przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXVII a XXVIII sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka stanowią następujące sprawy:

 

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 24 i 27 lutego oraz 21 marca 2017 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka na rok 2017 polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.

        Plan dochodów po zmianie wyniósł       - 40.746.780,98 zł.
        Plan wydatków po zmianie wyniósł       - 41.092.780,98 zł.
   
 2. W dniu 28 lutego 2017 r. został zakończony kolejny, szósty już sezon eksploatacji sztucznie mrożonego lodowiska „Biały Orlik", stwarzający alternatywę aktywnego spędzania czasu w okresie zimowym. Od 5 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. odnotowano łącznie około 13 tysięcy  wejść na lodowisko. Łączne wpływy ze sprzedaży biletów oraz z wypożyczalni łyżew wyniosły  78.945,00 zł brutto, natomiast  koszty bieżącego funkcjonowania lodowiska zamknęły się kwotą 84.052,41 zł brutto. Ponadto w tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym, w ramach zajęć wychowania fizycznego,  z lodowiska korzystały bezpłatnie zorganizowane grupy dzieci i młodzieży suskich szkół.
   
 3. Złożony przez Burmistrza Miasta w miesiącu lutym 2017 roku wniosek do konkursu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak", został zatwierdzony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Celem zadania jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i likwidacja ich skutków na terenie Gminy Sucha Beskidzka, poprzez podniesienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka – Miasto. Dotacja dotyczy zakupu strażackich zestawów odzieży ochronnej. Całkowity koszt zadania wynosi 9.000,00 zł, z czego  kwota 4.500,00 zł zostanie sfinansowana z WFOŚIGW.
   
 4. W dniu 4 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej - Błądzonka. W trakcie zebrania przyjęto sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2016, a także zatwierdzony został plan działania i plan finansowy na rok 2017. W zebraniu strażackim uczestniczył Burmistrz Miasta reprezentując również Zarząd Miejski Związku OSP w Suchej Beskidzkiej.
   
 5. Wiosenna akcja sprzątania miasta prowadzona była w dniach od 15 do 17 marca 2017 r. Burmistrz Miasta przypomniał wszystkim mieszkańcom o obowiązku utrzymania czystości na swoich posesjach. We wspólnym wiosennym porządkowaniu uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych i średnich, dzieci z przedszkoli i świetlicy profilaktycznej oraz mieszkańcy Suchej Beskidzkiej. Zaangażowanie w akcję sprzątania miało na celu nie tylko podniesienie estetyki naszego miasta, ale również budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Podczas tegorocznej akcji zebranych zostało 60 worków odpadów.
   
 6. W dniu 16 marca br. zorganizowane zostało spotkanie środowiskowe Radnych i Burmistrza Miasta z mieszkańcami. Spotkanie w którym uczestniczyli radni Maria Kuś, Małgorzata Kulka, Anna Szczotka, Bogusław Ćwiękała i Andrzej Ziemianek odbyło się w sali rycerskiej suskiego zamku. Burmistrz Miasta przybliżył mieszkańcom najważniejsze sprawy, którymi obecnie zajmuje się samorząd, przedstawił tegoroczny budżet i planowane w nim inwestycje oraz odpowiadał na pytania i wnioski mieszkańców. Coroczne spotkania dają możliwość mieszkańcom miasta przekazania w sposób bezpośredni swoich uwag i oczekiwań w zakresie działalności samorządu miejskiego i rozwoju infrastruktury.
   
 7. Burmistrz Miasta wydał w dniu 22 marca br. zarządzenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie. Obowiązkowa deratyzacja zostanie przeprowadzona w miesiącach: kwietniu oraz październiku br.
   
 8. W dniu 22 marca 2017 r. w Zespole Szkół „Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum" im. Jana Pawła II odbył się „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym". W eliminacjach brały udział reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta. Każdy uczestnik turnieju musiał wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i  pierwszej pomocy przedmedycznej oraz  pokonać sprawnościowy  tor przeszkód na rowerze. W konkurencji szkół podstawowych zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1, która wraz ze zwycięską drużyną gimnazjum będą  reprezentowały Suchą Beskidzką na Powiatowym Turnieju BRD w dniu 06 kwietnia 2017 r. w Bystrej. Drużyny otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
   
 9. Złożony przez Burmistrza Miasta wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 z ul. Turystyczną i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej” w ramach tzw. inicjatywy samorządowej został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego. W związku z tym pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka i Województwem Małopolskim zostanie zawarte porozumienie, na mocy którego Gmina otrzyma dofinansowanie na ww. inwestycje w kwocie 125 000 zł. Pozostała kwota w takiej samej wysokości zostanie zabezpieczona w budżecie Gminy. Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.
   
 10. Burmistrz Miasta zawarł w dniu 23 marca 2017 r. akt notarialny dotyczący nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sucha Beskidzka nieruchomości położonych w Suchej Beskidzkiej, stanowiących 6 działek ewidencyjnych o nr 6559, 6562, 6565, 6583,  6603 oraz  6605, o łącznej powierzchni 5762 m2, przeznaczonych na cele leśne i rolne. Właścicielem ww. gruntu był mieszkaniec Suchej Beskidzkiej, który postanowił nieodpłatnie przekazać swój majątek na rzecz Gminy.
   
 11. Na zlecenie Burmistrza Miasta Zakład Komunalny przeprowadził na terenie miasta w dniach od 22 do 24 marca 2017 r. pierwszą z trzech planowanych w roku bieżącym zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Łącznie zebrano 55,96 ton odpadów. Koszt przeprowadzonej zbiórki wyniósł 29.089, 13 zł. Dla porównania w podobnym okresie roku 2016 zebranych zostało 31,42 ton odpadów wielkogabarytowych.
   
 12. Zarządzeniem z dnia 24 marca 2017 r. Burmistrz Miasta przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informację o stanie mienia. Sprawozdanie zawiera część opisową z realizacji dochodów i przychodów za 2016 rok w wysokości 41.025.928,59 zł oraz wydatków i rozchodów na kwotę 40.794.657,66 zł. Szczegółowo opisana została realizacja zadań inwestycyjnych, których wartość wyniosła 9.527.924,56 zł. Dodatkowymi załącznikami są sprawozdania zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz Miejskiej Przychodni Zdrowia. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.
   
 13. W dniach od  24 do 26 marca br. na zaproszenie Burmistrza partnerskiego miasta Jászberény na Węgrzech, delegacja naszego miasta uczestniczyła w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Program uroczystości obejmował m.in.: złożenie wieńców pod pomnikiem Józefa Bema i  tablicą upamiętniającą polskich żołnierzy poległych w 1831 r. oraz polsko - węgierski program kulturalny. Wizyta była także okazją do spotkań i  omówienia dalszych planów  współpracy.
   
 14. W sali rycerskiej suskiego zamku w dniach 29 i 30 marca 2017 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Człowiek w Świecie  Informacji”, nt. Bezpieczeństwo informacyjne zorganizowana pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka i Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Celem konferencji było podjęcie wspólnej refleksji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego i zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, a także uświadomienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania człowieka w cywilizacji informacyjno-technologicznej. Organizatorami dwudniowego sympozjum był: Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy współpracy z Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej i Zespołem Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.  
   
 15. Zamówienie publiczne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. płk. T. Semika oraz likwidacja przełomu w ciągu ul. A. Szczepkowskiego w Suchej Beskidzkiej” prowadzone było w trybie rozeznania cenowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. W odpowiedzi na zaproszenia skierowane do czterech wykonawców wpłynęła jedna oferta, złożona przez PRDM Wadowice Sp. z o.o. Cena oferty wynosi 136 936,16 zł. brutto. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, złożona oferta została uznana za korzystną. Zakres inwestycji obejmuje wymianę krawężników, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości ul. płk. T. Semika wraz z regulacją kratek ściekowych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych oraz studni teletechnicznych. W ramach zadania zostanie również usunięty przełom w ciągu ul. A. Szczepkowskiego. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót do dnia 30.06.2017 r.
   
 16. Burmistrz Miasta zlecił Zakładowi Komunalnemu w Suchej Beskidzkiej realizację prac związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej ciągu pieszo- jezdnego na odcinku od ulicy dr. Z. Karaś do wjazdu na teren kompleksu sportowego „Babia Góra”. Po zrealizowaniu zleconych prac nowo wybudowany ciąg zostanie odpowiednio oznakowany i będzie przedłużeniem traktu komunikacyjnego wzdłuż terenów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”. Zakończenie prac ma nastąpić do dnia 31 maja, a ich koszt stanowi kwotę 41.025,35 zł.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję