przewiń do góry

Wysokość stawek za usunięcie drzew i krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej


Od Nowego Roku zmieniły się zasady wycinki drzew na działkach przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz prywatnych posesjach. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy z 16 grudnia 2016 r. o ochronie przyrody (DzU z 30 grudnia 2016 r., poz. 2249). Obecnie właściciele prywatnych posesji są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, jeżeli nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. Mówi o tym art. 83f ust. 3a ustawy o ochronie przyrody. Opłaty będą w dalszym ciągu wnoszone przy wycince na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmienią się jednak zasady ich naliczania. 
 
Radni przyjęli uchwałę, która precyzuje wysokość stawek opłat za usunięcie drzew z podziałem na grupy różnicujące rodzaje i gatunki drzew w zależności od tempa wzrostu zgodnie z obowiązującą ustawą. Wycinka szybko rosnącego drzewa takiego jak topola, olsza czy wierzba kosztować będzie 25 zł za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Opłata za wycinkę umiarkowanie rosnącego ( np. sosna, świerk, modrzew), według przyjętego cennika, będzie równa 60 zł/cm. Wolno rosnące takie jak buk, dąb, lipa, grab oszacowano na 125 zł za 1 cm obwodu pnia również mierzonego na wysokości 130 cm. Wysokość stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami określono na 150 zł. Zezwolenie na wycięcie drzewa w Suchej Beskidzkiej wydaje Burmistrz. W przypadku drzew rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie rezerwatu przyrody lub parku narodowego, zezwolenie wydają: w pierwszym wypadku - wojewódzki konserwator zabytków, w drugim – regionalny dyrektor ochrony środowiska, a trzecim – dyrektor parku. Nowe przepisy nadal przewidują kary za nielegalną wycinkę drzewa (krzewu), tj. bez zezwolenia i wynosi ona  (tak jak wcześniej) dwukrotność opłaty zezwolającej na wycinkę.
Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony. Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Przykładowo, usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Jeżeli więc rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, korzysta z ww.  zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Zwolnienie obowiązuje również, gdy rolnik może wykazać, że usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
(SnS)
 
 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję