przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXVI a XXVII sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka stanowią następujące sprawy:


 

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 30 i 31 stycznia oraz 1 i 13 lutego 2017 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka na 2017 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.

  Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  40.741.867,18 zł.
  Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  41.087.867,18 zł.
   
 2. Na postawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na rok 2017 zostało wydanych łącznie 5246 decyzji podatkowych w tym  1236 dla osób zamieszkałych poza Suchą Beskidzką. Na terenie miasta decyzje podatkowe doręczane są przez pracowników Urzędu Miejskiego. W przypadku doręczenia wszystkich decyzji drogą pocztową koszt wysyłki wyniósłby ponad 40.000 zł.
   
 3. W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi w dniu 1 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę w formie aktu notarialnego dotyczącą nabycia przez Gminę Sucha Beskidzka prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 473/1 o powierzchni 396 m2, położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kasztanowej. Zgodnie z zawartym porozumieniem cena nieruchomości stanowiła kwotę 5.000,00 zł.
   
 4. W dniach od 30 stycznia do 10 lutego 2017 roku w województwie małopolskim trwały ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży to  przede wszystkim czas odpoczynku, ale także okazja do rozwijania swych pasji i zainteresowań,  na które  podczas roku szkolnego zazwyczaj nie starcza  czasu. Na ten okres w naszym mieście przygotowana została ciekawa i bogata oferta spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne prowadzone przez miejskie instytucje kultury, placówki oświatowe, Miejską Świetlicę Profilaktyczną, MCSiR oraz stowarzyszenia sportowe. Zajęcia artystyczne, warsztaty twórcze, zawody sportowe, spektakle teatralne i turnieje to tylko niektóre atrakcje, z długiej listy propozycji skierowanych na czas ferii do najmłodszych mieszkańców miasta. Dużą popularnością cieszyło się również sztucznie mrożone lodowisko.
    
 5. W dniu 4 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka Miasto. W trakcie zebrania przyjęto sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2016, a także zatwierdzony został plan działania i plan finansowy na rok 2017.
   
 6. Gmina Sucha Beskidzka zawarła porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację prac społecznie-użytecznych. W okresie od 13 lutego do 30 września 2017 r. aktywizacją objętych zostanie 10 osób bezrobotnych, które w wymiarze 10 godzin tygodniowo będą wykonywać prace porządkowe i pomocnicze na terenie miasta oraz w gminnych budynkach użyteczności publicznej, w tym doręczanie korespondencji urzędowej. Koszty organizacji prac wynoszą 33.372,00 zł i są finansowane z dwóch źródeł: kwotę 20.023,20 zł tj. 60 % kosztu pokrywa Powiatowy Urząd Pracy, pozostałe 40 % tj. 13.348,80 zł stanowią środki gminy. Realizatorem porozumienia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
   
 7. W dniach od 17 do 19 lutego br. w Poznaniu odbyły się Targi Regionów i Produktów Turystycznych, na których Sucha Beskidzka promowała się wraz z innymi gminami powiatu suskiego.
   
 8. W ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa i tradycyjna” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka realizowanego przez Muzeum Miejskie, wydana została publikacja albumowa  pt. „W sferze Sacrum - Kapliczki, figury i przydrożne krzyże Ziemi Suskiej. Sucha Beskidzka i okolice”. Publikacja liczy 184 strony i zgodnie z podziałem typologicznym, zawiera charakterystykę najcenniejszych suskich kaplic, kapliczek oraz figur o stosunkowo bogato rozwiniętej warstwie architektonicznej, datowanych na okres od XVIII do XX wieku. Publikacja, zgodnie z kryteriami programu będzie wykorzystywana jako materiał do edukacji kulturowej. Muzeum Miejskie planuje w roku bieżącym wznowienie wydawnictwa uzupełnionego o współczesne  kapliczki, które nie mogły zostać ujęte w ramach ww. programu.    
   
 9. Burmistrz Miasta podjął decyzję o zainstalowaniu na terenie Suchej Beskidzkiej  sieci sensorów powietrza, które zostały rozmieszczone w sześciu rejonach miasta i umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych o powietrzu w czasie rzeczywistym. Sensory mierzą ważne dla człowieka parametry tj. m.in. poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. Każde z urządzeń jest połączone z siecią Wi-Fi , a wszystkie zmiany stanu powietrza pojawiają się na mapie w sieci internetowej niemal natychmiast i są na bieżąco aktualizowane. Zamontowany system dostarcza informacji o jakości powietrza w poszczególnych rejonach miasta, ułatwiając identyfikację źródeł zanieczyszczeń. Jest również sprawdzianem jaki wpływ na ograniczenie niskiej emisji mają podejmowane od kilku lat przez samorząd i mieszkańców Suchej Beskidzkiej liczne przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza. Bieżące wskazania sensorów, szczególnie w okresie grzewczym, powinny jeszcze bardziej uświadamiać mieszkańcom, że to czym oddychamy, w największym stopniu zależy od zachowania nas samych i zachęcić do zmiany przyzwyczajeń i mentalności.  Każdy może uzyskać informację o stanie powietrza na stronie internetowej miasta lub ściągnąć odpowiednią aplikację na telefon komórkowy i na bieżąco śledzić jakość powietrza mierzoną w kilku miejscach. Można również porównać jak nasze miasto wygląda na tle innych miejscowości, gdzie zainstalowany został taki sam system. Koszt zakupu i montażu sensorów stanowi kwotę 8.364 zł. brutto, a bieżąca obsługa systemu wynosi 300 zł miesięcznie.
   
 10. Złożony przez Burmistrza Miasta w dniu 14.09.2016 roku wniosek do pierwszego naboru mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja – Euroregion Tatry, pn. „Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego”, decyzją Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 21.02.2017 roku został zatwierdzony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Celem projektu jest tworzenie aktywnego i trwałego partnerstwa transgranicznego oraz kontunuowanie współpracy poprzez realizowanie lokalnych inicjatyw skupiających się na podniesieniu skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności oraz promowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Projekt będzie realizowany wspólnie ze słowackim partnerem - gminą Namestovo, od kwietnia do października 2017 roku, przez jednostkę OSP Sucha Beskidzka – Miasto oraz jej odpowiednika po stronie słowackiej DHZ z Namestova. Koszt projektu oszacowano na kwotę 34.886,49 euro, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 29.653,51 euro, budżetu Państwa 1.744,32 euro, natomiast wkład Gminy Sucha Beskidzka wyniesie 3.488,66 euro.                                                     
   
 11. W lutym 2017 roku Burmistrz Miasta złożył wniosek do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji, o dofinansowanie projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe”. Zadanie polegać będzie na dofinansowaniu wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na źródła ciepła wykorzystujące biomasę lub paliwa gazowe. Koszty dofinansowania uwzględniać będą również wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 1.279.500,00 zł. Projekt zakłada wymianę w najbliższych latach 90 starych kotłów na nowe ekologiczne. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 roku.
   
 12. Zamówienie publiczne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej” prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upłynął w dniu 2 lutego 2017 roku.  Wpłynęło 19 ofert, z których najtańsza wynosiła 137 803,05 zł (brutto), a najdroższa 237 879,38 zł (brutto). W toku postępowania w najtańszej ofercie Zamawiający stwierdził i poprawił w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oczywiste omyłki rachunkowe. W wyniku uwzględnienia konsekwencji rachunkowych dokonanych korekt, cena ofertowa brutto uległa obniżeniu do kwoty 118 769,51 zł, co spowodowało konieczność wszczęcia procedury wyjaśniającej dot. rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie zastosował się do wezwania Zamawiającego i nie złożył żadnych wyjaśnień w zakresie kalkulacji ceny. W związku z tym najtańsza oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 21.02.2017 r. za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ETEC Sp. z o.o. z Olkusza. Cena wybranej oferty wynosi 154 351,56 zł (brutto). Zakres inwestycji obejmuje demontaż istniejących słupów żelbetowych i opraw oświetlenia ulicznego oraz budowę nowej sieci oświetleniowej od skrzyżowania z ul. Juliusza hr. Tarnowskiego do przejazdu kolejowego w rejonie budynku Nadleśnictwa. W pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem wbudowanych zostanie 21 słupów aluminiowych i 42 oprawy typu LED, a dodatkowo na odcinku ul. Zamkowej od torów w kierunku skrzyżowania, dwa słupy wraz z oprawami stanowiące kontynuację oświetlenia drogi wewnętrznej. 
  Prace powinny być wykonane w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy.
   
 13. W siedzibie OSP Sucha Beskidzka Miasto, w dniu 23 lutego br. przeprowadzone zostały eliminacje miejskie kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 12 uczniów, a uczestnicy turnieju rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Zwycięzcy każdej z kategorii uzyskali awans do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 21 marca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej. Laureaci otrzymali okolicznościowe statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
   
 14. W maju 2016 roku Burmistrz Miasta złożył wniosek do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Ochrona i opieka nad zabytkami, o dofinansowanie projektu pn. „Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej. Nasz wniosek przeszedł z sukcesem wszystkie etapy ocen konkursowych i ostatecznie został przez Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdzony do realizacji. Przypomnę, że w ramach inwestycji zakładamy m.in.: wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, konserwację kominów, instalację odgromową, wykonanie elewacji z rekonstrukcją okładzin architektonicznych zewnętrznych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,  wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, utwardzenie dziedzińca zamkowego wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej, odnowienie mostków w parku zamkowym, i iluminację elewacji zamku. Szacowany we wniosku koszt całego przedsięwzięcia wynosi 10.561.151,59 zł, z czego otrzymaliśmy  dofinansowanie w kwocie 6.451.540,67 zł, pozostałe środki, w tym podatek VAT zostaną pokryte z budżetu Gminy Sucha Beskidzka. Prace restauratorskie zamku będą realizowane w cyklu dwuletnim i mają zostać zakończone w 2018 roku.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję