przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXV a XXVI sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka stanowią następujące sprawy:


 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 29  i 30 grudnia 2016 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka na 2016 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.

         Plan dochodów po zmianie wyniósł        -  39.934.312,82 zł
         Plan wydatków po zmianie wyniósł        -  40.946.441,66 zł

   
 2. Zarządzeniem z dnia 2 stycznia 2017 r. Burmistrz Miasta zatwierdził plan stałych imprez i inicjatyw kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych organizowanych w Suchej Beskidzkiej w 2017 r. Plan został sporządzony na podstawie propozycji przekazanych przez organizatorów i zamieszczony na stronie internetowej miasta. W przypadku dodatkowych propozycji kalendarz imprez będzie aktualizowany.

   
 3. Na zlecenie Burmistrza Miasta firma PMP PARTNER Sp z o.o. z Suchej Beskidzkiej opracowała Program Funkcjonalno-Użytkowy, założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn. „Budowa turystycznych tras rowerowo-biegowych w Gminie Sucha Beskidzka”. Planowane przedsięwzięcie dotyczy wytyczenia i budowy trasy rowerowej biegnącej wokoło zabytkowego Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej częściowo również po terenach leśnych. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi podstawowy element niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie przedsięwzięcia składanej do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa z dniem 03.02.2017 roku.

   
 4. Zarządzeniem Burmistrz Miasta zatwierdzony został harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenu miasta Sucha Beskidzka w 2017 roku. Harmonogram został umieszczony na stronie internetowej urzędu miasta, na tablicach ogłoszeń, a także jest dostępny w siedzibie urzędu miejskiego. Dodatkowo dostarczany będzie mieszkańcom przez Zakład Komunalny. Zasady i terminy odbioru odpadów nie ulegają zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

   
 5. W dniu 6 stycznia br. ulicami Suchej Beskidzkiej przeszedł Orszak Trzech Króli. Pomimo mroźnej pogody, w barwnym korowodzie, prowadzonym przez Miejską Orkiestrę Dętą, licznie uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli przebrani w kolorowe stroje kolędnicze, nawiązujące do tradycji świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnego kolędowania zachęcał Chór „Jasień” pod przewodnictwem pani Małgorzaty Kubieniec, regionalny zespół „Mała Ziemia Suska” z towarzyszącą im kapelą. Organizatorem Orszaku Trzech Króli był Miejski Ośrodek Kultury przy współpracy z Parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

   
 6. Zarządzeniami z dnia 10 i 12 stycznia 2017 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Suchej Beskidzkiej w kwocie 800 zł oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych – Koło Powiatowe w Suchej Beskidzkiej w kwocie 640 zł. Oferty na realizację zadań zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym. W ramach przyznanej dotacji ww. stowarzyszenia zorganizowały integracyjne spotkania noworoczno - opłatkowe dla swoich członków.

   
 7. W Sali Rycerskiej suskiego zamku w dniu 13 stycznia 2017 r. odbył się XIV Koncert Noworoczny zorganizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. W programie koncertu znalazły się między innymi: arie operowe, operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz melodie filmowe i musicalowe, wykonane przez znakomitych artystów. Tym razem dla suskiej publiczności wystąpili:  Bogusław Morka – tenor, Wiesław Bednarek – bas-baryton, Iwona Kaczmarek – sopran i Mariusz Ruta – tenor. Artystom towarzyszyła orkiestra „Ala Breve” pod dyrekcją Adama Manijaka. Gala Noworoczna to wydarzenie kulturalne o szczególnej renomie, dzięki któremu w Suchej Beskidzkiej goszczą wybitni śpiewacy i światowej sławy muzycy. Koncerty noworoczne cieszą się niezmiennie ogromnym powodzeniem i niezwykłą popularnością, o czym świadczyła i tym razem wypełniona „po brzegi” sala rycerska, która nie była w stanie pomieścić wszystkich osób chętnych do nabycia biletu wstępu. 

   
 8. Tradycyjnie już sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został zorganizowany w Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek. Podczas 25 finału, w dniu 15 stycznia br. kwestowało około 40 wolontariuszy. Na scenie w sali rycerskiej odbyły się koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Chóru „Jasień”, podczas których licytowano gadżety WOŚP i pamiątki ufundowane przez Burmistrza Miasta. W tegorocznej akcji dzięki hojności mieszkańców miasta i sąsiednich miejscowości suski sztab zebrał rekordową kwotę ponad 57 tys. zł.

   
 9. Zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2017 r. Burmistrza Miasta zatwierdził plan finansowy budżetu gminy Sucha Beskidzka na 2017 rok. Podstawą opracowania planu finansowego jest uchwała budżetowa gminy Sucha Beskidzka przyjęta przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2016 r. Plan finansowy oprócz szczegółowego określenia dochodów i wydatków budżetu wyznacza jednostki odpowiedzialne za jego realizację.

   
 10. W dniu 16.01.2017 r. spółka komandytowa TORO INVEST RAFALSKI z Suchej Beskidzkiej, biorąca udział w postępowaniu o zawarcie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na realizację zadania pn. „Budowa budynku sportowo-gastronomiczno-hotelowego w Suchej Beskidzkiej”, poinformowała, że nie uzyskała kredytu na finansowanie przedmiotowej inwestycji i tym samym  nie może zawrzeć umowy na jej realizację. W związku z tym, że spółka była jedynym partnerem prywatnym biorącym udział w negocjacjach, dalsze prowadzenie postępowania jest bezprzedmiotowe. Procedura wyboru partnera prywatnego prowadzona była w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 60a i 60b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 696 z późn. zm.).

   
 11. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 20 stycznia 2017 r.,  po zapoznaniu się z oceną ofert dokonaną przez Komisję Konkursową udzielił dotacji na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. następującym podmiotom:
  1. Beskidzkiemu Klubowi Karate w kwocie 14 000 zł
  2. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” na realizację dwóch zadań tj. w narciarstwie alpejskim w kwocie 18 000 zł i w lekkoatletyce w kwocie 5 500 zł
  3. Zarządowi Powiatowemu Ligi Obrony Kraju w kwocie 2 500 zł
  4. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jasień” w kwocie 7 000 zł
  5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gladiator” w kwocie   3 000 zł

   Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 50.000 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane będą zgodnie ze złożonymi ofertami i zawartymi umowami, w terminie od 01 lutego do 30 listopada 2017 r.

    
 12. Na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w 2017 r. złożonych zostało siedem ofert przez stowarzyszenia sportowe działające na terenie naszego miasta. W oparciu o ocenę przedstawionych propozycji dokonaną przez Komisję Konkursową, Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 20 stycznia 2017 r. przyznał dotacje następującym podmiotom:
  1. Beskidzkiemu Klubowi Karate - w kwocie 8 000 zł
  2. Łuczniczemu Towarzystwu Sportowemu „Zamek Suski” - w kwocie 13 500 zł 3) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dziadki” - w kwocie 9 000 zł
  3. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” - w kwocie 115 000 zł
  4. Zarządowi Powiatowemu Ligi Obrony Kraj (na realizację dwóch projektów) – w kwocie 2 100 zł oraz w kwocie 1 850 zł
  5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jasień” - w kwocie 10 000 zł

   Łączna kwota dotacji wynosi 159.450 zł. Projekty realizowane będą zgodnie ze złożonymi ofertami, na podstawie zawartych umów z ww. podmiotami w terminie od 01 lutego do 30 listopada 2017 r.

    
 13. Złożony przez Burmistrza Miasta w dniu 07 września 2016 r. wniosek do pierwszego naboru mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, pn. „Ocalić od zapomnienia - kultywowanie tradycji kulinarnych pogranicza polsko-słowackiego”, decyzją Komitetu ds. mikroprojektów uzyskał pozytywną ocenę i otrzymał dofinansowanie w wysokości 90% kosztów zadania. Celem wnioskowanego projektu jest tworzenie aktywnego i trwałego partnerstwa transgranicznego poprzez realizowanie lokalnych inicjatyw skupiających się na kultywowaniu tradycji kulinarnych i prezentacji lokalnych produktów tradycyjnych. Harmonogram zakłada realizację projektu wspólnie ze słowackim partnerem - gminą Kamenná Poruba od kwietnia do grudnia 2017 r. Koszt projektu oszacowano na kwotę 20.239,65 euro, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 17.203,70 euro z budżetu państwa 1.011,98 euro, natomiast wkład Gminy Sucha Beskidzka 2.023,97 euro.

   
 14. Zamówienie publiczne na świadczenie przez Krytą Pływalnię usług sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Suchej Beskidzkiej w okresie 02 stycznia do 30 czerwca 2017 r. prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot zamówienia obejmuje korzystanie z obiektów pływalni przez uprawnionych mieszkańców Suchej Beskidzkiej tj. przez: dzieci do lat 12 (w przypadku dziecka do lat 7 również jego jednego rodzica lub prawnego opiekuna), wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz podopiecznych Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej – jako grupy zorganizowane, emerytów i rencistów oraz osoby, którym przyznano świadczenia przedemerytalne. Szacunkowa wartość zawartej umowy wynosi 80 000,00 zł brutto.Zamówienie jest związane z realizowanymi przez Gminę Sucha Beskidzka programami pn. „Pływanie  dla zdrowia” oraz „Jesteśmy nadal aktywni”.

   
 15. W dniach 20-22 stycznia 2017 r.  odbył się I ogólnopolski konkurs  Młodzi Artyści na Zamku w Suchej Beskidzkiej pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej oraz Stowarzyszenie Art Sonore. Konkurs był adresowany do uczniów klas skrzypiec i wiolonczeli Szkół Muzycznych I stopnia. Podczas dwudniowych przesłuchań swoje umiejętności zaprezentowało 69 uczniów z różnych regionów Polski. Najlepsi uczestnicy konkursu, wyłonieni podczas przesłuchań, wystąpili podczas Koncertu Laureatów, który odbył się 22 stycznia w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku.

   
 16. Gmina Sucha Beskidzka przystąpiła na zasadach partnerstwa do projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu Gmina Sucha Beskidzka otrzyma  kwotę 44 311 zł na stworzenie i prowadzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w suskim gimnazjum. Umowa partnerstwa zostanie podpisana w pierwszej połowie lutego br.

   
 17. W dniu 21 stycznia br. na placu targowym w Suchej Beskidzkiej, firmy oferujące nowoczesne i ekologiczne systemy grzewcze po raz drugi zaprezentowały swoją ofertę. Dla mieszkańców miasta była to dobra okazja do uzyskania informacji bezpośrednio od producentów oraz dystrybutorów w zakresie wyboru nowego kotła grzewczego. Zainteresowani wymianą starych kotłów węglowych na ich proekologiczne odpowiedniki mogli porównać ofertę aż 10 firm działających w regionie.W czasie prezentacji pracownicy Urzędu Miejskiego udzielali także mieszkańcom miasta informacji na temat możliwości i warunków otrzymania dotacji na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne.

   
 18. W dniu 25 stycznia br., w Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z mieszkańcami obwodu szkoły. Podczas spotkania Burmistrz Miasta przedstawił mieszkańcom wynikające z reformy oświaty wymogi dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz odpowiadał na pytania z tym związane. Do końca marca 2017 r. Rada Miasta powinna podjąć ostateczną uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

   
 19. Na zlecenie Burmistrza Miasta firma RAB – FOL z Rabki wykonała i dostarczyła worki polietylenowe do segregacji odpadów. Koszt zakupu i dostawy wyniósł 49.446,00 zł brutto. Ponadto za kwotę 3.095,00  zł brutto zakupione zostały etykiety foliowe i folia transferowa służące do drukowania kodów kreskowych przyklejanych na worki w celu identyfikacji właścicieli odpadów segregowanych. Dla usprawnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, pracownicy Zakładu Komunalnego w miesiącu lutym br. dostarczą mieszkańcom oraz instytucjom i firmom działającym na terenie miasta worki do segregacji odpadów wraz z kodami kreskowymi. Liczba dostarczonych worków będzie odpowiadała ilości i rodzajom odebranych od właścicieli nieruchomości worków z odpadami w roku 2016.

   
 20. Zamówienie publiczne na umocnienie brzegów cieku wodnego Młynówka w Suchej Beskidzkiej prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”. W odpowiedzi na zaproszenia skierowane do wykonawców wpłynęły trzy oferty. Cena najtańszej oferty wyniosła 118 721,80 zł (brutto), a najdroższej 125 271,54 zł (brutto). W wyniku rozstrzygnięcia postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę RAF-KOP Rafał Zielonka z Grzechyni za kwotę 118 721,80 zł (brutto). Umowa z wykonawcą zostanie zawarta w dniu 31.01.2017 r. Termin wykonania zamówienia upływa w dniu 30.06.2017 r. Zadanie obejmuje umocnienie brzegów Młynówki poprzez ułożenie geowłókniny na powierzchni 440 m2 oraz wykonanie 310 m3 koszy siatkowo-kamiennych. Realizacja inwestycji ma na celu zabezpieczenie przed zalewaniem terenów zlokalizowanych w rejonie końcowego odcinka Młynówki.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję