundusz w zakresie prawidłowej realizacji obu zadań i osiągniętego efektu ekologicznego.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję