przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXIX a XXX sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 31 maja i 19 czerwca 2017 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.

  Plan dochodów po zmianie wyniósł             - 43.100.325,88 zł.
  Plan wydatków po zmianie wyniósł             - 43.677.596,81 zł.
   
 2. Złożony przez Burmistrza Miasta do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w miesiącu maju 2017 roku wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego - nie będących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”, został zatwierdzony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów.  Celem zadania jest podniesienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka – Miasto. Dotacja dotyczy zakupu strażackich zestawów odzieży ochronnej. Koszt zadania wynosi 10.154,00zł, z czego kwota 5.077,00 zł zostanie sfinansowana z budżetu samorządu województwa małopolskiego.
   
 3. Burmistrz Miasta zatwierdził arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 dotyczące placówek oświatowych Gminy Sucha Beskidzka: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II (z klasami gimnazjalnymi), Szkoły Podstawowej Nr 2 i jej Filii wraz z Oddziałami Przedszkolnymi, Miejskiego Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Muzycznej I stopnia i jej Filii.
  Struktura organizacyjna w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

  • w gimnazjum uczyć się będzie 160 uczniów w 7 oddziałach
  • w Szkole Podstawowej Nr 1 - 407 uczniów w 18 oddziałach w tym jeden oddział przedszkolny
  • w Szkole Podstawowej Nr 2 - 187 uczniów w 9 oddziałach w tym jeden oddział przedszkolny
  • w Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 - 84 uczniów w 8 oddziałach w tym jeden oddział przedszkolny
  • w Szkole Muzycznej I stopnia: 320 uczniów w 24 oddziałach,
  • w Miejskim Przedszkolu Samorządowym 168 dzieci w 7 oddziałach.

    
 4. Jednym z tegorocznych laureatów konkursu „Osobowość Ziem Górskich" organizowanego przez Stowarzyszenie - Koalicja Marek Ziem Górskich, do którego należy Gmina Sucha Beskidzka, została restauracja i Hotel „Kasper Suski” w kategorii „Średni Przedsiębiorca”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, firm i organizacji, które przez swoją działalność przyczyniają się do promocji i rozwoju ziem górskich.  Wyróżnienia zostały wręczone 3 czerwca  2017 roku w Żywcu podczas Gali Finałowej Konkursu.
   
 5. W dniach od 2 do 4 czerwca br. miasto Sucha Beskidzka wspólnie z innymi gminami powiatu suskiego oraz Starostwem Powiatowym prezentowało się na Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, które popularyzują wyjątkowe miejsca i obiekty w Polsce, promując atrakcje i walory turystyczne naszego regionu. Oprócz udostępnienia materiałów promocyjnych (ulotek, map, folderów itp.) na suskim stoisku można było posmakować regionalnych specjałów kulinarnych przygotowanych przez panie z Suskiego Stowarzyszenia „Samopomoc”, Stowarzyszenia Miłośników Regionu ”Skarbiec Suski” oraz Stowarzyszenia ze Słowacji. Prezentacja lokalnych produktów tradycyjnych była możliwa, dzięki realizowanemu przez Gminę Sucha Beskidzka projektowi w ramach Programu pn. „Ocalić od zapomnienia – kultywowanie tradycji kulturalnych pogranicza polsko-słowackiego”, do którego nasze miasto przystąpiło wspólnie ze słowackim partnerem - Gminą Kamenna Poruba w kwietniu br.
   
 6. Zarządzeniem z dnia 5 czerwca 2017 r. Burmistrz Miasta przyznał nagrody pieniężne II i III stopnia za osiągnięte wyniki sportowe w narciarstwie alpejskim w sezonie 2016/2017 zawodnikom Miejskiego Klubu Sportowego „Babia Góra”. Łączna kwota przyznanych nagród wyniosła 4.400 zł brutto. Nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe są przyznawane od 2005 r. zawodnikom, trenerom i działaczom zamieszkałym w Suchej Beskidzkiej lub reprezentującym stowarzyszenia sportowe z terenu miasta.
   
 7. Zarządzeniem z dnia 8 czerwca 2017 roku Burmistrz Miasta przyznał dotację w kwocie 10.000 zł Lidze Obrony Kraju Zarządowi Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Sucha Beskidzka”. Oferta na realizację ww. zadania została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym.
   
 8. Walne Zgromadzenie Wspólników PT „Beskidy-Tourist” Sp. z o.o. odbyło się w dniu 8 czerwca 2017 roku. Głównymi tematami obrad było przyjęcie sprawozdania zarządu spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu. Spółka zakończyła rok 2016 wynikiem dodatnim osiągając zysk w wysokości 12 985,06 złotych. Gmina Sucha Beskidzka posiada 83% udziałów w spółce Beskidy-Tourist.
   
 9. Zakończone zostały prace związane z modernizacją odcinka ul. Kasztanowej oraz bocznej od ul. Błądzonka. Zakres robót obejmował wykonanie odcinków odwodnienia z elementów betonowych oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Całkowita długość wyremontowanych dróg to 300 mb. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Wadowic, a koszt ich wykonania to kwota 69.293,99zł brutto.
   
 10. W dniu 11 czerwca br. na stadionie w Stryszawie druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin Sucha Beskidzka i Stryszawa rywalizowali w zawodach sportowo – pożarniczych. W zawodach wystartowało 12 drużyn strażackich, które konkurowały ze sobą w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych. Wśród suskich drużyn zwyciężyła jednostka OSP Sucha Beskidzka Błądzonka. Puchar i nagrodę rzeczową dla zwycięskiej drużyny ufundował Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.
   
 11. Zarządzeniem z dnia 01 czerwca 2017 r. Burmistrz Miasta przydzielił lokal mieszkalny – socjalny jednej z rodzin, której nazwisko umieszczone było na liście oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Umowa najmu lokalu o łącznej powierzchni 44,68 m2 położonego w bloku nr 13, os. Beskidzkie w Suchej Beskidzkiej, zawarta została na czas określony tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. Mieszkanie przekazano najemcom w dniu 22 czerwca 2017 roku.
   
 12. W ramach projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej", 17 czerwca 2017 roku ze stacji Chabówka wyruszył specjalny pociąg retro do Żywca z postojem na stacji w Suchej Beskidzkiej. Na suskim dworcu na podróżnych czekali mieszkańcy miasta, Kapela Mała Ziemia Suska oraz suskie maskotki-smoki Kicki, które rozdawały pamiątki z Suchej Beskidzkiej i materiały promocyjne, fanom zabytkowych kolei podróżującym szlakiem dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. 
   
 13. W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka złożył kolejny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o przyznanie dotacji na modernizację drogi prowadzącej do gruntów rolnych. W ramach tego zadania zaplanowano do przebudowy górny odcinek drogi na os. Nowy Świat o długości ok. 250 mb. Wnioskowana kwota dotacji to 78.416,44 zł. brutto. W ramach pierwszego naboru Sucha Beskidzka otrzymała dotację w wysokości 30 tys. zł. z przeznaczeniem na remont dolnego odcinka drogi długości 561 mb. prowadzącej również do tego samego osiedla.
   
 14. W niedzielę 18 czerwca br. na miejskim stadionie sportowym w Suchej Beskidzkiej odbył się mityng lekkoatletyczny, w którym rywalizowali zawodnicy reprezentujący 15 klubów sportowych z województwa małopolskiego i śląskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało dla uczczenia pamięci suskiego olimpijczyka, Edwarda Szklarczyka. Głównym punktem zawodów był Bieg Memoriałowy Edwarda Szklarczyka na 1500 m o Puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Rozegrano również konkurencje biegowe na 100, 200, 400 i 800 m, skok w dal; skok wzwyż; pchnięcie kulą oraz rzut oszczepem. Mityng lekkoatletyczny był pierwszą imprezą sportową na tak dużą skalę po przeprowadzeniu modernizacji stadionu. Został zorganizowany przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej i ujęty jest w kalendarzu imprez Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
   
 15. W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba. Najważniejszym punktem zgromadzenia były sprawozdania finansowe Związku oraz zakładu budżetowego – Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów za rok 2016. Przedstawiciele Gmin zrzeszonych po dokonaniu analizy i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie ocenili działalność Związku Gmin i zatwierdzili sprawozdania oraz udzielili Zarządowi Związku absolutorium za rok ubiegły.
   
 16. W dniu 18 czerwca 2017 r. na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego odbył się „Piknik Rodzinny” zorganizowany przez Radę Rodziców działającą przy Szkole Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Dla mieszkańców naszego miasta oraz licznie przybyłych gości, swoje umiejętności muzyczno-wokalne na scenie w parku zamkowym prezentowali uczniowie naszej Szkoły Muzycznej. Przygotowano również wiele innych atrakcji w tym popisy grup tanecznych oraz gry i zabawy.  Podczas pikniku zorganizowane zostało także stoisko Ekodoradcy, przy którym  pracownik Urzędu Miasta, w lekkiej formie zabawy i konkursów edukował dzieci w zakresie ochrony powietrza. Za poprawne odpowiedzi można było wylosować gadżety promocyjne, które zakupione zostały w ramach zintegrowanego projektu LIFE IP MALOPOLSKA. Dochód z imprezy zasilił konto Rady Rodziców Szkoły Muzycznej w Suchej Beskidzkiej.
   
 17. Gmina Sucha Beskidzka przystąpiła do programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Krajową Izbą Rozrachunkową, dotyczącego możliwości regulowania opłat kartami płatniczymi. Rozwiązanie to wpłynie na polepszenie warunków obsługi organizacyjnej i technicznej   klientów  Urzędu Miejskiego.  Możliwość regulowania opłat za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych zostanie uruchomiona  około 15 lipca br. pod warunkiem, że Rada Miasta wyrazi na to zgodę i podejmie uchwałę w tej sprawie przygotowaną na dzisiejszą sesję. 
   
 18. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił wyniki naborów wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie do wymiany pieców przyznano jedynie 13 Gminom z pośród 81 wnioskujących, ponieważ całkowita wartość złożonych do Funduszu wniosków, prawie dwudziestokrotnie przewyższała kwotę zaplanowaną przez WFOŚiGW na ochronę powietrza  w roku bieżącym. Gminie Sucha Beskidzka tym razem nie przyznano dotacji, gdyż skromne środki przeznaczone w br. na ten cel, w pierwszej kolejności rozdysponowano pomiędzy gminami które w poprzednich latach nie otrzymały pomocy z funduszu oraz tym, których własny wkład finansowy był najwyższy. WFOŚ rozważa możliwość zwiększenia wysokości środków w ramach programu PONE, zatem istnieje szansa, że Sucha Beskidzka uzyska dofinansowanie w ramach kolejnego naboru. Aby zwiększyć tę szansę, na dzisiejszą sesję przygotowany zastał projekt uchwały który przewiduje zwiększenie wysokości dotacji ze środków własnych gminy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta. 
   
 19. W dniach 24 i 25 czerwca br. odbyły się Dni Suchej Beskidzkiej. Słoneczna pogoda, różnorodność przygotowanego programu i atrakcji oraz lokalizacja w przepięknej scenerii parku i dziedzińca zamkowego ściągnęły w ciągu dwóch dni tysiące mieszkańców Suchej Beskidzkiej i całego regionu. Były koncerty, pokazy, bogata strefa dziecka urządzona w różnych częściach rozległego parku oferująca najmłodszym bezpłatnie zabawy i warsztaty artystyczne. Dużym powodzeniem cieszyły się; Suski Festiwal Smaków, wspólne gotowanie i degustacja suskiego bigosu, wielka gra miejska, występy zespołów, grup tanecznych, chóru „Jasień”, szkoły muzycznej, orkiestry dętej, zespołów rockowych, regionalnych i folkowych. Były również pokazy wschodnich sztuk walki, prezentacja musztry konnej, wystawy i wernisaż grafiki, a także kabaret Marcina Dańca.
  Wydarzeniem kulturalnym najwyższej rangi, był koncert znakomitych ukraińskich tenorów grupy „Bel’ Canto” w towarzystwie lwowskiej orkiestry „Harmonia Nobile” i baletu. W ich wykonaniu najpiękniejsze melodie świata, wspaniały kunszt i głosy w zamkowym klimacie sprawiły, że sobotni wieczór pozostanie na długo w pamięci. Owacjami na stojąco publiczność dziękowała artystom, a ponad dwugodzinny koncert został zakończony pokazem sztucznych ogni. Gwiazdą drugiego dnia Święta Miasta był zespół rockowy  Oddział Zamknięty, który przez pełne dwie godziny bawił publiczność w różnym wieku. Tegoroczne święto miasta było wspólnym przedsięwzięciem, do którego oprócz miejskich instytucji udało się zaangażować osoby zrzeszone w stowarzyszeniach działających na terenie Suchej Beskidzkiej. Wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia i sprawnej organizacji Dni Miasta, Burmistrz Miasta składa serdeczne podziękowania. Wyrazy szacunku i uznania należą się również licznym sponsorom, bo dzięki ich pomocy imprezy mogły być zorganizowane na bardzo wysokim poziomie.
  Podczas obchodów święta miasta gościliśmy w Suchej Beskidzkiej oficjalną delegację z zaprzyjaźnionego miasta Jaszbereny na Węgrzech z burmistrzem Tamas Szabo na czele.
   
 20. Od 23 czerwca do 1 lipca br. na terenie Suchej Beskidzkiej przebywa grupa 29 dzieci wraz z opiekunami z miasta Jaszbereny w ramach wymiany partnerskiej i działań mających na celu utrzymanie i rozwijanie współpracy pomiędzy miastami. Dzieci przebywają u swoich rówieśników, w domach prywatnych, natomiast gmina Sucha Beskidzka zapewnia im wyżywienie oraz różnorodne atrakcje związane z pobytem w naszym mieście, w tym wycieczki krajoznawcze. W rewanżu dzieci z Suchej Beskidzkiej wyjadą do Jaszbereny, na podobnych zasadach, w dniu 16 lipca i będą tam przebywać do 23 lipca 2017 r. Dzięki takim działaniom, dzieci i młodzież miast partnerskich poznają nasze kraje, zwyczaje i tradycje, doskonalą języki obce i zawiązują przyjaźnie. Sucha Beskidzka już od 13 lat utrzymuje bliskie relacje z węgierskim miastem Jaszbereny na podstawie zawartej 14 maja 2004 r. umowie partnerskiej.
                                                                                    
 21. W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, w dniu 26 czerwca 2017 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktu notarialnego umowę dotyczącą zakupu przez Gminę Sucha Beskidzka nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 7725 o powierzchni 216 m2, położoną w Suchej Beskidzkiej przy ul. Podksięże. Wynegocjowana cena nieruchomości stanowi kwotę 2.000,00 zł.
   
 22. Na zlecenie Gminy Sucha Beskidzka Firma „MAPAKO” z Makowa Podhalańskiego wykonała remont podłogi w dwóch pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek, w których odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży. Koszt wykonanych prac stanowił kwotę 4.715,72 zł brutto.
   
 23. Rozpoczęte zostały prace związane z przebudową ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na odcinku od skrzyżowania ulic Mickiewicza i Handlowej do Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej. Pierwszy etap robót obejmuje wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej, wodociągu, sieci energetycznej oraz nawierzchni z kostki brukowej. Zgodnie z dokumentacją projektową ciąg komunikacyjny będzie poszerzony, stara i zniszczona nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona kostką betonową o zróżnicowanej fakturze oraz kolorach, a  trakt na całej długości będzie oświetlony stylizowanymi lampami. Podstawowy zakres robót realizowany jest przez Zakład Komunalny z Suchej Beskidzkiej, natomiast na wykonanie oświetlenia zostanie ogłoszony przetarg. Koszt zleconych prac Zakładowi Komunalnemu to kwota 708.110,64 zł,a termin ich wykonania upływa 15 listopada 2017 r.
  Drugi etap modernizacji miejskiego deptaka obejmujący wykonanie elementów małej architektury tj, fontanny, gablot informacyjnych oraz przestrzennych elementów wizualnych, zostanie przeprowadzony w latach następnych.
   
 24. W dniu 01.06.2017 r. zostały ogłoszone dwa przetargi nieograniczone na wykonanie zadań pn. „Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – część I” oraz „Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – część II (wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej)”. Ta największa w historii suskiego samorządu inwestycja została podzielona na dwie części, aby zwiększyć konkurencyjność i umożliwić udział w przetargach mniejszym podmiotom.
  Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęło łącznie 14 ofert, z czego 6 na część I oraz 8 na wymianę stolarki, czyli część II. W części I najtańsza oferta wynosi 8 836 928,91 zł (brutto), a najdroższa 15 230 771,59 zł (brutto). Natomiast w części drugiej odpowiednio 774 062,65 zł  i 1 287 496,49 zł (brutto). Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Terminy zakończenia robót I części inwestycji to 15.10.2018 r., natomiast drugiej 30.04.2018 r.
  Zadania objęte przetargami są realizowane w ramach projektu pn. „Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami. Dofinansowanie wynosi 75% wartości netto inwestycji.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję